Р Е Ш Е Н И Е №78 ОТНОСНО: Разрешение за изработване на ПУП – Изменение на ПРЗ, в обхват част от УПИ III-за озеленяване и спорт в кв. 415г, част от улица с о.т. о.т. 5634-5590 и УПИ V-за озеленяване и УПИ IV-1303, за обществено обслужване в кв. 415д

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

  

Р Е Ш Е Н И Е

78

от 28 март 2024 година, взето с Протокол №4

  

ОТНОСНО: Разрешение за изработване на ПУП – Изменение на ПРЗ, в обхват част от УПИ III-за озеленяване и спорт в кв. 415г, част от улица с о.т. о.т. 5634-5590 и УПИ V-за озеленяване и УПИ IV-1303, за обществено обслужване в кв. 415д по плана на гр. Пазарджик.

 

Предложението е законосъобразно и основателно. Чрез предложения проект за ПУП – Изменение на ПРЗ, ще се даде възможност за реализиране на заявените инвестиционни намерения. Поради това, Общински съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Общината, на основание чл. 21, ал. 1, т. 11, във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 и ал. 5, чл. 124б, ал. 1 и чл. 134, ал. 2, т. 1 и т. 2 от ЗУТ,

 

Р Е Ш И:

 

Одобрява заданието за изработване на ПУП - Изменение на ПРЗ, за част от УПИ III-за озеленяване и спорт в кв. 415г, част от улица с о.т. о.т. 5634-5590 и УПИ V-за озеленяване и УПИ IV-1303, за обществено обслужване в кв. 415д по плана на гр. Пазарджик.

 

Разрешава изработването на ПУП - Изменение на ПРЗ, за част от УПИ III-за озеленяване и спорт в кв. 415г, част от улица с о.т.о.т. 5634-5590 и УПИ V-за озеленяване и УПИ IV-1303, за обществено обслужване в кв. 415д по плана на гр. Пазарджик, с оглед обособяване на УПИ IV-1453, за жилищно строителство, търговия и услуги в кв. 415г, по имотните граници на поземлен имот с идентификатор 55155.503.1453, като се заличават съответно, УПИ V-за озеленяване и УПИ IV-1303, за обществено обслужване в кв. 415д и улица с о.т.о.т. 5635-5634-5590, в частта ѝ, попадаща в имота; заличава се о.т. 5634 и се създава нова о.т. 5634а; регулационните линии на улица с о.т. о.т. 5634а-5635 се проектират по границите на ПИ 55155.503.9650 (с НТП за второстепенна улица); източната регулационна линия на УПИ III-за озеленяване в кв. 415г, се променя по границите на новообособения УПИ IV-1453 и новопроектираната регулационна линия на улица с о.т.о.т. 5634а-5635; в границите на ПИ 55155.503.1454 и ПИ 55155.503.1455 се проектира тротоар.

С плана за застрояване в новопроектирания УПИ IV-1453, За жилищно строителство, търговия и услуги, се ситуира свободностоящо застрояване с височина до 15,00 м., при устройствени показатели за зона Жилищна за комплексно застрояване (Жк), съгласно означенията на предложението за ПУП- Изменение на ПРЗ.

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

35

35

0

0

 

 

НАЙДЕН ШОПОВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

Оригинал на документа в PDF

четвъртък 04 април 2024 - 16:44:52