П Р О Т О К О Л №4 от сесия на Общински съвет – Пазарджик, проведена на 28 март 2024 г.

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

П Р О Т О К О Л  №4

от сесия на Общински съвет – Пазарджик,

проведена на 28 март 2024 г. от 14.00 часа,

в Пленарна зала, на бул. „България” №2

Присъстваха:
I. От МК НОВОТО ВРЕМЕ: Тодор Димитров Попов, Хари Николов Харалампиев, Георги Ангелов Георгиев, Тодор Милчев Тодоров, Ренета Петрова Камберова, Александър Красимиров Иванов, Георги Димитров Коприщенов, Румен Спасов Димитров, Златко Димитров Митрев, Димитър Любомиров Петков.
ІІ. От КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ: Таня Иванова Колчакова-Янева, Стоян Николов Самунев, Нона Димитрова Загорска.
ІII. От ПП ГЕРБ: Найден Тодоров Шопов, Йордан Кирилов Кожухаров, Валери Стефанов Вълков, Борис Александров Владов.
IV. От КОАЛИЦИЯ БСП ЗА БЪЛГАРИЯ: Лиляна Димитрова Мърхова-Присадникова, Тодорка Георгиева Христова, Лазар Огнянов Попов.
V. От КП ЗАЕДНО ЗА СИЛНА ОБЩИНА: Благо Атанасов Солов,
Атанас Георгиев Шопов, Стоян Илков Павлов.
VІ. От ПП ДВИЖЕНИЕ НАШИЯТ ГРАД: Трендафил Ангелов Величков, Иван Димитров Стоянов.
VII. От ПП ВОЛЯ: Атанас Иванов Качаков, Калинка Димитрова Минкова.
VІІІ. От ПП НДПС: Искро Фердов Бейков.
ІХ. От МК ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ: Чавдар Стоянов Чавдаров, Кирил Сергеев Андонов.
Х. От ПП ВЪЗРАЖДАНЕ: Десислава Илиева Георгиева, Елена Георгиева Маджарова.
ХІ. От ПП ДВИЖЕНИЕ НАПРЕД БЪЛГАРИЯ: Йордана Красимирова Темнилова, Васил Надков Янков.
ХІІ. От ПП ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ: Ангел Чавдаров Василев, Николай Георгиев Пъндезов.
ХІІІ. От ПП ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ: Иван Стойчев Папазов.
ХІV. От ПП ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ: Десислава Ангелова Тодорова.
ХV. От ПП БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ: Росица Крумова Стайкова.

Отсъстваха общинските съветници Елисавета Иванова Георгиева, Сашо Георгиев Ангелов.

Председателят откри редовната сесия на Общинския съвет. Съобщено беше, че получено уведомление от общинския съветник Иван Папазов за напускане на Представителната група „Заедно за силна община”, считано от 27.03.2024 г.
Председателят съобщи, че са получени две предложения за извънредни точки: 1. Предложение от Благо Солов за вземане на решение за освобождаване на Найден Шопов като председател на Общински съвет – Пазарджик. 2. Даване на съгласие за допълнително целево финансиране на сдружение „Спортен клуб „Пентатлон“, Пазарджик, представлявано от Димитър Донов – председател на УС, за участие на състезателка на клуба в Световно първенство по фехтовка през 2024 година за младежи и девойки индивидуално и отборно; Одобряване на проект на договор за разходване и отчитане на предоставените финансови средства, задълженията и отговорностите на спортния клуб и Общината.
Във връзка със своето предложение г-н Солов съобщи, че съветва председателя да се оттегли от председателското място, тъй като на сесията ще се обсъжда дейността му и евентуалното му отстраняване и сесията трябва да се води от някой от неговите заместници. Отношение по въпроса взеха г-н Ангел Василев и г-н Чавдар Чавдаров, според които, предложението на г-н Солов още не е гласувано дали да влезе в дневния ред и ако точката бъде включена, тогава председателят може да се оттегли от водене на заседанието. Г-н Солов репликира, че точката не отговаря на условията за извънредност, поради което трябва да се смята, че това е предложение за редовна точка, която трябва да се гледа на следващото заседание. Г-н Найден Шопов зададе въпроса оттегля ли предложението си Благо Солов. Предложението не беше оттеглено. Отношение взе г-н Тодор Попов, според когото, точката трябва да се гласува като извънредна и ако не се приеме да бъде включена в дневния ред, то тя остава като редовна точка за следващата сесия. Г-н Чавдаров уточни, че ако сега не се приеме да бъде извънредна точка, то тя трябва да бъде внесена отново като редовна за следващата сесия.
Г-н Шопов подложи на гласуване предложението на г-н Благо Солов за извънредна точка. Не се прие да бъде включена в дневния ред – гласували за – 0, против – 19, въздържали се – 9.

