Р Е Ш Е Н И Е №76 ОТНОСНО: Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 55155.10.39 местност Татар Екин, по КККР на землище гр. Пазарджик

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

  

Р Е Ш Е Н И Е

76

от 28 март 2024 година, взето с Протокол №4

  

ОТНОСНО: Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 55155.10.39 местност Татар Екин, по КККР на землище гр. Пазарджик.

 

Предложението е законосъобразно и основателно. Чрез предложения проект за ПУП-ПРЗ ще се даде възможност за реализиране на заявените инвестиционни намерения. Поради това, Общински съвет-Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Общината, на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 109, ал. 1, т. 1, чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 и чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ и чл. 17а, ал.3 от ЗОЗЗ,

 

Р Е Ш И:

 

  1. Одобрява заданието за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 55155.10.39 в местност Татар Екин по КККР на землище гр. Пазарджик.
  2. Разрешава изработването на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 55155.10.39 в местност Татар Екин по КККР на землище гр. Пазарджик, с оглед за имота да се обособи УПИ VII-39, Жилищно строителство и складова база, като улично-регулационните му линии се разполагат на 2,00 метра навътре в имота, за бъдещо разширение на обслужващите пътища.

С плана за застрояване в УПИ VII-39 се ситуира свободностоящо застрояване, с показатели за Смесена многофункционална устройствена зона (Смф), съгласно предложението за ПУП-ПРЗ.

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

34

34

0

0

НАЙДЕН ШОПОВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

Оригинал на документа в PDF

четвъртък 04 април 2024 - 16:39:49