Р Е Ш Е Н И Е №84 ОТНОСНО: Промяна в състава на постоянна комисия „Законност” и постоянна комисия „Финанси, бюджет, европейски програми и фондове, международно сътрудничество и инвестиционна политика”.

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

 

Р Е Ш Е Н И Е

84

от 25 април 2024 година, взето с Протокол №5

 

 

ОТНОСНО: Промяна в състава на постоянна комисия „Законност” и постоянна комисия „Финанси, бюджет, европейски програми и фондове, международно сътрудничество и инвестиционна политика”.

 

Общински съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Найден Шопов – Председател на Общинския съвет и на основание чл. 21, ал. 1, т. 1, във връзка с ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 41 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация,

 

Р Е Ш И:

 

  1. Освобождава Таня Колчакова-Янева от състава на постоянна комисия „Законност” и постоянна комисия „Финанси, бюджет, европейски програми и фондове, международно сътрудничество и инвестиционна политика”.

 

  1. Избира Вержин Хугасян за член на постоянна комисия „Законност” и постоянна комисия „Финанси, бюджет, европейски програми и фондове, международно сътрудничество и инвестиционна политика”.

 

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

37

37

0

0

 Оригинал на документа

 

НАЙДЕН ШОПОВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

 

 

четвъртък 02 май 2024 - 08:46:30