Г-н Петър Куленски представи накратко второто предложение за извънредна точка. Прие се с 38 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0 да бъде включено в дневния ред.
Други предложения по дневния ред нямаше. С 36 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0, общинските съветници приеха следния

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Създаване на Временна комисия по чл. 6 от Наредбата за символите, почетните знаци, отличията и почетните звания на Община Пазарджик.
Докладва г-н Найден Шопов – председател на ОбС

2. Определяне на кандидатите за съдебни заседатели за Окръжен съд – Пазарджик, мандат 2024-2028 г., които да бъдат предложени за избиране от Общото събрание на Апелативен съд – Пловдив.
Докладва г-н Златко Митрев – председател на Временната комисия за провеждане на процедура по избор на съдебни заседатели за Районен и Окръжен съд – Пазарджик.

3. Определяне на кандидатите за съдебни заседатели за Районен съд – Пазарджик, мандат 2024-2028 г., които да бъдат предложени за избиране от Общото събрание на Окръжен съд – Пазарджик.
Докладва г-н Златко Митрев – председател на Временната комисия за провеждане на процедура по избор на съдебни заседатели за Районен и Окръжен съд – Пазарджик.

4. Даване на съгласие за допълнително целево финансиране на СНЦ „Хебър 1918”, представлявано от Владимир Гаджев – председател на У и одобряване на проект на договор за разходване и отчитане на предоставените финансови средства, задълженията и отговорностите на спортния клуб и Общината.
Докладва г-н Петър Куленски – Кмет на Община Пазарджик

5. Приемане на решение за изменение на концесионен договор №410/22.04.2009 г. и сключване на допълнително споразумение към договора.
Докладва г-н Петър Куленски – Кмет на Община Пазарджик; съдокладчик инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС.
6. Определяне на Общински жилищен фонд по брой и групи за 2024 година.
Докладва г-жа Мария Йорданова – управител на БМ СПЖФНСИ

7. Учредяване на безвъзмездно право на ползване за срок от 5 години на Областна дирекция на МВР – Пазарджик, на част от недвижим имот – частна общинска собственост, с административен адрес гр. Пазарджик, ул. „Хан Крум” №15, ет. 11.
Докладва г-жа Мария Йорданова – управител на БМ СПЖФНСИ

8. Учредяване на безвъзмездно право на ползване за срок от 5 години на Сдружение „ПАРТНЬОРИ - ДИТ”, със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик, ул. „Генерал Гурко” № 12, ет. 4, ап. 36 върху недвижим имот – частна общинска собственост.
Докладва г-жа Мария Йорданова – управител на БМ СПЖФНСИ

9. Приемане на Годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Пазарджик за 2024 година.
Докладва д-р Весела Тодорова – директор на дирекция ОК

10. Обезпечение на авансово плащане по одобрен проект на Община Пазарджик „Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Пазарджик”, който се реализира с финансовата подкрепа на Програма „Околна среда”.
Докладва г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС

11. Кандидатстване на Община Пазарджик с предложение за изпълнение на инвестиция „Енергоефективна реконструкция и модернизация на системите за улично осветление в 14 населени места в община Пазарджик” по Процедура за подбор на предложения за изпълнение на инвестиция „Подкрепа за енергийно ефективни системи за улично осветление на Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България.
Докладва инж. Георги Дундаров – Директор на дирекция СТОС

