Р Е Ш Е Н И Е №83 ОТНОСНО: Даване на съгласие за допълнително целево финансиране на сдружение „Спортен клуб „Пентатлон““, ЕИК: 175996118, представлявано от Димитър Донов – председател на Управителния съвет, за участие

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

  

Р Е Ш Е Н И Е

83

от 28 март 2024 година, взето с Протокол №4

  

ОТНОСНО: Даване на съгласие за допълнително целево финансиране на сдружение „Спортен клуб „Пентатлон““, ЕИК: 175996118, представлявано от Димитър Донов – председател на Управителния съвет, за участие на състезателка на клуба в Световно първенство по фехтовка през 2024 година за младежи и девойки индивидуално и отборно; Одобряване на проект на договор за разходване и отчитане на предоставените финансови средства, задълженията и отговорностите на спортния клуб по т. 1 и Общината.

 

Предложението на Кмета на Общината е законосъобразно и целесъобразно. Изложени са мотиви от вносителя, които Общинският съвет изцяло споделя.

Общинският съвет – Пазарджик, като обсъди предложението на Кмета на Община Пазарджик  Петър Куленски, споделяйки изложените в същото аргументи и след станалите разисквания и извършеното гласуване, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23, във връзка с ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 7б от Наредбата за условията, реда и критериите за финансово подпомагане на спортните дейности в община Пазарджик, последно изменена и допълнена с Решение № 37 от 29.02.2024 г., в сила от 11.03.2024 г. на Общински съвет Пазарджик,

 

Р Е Ш И:

 

  1. Дава съгласие за допълнително целево финансиране в размер на 2220 лв. (две хиляди двеста и двадесет лева) на сдружение „Спортен клуб „Пентатлон““, ЕИК: 175996118, представлявано от Димитър Донов – председател на Управителния съвет, за транспортни разходи, самолетен билет; пансионат за 4 дни; трансфер, разходи за автобусен превоз от летището до хотела, залата и обратно и такса за участие на Михаела Стефанова през 2024 г. на Световното първенство по фехтовка за младежи и девойки в Риад, Саудитска Арабия.
  2. Одобрява проект на договор за разходване и отчитане на предоставените финансови средства, задълженията и отговорностите на спортния клуб по т. 1 и Общината.
  3. Упълномощава кмета на общината да подпише договора по т. 2 със Сдружение „Спортен клуб „Пентатлон““, ЕИК: 175996118, представлявано от Димитър Донов – председател на Управителния съвет.

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

36

36

0

0

 

НАЙДЕН ШОПОВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ

Оригинал на документа в PDF

четвъртък 04 април 2024 - 16:57:46