Р Е Ш Е Н И Е №74 ОТНОСНО: Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за определяне на трасе на обслужващ път до ПИ с идентификатор 32010.33.132, съставляващ УПИ I-90, тържище за непреработена селскостопанска

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

  

Р Е Ш Е Н И Е

74

от 28 март 2024 година, взето с Протокол №4

  

ОТНОСНО: Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за определяне на трасе на обслужващ път до ПИ с идентификатор 32010.33.132, съставляващ УПИ I-90, тържище за непреработена селскостопанска продукция в местност Бръждовица, землище с. Ивайло, общ. Пазарджик.

 

Предложението е законосъобразно и целесъобразно.

Поради това Общинският съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на кмета на Община Пазарджик, на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ и след станалите разисквания,

 

Р Е Ш И:

 

Одобрява Подробен устройствен план – Парцеларен план за определяне на трасе на обслужващ път до ПИ с идентификатор 32010.33.132, съставляващ УПИ I-90, тържище за непреработена селскостопанска продукция в местност Бръждовица, землище с. Ивайло, общ. Пазарджик.

Предвижда се пътният достъп да започне от ПИ с идентификатор 32010.33.133 /НТП – за второстепенна улица/, частна собственост на инвеститора, граничеща с имота, предвиден за обслужване, ПИ с идентификатор 32010.33.132, съставляващ УПИ I-90, тържище за непреработена селскостопанска продукция, местност Бръждовица, землище с. Ивайло, общ. Пазарджик. След което трасето се насочва на юг и продължава около 175 м, обхващайки част от ПИ 32010.33.103 /НТП – Напоителен канал/ и ПИ 32010.33.102 /НТП – За селскостопански, горски, ведомствен път/ до достигане на местен път /ПИ 32010.33.94/.

Дължината на трасето е около 175м. Засегнатата площ е около 1,056 дка /1056 кв.м./, общинска, публична собственост, съгласно щрихованото в сиво трасе за пътен достъп и регистър на засегнатите имоти.

Дава съгласие за преминаване през общински имоти.

На основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ обявлението за решението да се изпрати в 7-дневен срок за обнародване в Държавен вестник.

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

32

32

0

0

  

НАЙДЕН ШОПОВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

Оригинал на документа в PDF

четвъртък 04 април 2024 - 16:32:19