12. Предсрочно прекратяване на Договор за концесия върху имот – частна общинска собственост, представляващ поземлен имот №000054 по КВС на с. Овчеполци, Община Пазарджик, с начин на трайно ползване „водоем”, с площ 12,591 дка.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

13. Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на имоти, частна общинска собственост, находящи се в селата Алеко Константиново, Братаница, Мало Конаре, Огняново, Сарая и Юнаците.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

14. Промяна на граници на общински поземлен имот с идентификатор 55556.502.1599 по КККР на с. Паталеница, участващ в УПИ ІІ-649 и УПИ ІІІ-649 в кв. 42 по плана на селото.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

15. Одобряване на годишен план за ползване на дървесина от горски територии, собственост на Община Пазарджик през 2024 г. и даване съгласие за ползване на дървесината чрез продажба на стояща дървесина на корен.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

16. Разрешаване изработването на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на кабелна линия 1 kV от съществуващо електромерно табло, свързано с извод „Е“ на БКТП „Квартал 22“ до ново ЕТ, монтирано пред имот с идентификатор 55155.12.186, местност Атчаир по КККР на гр. Пазарджик.
Докладва арх. Димитър Боюклиев – Главен архитект на Общината

17. Разрешаване изработването на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на кабелна линия 1 kV от съществуващо електромерно табло, свързано с извод „Г“ на БКТП „Бахче пара“ до ново ЕТ, монтирано пред имот с идентификатор 55155.9.353, местност Бахче пара по КККР на гр. Пазарджик.
Докладва арх. Димитър Боюклиев – Главен архитект на Общината

18. Разрешаване изработването на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на въздушна линия 1 kV от съществуващ СБ стълб № 12/4, свързан с извод Б на МТП „Герена“ до нов СБ стълб, монтирано пред имот с идентификатор 32010.36.307, местност Цигански герен по КККР на землище с. Ивайло, общ. Пазарджик.
Докладва арх. Димитър Боюклиев – Главен архитект на Общината

19. Разрешаване изработването на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на външна връзка за ФЕЦ в ПИ 20362.71.673, местност Дуварски път по КККР на с. Дебръщица, общ. Пазарджик.
Докладва арх. Димитър Боюклиев – Главен архитект на Общината

20. Разрешаване изработването на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасета на захранващи електропровод, водопровод и канализация до УПИ в ПИ 55155.20.167-182 в местност Якуба по КККР на землище гр. Пазарджик
Докладва арх. Димитър Боюклиев – Главен архитект на Общината

21. Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за определяне на трасе на обслужващ път до ПИ с идентификатор 32010.33.132, съставляващ УПИ I-90, тържище за непреработена селскостопанска продукция в местност Бръждовица, землище с. Ивайло, общ. Пазарджик.
Докладва арх. Димитър Боюклиев – Главен архитект на Общината

22. Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 55155.9.12 местност Бахче пара, по КККР на землище гр. Пазарджик.
Докладва арх. Димитър Боюклиев – Главен архитект на Общината

23. Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 55155.10.39 местност Татар Екин, по КККР на землище гр. Пазарджик.
Докладва арх. Димитър Боюклиев – Главен архитект на Общината

24. Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 55155.21.129 местност Малък Якуб, по КККР на землище гр. Пазарджик.
Докладва арх. Димитър Боюклиев – Главен архитект на Общината

25. Разрешение за изработване на ПУП – Изменение на ПРЗ в обхват част от УПИ III-за озеленяване и спорт в кв. 415г, част от улица с о.т. о.т. 5634-5590 и УПИ V-за озеленяване и УПИ IV-1303, за обществено обслужване в кв. 415д по плана на гр. Пазарджик.
Докладва арх. Димитър Боюклиев – Главен архитект на Общината

26. Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ, за ПИ с идентификатори 55155.6.58 и 55155.6.59 в местност Кипира, по КККР на землище гр. Пазарджик.
Докладва арх. Димитър Боюклиев – Главен архитект на Общината

27. Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 15271.15.5 в местност Горна лъка, по КККР на землище с. Говедаре.
Докладва арх. Димитър Боюклиев – Главен архитект на Общината

28. Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 32010.39.13 в местност Пашовица, по КККР на землище с. Ивайло.
Докладва арх. Димитър Боюклиев – Главен архитект на Общината
29. Разрешаване изработването на план-схема на техническа инфраструктура към регулационния план на село Ляхово за трасе на кабелна линия 1 kV за присъединяване на инсталация за производство на ел. енергия от ВЕИ в УПИ VІІІ-365, 366 в кв. 46 по плана на с. Ляхово – поземлен имот с идентификатор 44879.501.369.
Докладва арх. Димитър Боюклиев – Главен архитект на Общината

30. Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление по видове и категории обекти за периода 01.01.20203 г. – 31.12.2023 г.

