Р Е Ш Е Н И Е №73 ОТНОСНО: Разрешаване изработването на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасета на захранващи електропровод, водопровод и канализация до УПИ в ПИ 55155.20.167-182 в местност Якуба по КККР на землище гр. Пазарджик, общ.

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

  

Р Е Ш Е Н И Е

73

от 28 март 2024 година, взето с Протокол №4

  

ОТНОСНО: Разрешаване изработването на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасета на захранващи електропровод, водопровод и канализация до УПИ в ПИ 55155.20.167-182 в местност Якуба по КККР на землище гр. Пазарджик, общ. Пазарджик.

 

Общински съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на кмета на Община Пазарджик на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1 и чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ и след станалите разисквания,

 

Р Е Ш И:

 

І. Разрешава изработването на ПУП – Парцеларен план за трасета на захранващи електропровод, водопровод и канализация до УПИ в ПИ 55155.20.167-182 в местност Якуба по КККР на землище гр. Пазарджик, общ. Пазарджик.

ІІ.Одобрява заданието по чл. 125 от ЗУТ, придружаващо искането на възложителя.

ІIІ. Изразява предварително съгласие за прокарване на трасета на захранващи електропровод, водопровод и канализация.

Трасетата на захранващите водопровод и канализация започват от съществуващи водопровод и канализация до края на регулацията – при квартал 542 по плана на гр. Пазарджик, в близост до о.т. 9, а електропровода от УПИ VII-ТП в квартал 542 по плана на гр. Пазарджик /Трасе, определено на комисия по чл. 71 от ЗУТ – края на регулацията на гр. Пазарджик/.

Предвижда се проектните трасета на водопровода и електропровода да започнат североизточно от квартал 542, като се установяват в ПИ 55155.20.92 – селскостопански, горски, ведомствен път и се насочват на югоизток по него. След около 170 м достигат до второстепенни улици, собственост на инвеститора, чупят на североизток, пресичат едната от тях – ПИ 55155.20.184 и навлизат в другата второстепенна обслужваща улица – ПИ 55155.20.183. Електропроводът навлиза в електромерно табло при ПИ 55155.20.179, след което от него излиза разпределителен кабел НН до захранваните УПИ, разположен в северозападния тротоар, на около 0,50 м от имотните граници. Водопроводът е разположен покрай югоизточните граници на УПИ, като са предвидени отклонения до захранваните УПИ. Канализацията е разположена в средата на обслужващата улица /ПИ 55155.20.183/, като са предвидени отклонения от имотите към проектната канализация. Същата достига до другата обслужваща улица, собственост на инвеститора /ПИ 55155.20.184/, пресича я, след което пресича ПИ 55155.20.92 – селскостопански, горски, ведомствен път, навлиза в регулация и се насочва на северозапад по улица с о.т.о.т. 9-10 и достига до съществуващата шахта при о.т. 9, където се включва в съществуващата градска канализация.  

Сервитутите на проектните проводи се застъпват, като са спазени всички необходими отстояния.

Засегнатата площ е около 0,445 дка, общинска публична собственост, съгласно означените трасета и регистъра на засегнатите имоти.

Във връзка с чл. 7, ал. 2 от Наредба № 16 от 9.06.2004 г. за сервитутите на енергийните обекти, сервитутът на електропровода е намален на 1 м от двете му страни със съгласието на носителя на сервитутни права.

 

ІV. Дава предварително съгласие за преминаване на трасетата през ПИ с идентификатори 55155.20.184 и 55155.20.183 – собственост на инвеститора и през ПИ с идентификатор 55155.20.92 – Общинска публична собственост.

 

V. Определя срока на валидност на предварителното съгласие на една година от влизане в сила на настоящето решение.

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

34

34

0

0

 

НАЙДЕН ШОПОВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ

Оригинал на документа в PDF

четвъртък 04 април 2024 - 16:25:46