Р Е Ш Е Н И Е №87 ОТНОСНО: Приемане на Решение по гласувани въпроси от проведеното на 07.04.2024 г. Общо събрание на населението в с. Паталеница, Община Пазарджик

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

 

Р Е Ш Е Н И Е

87

от 25 април 2024 година, взето с Протокол №5

 

ОТНОСНО: Приемане на Решение по гласувани въпроси от проведеното на 07.04.2024 г. Общо събрание на населението в с. Паталеница, Община Пазарджик.   

 

Предложението е целесъобразно и законосъобразно, предвид нормата на чл. 63, ал. 3 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление, според която в 7-дневен срок кметът  на общината внася предложение в общинския съвет за приемане на съответно решение.

Общински съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Общината Петър Куленски  и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23  във връзка с ал. 2 от ЗМСМА  и  чл. 9, ал. 2 от ЗУТ  и след станалите разисквания

 

Р Е Ш И:

1. Не дава съгласие за промяна на предназначението на поземлени имоти – земеделски земи и гори – частна общинска, публична общинска, частна държавна собственост, находящи се в землището на с. Паталеница, за кариери за добив на подземни богатства, сметища или замърсяващи производства чрез ПУП-ПРЗ /подробен устройствен план – план за регулация и застрояване/.

2. Задължава кмета на Община Пазарджик да внесе предложение до Министерски съвет на Република България чрез Министерство на земеделието и горите за прехвърляне в собственост на Община Пазарджик върху поземлен имот №55556.60.3 в с. Паталеница, м. КИРОВИЦА, ДЕМИРА, към настоящия момент държавна частна собственост – горска територия, с цел създаване на археологически резерват, с наименование „Светилището на Асклепий“.

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

30

30

0

0

Оригинал на документа 

НАЙДЕН ШОПОВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

 

 

 

четвъртък 02 май 2024 - 08:57:00