31. Анализ за дейността на социалната услуга „Домашен социален патронаж”.

32. Информация относно изпълнени мерки, заложени в оперативен план за действие на Регионална програма за управление на отпадъците на територията на регион Пазарджик и Програма за качеството на атмосферния въздух 2021-2027 г.

33. Даване на съгласие за допълнително целево финансиране на сдружение „Спортен клуб „Пентатлон“, Пазарджик, представлявано от Димитър Донов – председател на УС, за участие на състезателка на клуба в Световно първенство по фехтовка през 2024 година за младежи и девойки индивидуално и отборно; Одобряване на проект на договор за разходване и отчитане на предоставените финансови средства, задълженията и отговорностите на спортния клуб по т. 1 и Общината.
Докладва г-н Петър Куленски – Кмет на Община Пазарджик

34. Питания.

 

По първа точка: Създаване на Временна комисия по чл. 6 от Наредбата за символите, почетните знаци, отличията и почетните звания на Община Пазарджик, докладва г-н Найден Шопов – председател на ОбС.  По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по първа точка /Решение №54/ се прие с 36 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

 

По втора точка: Определяне на кандидатите за съдебни заседатели за Окръжен съд – Пазарджик, мандат 2024-2028 г., които да бъдат предложени за избиране от Общото събрание на Апелативен съд – Пловдив, докладва г-н Златко Митрев – председател на Временната комисия за провеждане на процедура по избор на съдебни заседатели за Районен и Окръжен съд – Пазарджик. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по втора точка /Решение №55/ се прие с 37 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

 

По трета точка: Определяне на кандидатите за съдебни заседатели за Районен съд – Пазарджик, мандат 2024-2028 г., които да бъдат предложени за избиране от Общото събрание на Окръжен съд – Пазарджик, докладва г-н Златко Митрев – председател на Временната комисия за провеждане на процедура по избор на съдебни заседатели за Районен и Окръжен съд – Пазарджик.По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.   

Решението по трета точка /Решение №56/ се прие с 37 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

 

По четвърта точка: Даване на съгласие за допълнително целево финансиране на СНЦ „Хебър 1918”, представлявано от Владимир Гаджев – председател на У и одобряване на проект на договор за разходване и отчитане на предоставените финансови средства, задълженията и отговорностите на спортния клуб и Общината, докладва г-н Петър Куленски – Кмет на Община Пазарджик.  По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Въпроси зададе г-н Димитър Петков. Той предложи в проекта за решение да се добави, при същите условия, финансиране в размер 40 000 лв. за Волейболен клуб „Хебър”, която сума е възнаграждението на треньорите на детско-юношеската школа за 3 месеца и 20 000 лв. за Баскетболен клуб „Хебър”, също възнаграждение за треньорите. Изказвания направиха г-н Тодор Попов, г-н Александър Иванов, г-н Ангел Василев. Г-н Трендафил Величков предложи отборите да внесат мотивирано искане за тези средства до Общината, да мине през постоянните комисии и на следващата сесия да се гледа такова предложение. Отношение взе г-н Петър Куленски. След разискванията г-н Петков оттегли предложението си.

Решението по четвърта точка /Решение №57/ се прие с 38 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

         Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

По пета точка: Приемане на решение за изменение на концесионен договор №410/22.04.2009 г. и сключване на допълнително споразумение към договора, докладва г-н Петър Куленски – Кмет на Община Пазарджик; съдокладчик инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС.  По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни, с изключение на становището на ПК „Финанси, бюджет, европейски програми и фондове, международно сътрудничество и инвестиционна политика”, което е отрицателно. Въпроси и предложения нямаше. Г-н Валери Вълков декларира, че няма да участва в гласуването поради конфликт на интереси.

