Р Е Ш Е Н И Е №86 ОТНОСНО: Разположение на паметници в град Пазарджик

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

 

Р Е Ш Е Н И Е

86

от 25 април 2024 година, взето с Протокол №5

  

ОТНОСНО: Разположение на паметници в град Пазарджик.

 

Общински съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Димитър Петков – общински съветник, на основание чл. 21, ал. 1, точки 6, 8, 18 и ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 62, ал. 8 и 9 от ЗУТ

 

Р Е Ш И:

 

         Не приема направеното предложение за разположение на паметници в град Пазарджик.

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

37

12

7

18

 

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ

Оригинал на документа

 

НАЙДЕН ШОПОВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

 

 

 

четвъртък 02 май 2024 - 08:53:55