Решението по пета точка /Решение №58/ се прие с 33 гласа – за, против – 0, въздържали се – 1.

         Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

По шеста точка: Определяне на Общински жилищен фонд по брой и групи за 2024 година, докладва г-жа Мария Йорданова – управител на БМ СПЖФНСИ. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по шеста точка /Решение №59/ се прие с 32 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

         Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

По седма точка: Учредяване на безвъзмездно право на ползване за срок от 5 години на Областна дирекция на МВР – Пазарджик, на част от недвижим имот – частна общинска собственост, с административен адрес гр. Пазарджик, ул. „Хан Крум” №15, ет. 11, докладва г-жа Мария Йорданова – управител на БМ СПЖФНСИ. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни.

Решението по седма точка /Решение №60/ се прие с 31 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

         Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

По осма точка: Учредяване на безвъзмездно право на ползване за срок от 5 години на  Сдружение „ПАРТНЬОРИ - ДИТ”, със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик, ул. „Генерал Гурко” № 12, ет. 4, ап. 36 върху  недвижим  имот  – частна общинска собственост, докладва г-жа Мария Йорданова – управител на БМ СПЖФНСИ. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по осма точка /Решение №61/ се прие с 30 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

         Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

По девета точка: Приемане на Годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Пазарджик за 2024 година, докладва д-р Весела Тодорова – директор на дирекция ОК. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси зададоха г-н Благо Солов, г-н Тодор Попов, г-н Чавдар Чавдаров. Изказвания направиха г-н Тодор Попов, г-н Валери Вълков, г-н Чавдар Чавдаров. Предложение за добавяне на текст в т. 4 от програмата имаше г-н Благо Солов, а именно Община Пазарджик да отделя целево финансиране за всяко читалище на територията на община Пазарджик, с изключение на читалище Виделина, в размер на 1000 лв. месечно за осъществяване на творческата дейност на читалищата, а за читалище Виделина, гр.  Пазарджик по 3 000 лв. месечно. Г-н Петър Куленски изрази съмнение дали това искане в този му вид е допустимо, защото то е свързано с бюджета, а бюджетът се приема, след това  се актуализира  и респ. ако  се гласуват в случая допълнителни разходи, а характера на това гласуване е точно такова, трябва да се каже откъде ще дойдат средствата. Изказване направи гражданина Георги Янкулов. Преди да се пристъпи към гласуване, г-н Благо Солов конкретизира предложението си: „Община Пазарджик заделя по 1000 лева на всяко читалище на територията на община Пазарджик за извършване на творческа дейност, а за читалище „Виделина” – 3000 лева. Финансирането влиза в сила от 1 април 2024 г. Задължава кмета на Общината да внесе необходимите изменения в бюджета на Общината и да осигури необходимото финансиране”. Предложението не се прие – гласували за – 20, против – 2, въздържали се – 16. Отрицателен вот обясни г-н Ангел Василев.

Решението по девета точка /Решение №62/ се прие с 36 гласа – за, против – 1, въздържали се – 0.

 

По десета точка: Обезпечение на авансово плащане по одобрен проект на Община Пазарджик „Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Пазарджик”, който се реализира с финансовата подкрепа на Програма „Околна среда”, докладва г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по десета точка /Решение №63/ се прие с 34 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

         Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

По единадесета точка: Кандидатстване на Община Пазарджик с предложение за изпълнение на инвестиция „Енергоефективна реконструкция и модернизация на системите за улично осветление в 12 населени места в община Пазарджик” по Процедура за подбор на предложения за изпълнение на инвестиция „Подкрепа за енергийно ефективни системи за улично осветление на Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България, докладва инж. Георги Дундаров – Директор на дирекция СТОС. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Г-н Куленски направи разяснение по точката. Въпрос зададе г-н Тодор Попов. Изказване направи г-н Валери Вълков. Предложения нямаше.

Решението по единадесета точка /Решение №64/ се прие с 36 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

         Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

По дванадесета точка: Предсрочно прекратяване на Договор за концесия върху имот – частна общинска собственост, представляващ поземлен имот №000054 по КВС на с. Овчеполци, Община Пазарджик, с начин на трайно ползване „водоем”, с площ 12,591 дка, докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпрос зададе г-н Валери Вълков. Отговори г-н Куленски. Предложения нямаше.

Решението по дванадесета точка /Решение №65/ се прие с 32 гласа – за, против – 0, въздържали се – 1.

         Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

По тринадесета точка: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на имоти, частна общинска собственост, находящи се в селата Алеко Константиново, Братаница, Мало Конаре, Огняново, Сарая и Юнаците, докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по тринадесета точка /Решение №66/ се прие с 33 гласа – за, против – 0, въздържали се – 2.

         Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

По четиринадесета точка: Промяна на граници на общински поземлен имот с идентификатор 55556.502.1599 по КККР на с. Паталеница, участващ в УПИ ІІ-649 и УПИ ІІІ-649 в кв. 42 по плана на селото, докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по четиринадесета точка /Решение №67/ се прие с 35 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

         Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

По петнадесета точка: Одобряване на годишен план за ползване на дървесина от горски територии, собственост на Община Пазарджик през 2024 г. и даване съгласие за ползване на дървесината чрез продажба на стояща дървесина на корен, докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше. Г-н Солов предложи прекратяване на дебатите. Прие се с 23 гласа – за, против – 0, въздържали се – 1.

Решението по петнадесета точка /Решение №68/ се прие с 32 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

         Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

По шестнадесета точка: Разрешаване изработването на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на кабелна линия 1 kV от съществуващо електромерно табло, свързано с извод „Е“ на БКТП „Квартал 22“ до ново ЕТ, монтирано пред имот с идентификатор 55155.12.186, местност Атчаир по КККР на гр. Пазарджик, докладва арх. Димитър Боюклиев – Главен архитект на Община Пазарджик. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по шестнадесета точка /Решение №69/ се прие с 35 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

         Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

По седемнадесета точка: Разрешаване изработването на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на кабелна линия 1 kV от съществуващо електромерно табло, свързано с извод „Г“ на БКТП „Бахче пара“ до ново ЕТ, монтирано пред имот с идентификатор 55155.9.353, местност Бахче пара по КККР на гр. Пазарджик, докладва арх. Димитър Боюклиев – Главен архитект на Община Пазарджик. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по седемнадесета точка /Решение №70/ се прие с 34 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

         Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

По осемнадесета точка: Разрешаване изработването на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на въздушна линия 1 kV от съществуващ СБ стълб № 12/4, свързан с извод Б на МТП „Герена“ до нов СБ стълб, монтирано пред имот с идентификатор 32010.36.307, местност Цигански герен по КККР на землище с. Ивайло, общ. Пазарджик, докладва арх. Димитър Боюклиев – Главен архитект на Общината.  По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по осемнадесета точка /Решение №71/ се прие с 35 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

         Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

По деветнадесета точка: Разрешаване изработването на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на външна връзка за ФЕЦ в ПИ 20362.71.673, местност Дуварски път по КККР на  с. Дебръщица, общ. Пазарджик, докладва арх. Димитър Боюклиев – Главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по деветнадесета точка /Решение №72/ се прие с 30 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

         Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

По двадесета точка: Разрешаване изработването на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасета на захранващи електропровод, водопровод и канализация до УПИ в ПИ 55155.20.167-182 в местност Якуба по КККР на землище гр. Пазарджик, докладва арх. Димитър Боюклиев – Главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по двадесета точка /Решение №73/ се прие с 34 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

         Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

По двадесет и първа точка: Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за определяне на трасе на обслужващ път до ПИ с идентификатор 32010.33.132, съставляващ УПИ I-90, тържище за непреработена селскостопанска продукция в местност Бръждовица, землище с. Ивайло, общ. Пазарджик, докладва арх. Димитър Боюклиев – Главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше. Г-н Николай Пъндезов обяви, че няма да участва в гласуването по точката поради конфликт на интереси.

Решението по двадесет и първа точка /Решение №74/ се прие с 32 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

 

По двадесет и втора точка: Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 55155.9.12 местност Бахче пара, по КККР на землище гр. Пазарджик, докладва арх. Димитър Боюклиев – Главен архитект на Общината.  По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по двадесет и втора точка /Решение №75/ се прие с 35 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

 

По двадесет и трета точка: Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 55155.10.39 местност Татар Екин, по КККР на землище гр. Пазарджик, докладва арх. Димитър Боюклиев – Главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по двадесет и трета точка /Решение №76/ се прие с 34 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

 

По двадесет и четвърта точка: Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 55155.21.129 местност Малък Якуб, по КККР на землище гр. Пазарджик, докладва арх. Димитър Боюклиев – Главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по двадесет и четвърта точка /Решение №77/ се прие с 34 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

 

 

По двадесет и пета точка: Разрешение за изработване на ПУП – Изменение на ПРЗ в обхват  част от УПИ III-за озеленяване и спорт в кв. 415г, част от улица с о.т. о.т. 5634-5590 и УПИ V-за озеленяване и УПИ IV-1303, за обществено обслужване в кв. 415д по плана на гр. Пазарджик, докладва арх. Димитър Боюклиев – Главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по двадесет и пета точка /Решение №78/ се прие с 35 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

 

По двадесет и шеста точка: Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ, за ПИ с идентификатори 55155.6.58 и 55155.6.59 в местност Кипира, по КККР на землище гр. Пазарджик, докладва арх. Димитър Боюклиев – Главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по двадесет и шеста точка /Решение №79/ се прие с 35 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

 

По двадесет и седма точка: Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 15271.15.5 в местност Горна лъка, по КККР на землище с. Говедаре, докладва арх. Димитър Боюклиев – Главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по двадесет и седма точка /Решение №80/ се прие с 36 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

 

По двадесет и осма точка: Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 32010.39.13 в местност Пашовица, по КККР на землище с. Ивайло, докладва арх. Димитър Боюклиев – Главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по двадесет и осма точка /Решение №81/ се прие с 37 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

 

По двадесет и девета точка: Разрешаване изработването на план-схема на техническа инфраструктура към регулационния план на село Ляхово за трасе на кабелна линия 1 kV за присъединяване на инсталация за производство на ел. енергия от ВЕИ в УПИ VІІІ-365, 366 в кв. 46 по плана на с. Ляхово – поземлен имот с идентификатор 44879.501.369, докладва арх. Димитър Боюклиев – Главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по двадесет и девета точка /Решение №82/ се прие с 36 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

 

Тридесета точка: Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление по видове и категории обекти за периода 01.01.20203 г. – 31.12.2023 г., беше приета за сведение.

 

Тридесет и първа точка: Анализ за дейността на социалната услуга „Домашен социален патронаж”, беше приета за сведение.

 

Тридесет и втора точка: Информация относно изпълнени мерки, заложени в оперативен план за действие на Регионална програма за управление на отпадъците на територията на регион Пазарджик и Програма за качеството на атмосферния въздух 2021-2027 г., беше приета за сведение.

 

По тридесет и трета точка: Даване на съгласие за допълнително целево финансиране на сдружение „Спортен клуб „Пентатлон“, Пазарджик,  представлявано от Димитър Донов – председател на УС, за участие на състезателка на клуба в Световно първенство по фехтовка през 2024 година за младежи и девойки индивидуално и отборно; Одобряване на проект на договор за разходване и отчитане на предоставените финансови средства, задълженията и отговорностите на спортния клуб по и Общината, докладва г-н Петър Куленски – Кмет на Община Пазарджик. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по тридесет и трета точка /Решение №83/ се прие с 36 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

         Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

По тридесет и четвърта точка: питания към Кмета отправиха г-н г-н Димитър Петков и г-н Благо Солов. Г-н Трендафил Величков прикани председателя да организира местата в пленарна зала съобразно представителните групи.

 

Поради изчерпване на дневния ред сесията беше закрита.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Найден Шопов

 

Съставил протокола:

Д. Терзийска

 Оригинал на документа

 

 

четвъртък 04 април 2024 - 12:30:22