Р Е Ш Е Н И Е №72 ОТНОСНО: Разрешаване изработването на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на външна връзка за ФЕЦ в ПИ 20362.71.673, местност Дуварски път по КККР на с. Дебръщица, общ. Пазарджик

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

  

Р Е Ш Е Н И Е

72

от 28 март 2024 година, взето с Протокол №4

  

ОТНОСНО: Разрешаване изработването на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на външна връзка за ФЕЦ в ПИ 20362.71.673, местност Дуварски път по КККР на с. Дебръщица, общ. Пазарджик.

 

Общински съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на кмета на Община Пазарджик на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1 и чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ и след станалите разисквания,

 

Р Е Ш И:

 

І. Разрешава изработването на ПУП – Парцеларен план за трасе на външна връзка за ФЕЦ в ПИ 20362.71.673, местност Дуварски път по КККР на с. Дебръщица, общ. Пазарджик.

 

ІІ.Одобрява заданието по чл. 125 от ЗУТ, придружаващо искането на възложителя.

 

ІIІ. Изразява предварително съгласие за прокарване на трасе на външна връзка, започваща от проектен ТИ тип ТЕПО до съществуващ ТП ТКЗС, попада изцяло в ПИ 20362.85.675 – За местен път, общинска публична собственост и достига до ПИ 20362.71.673, местност Дуварски път по КККР на с. Дебръщица, общ. Пазарджик.

Дължината на проектното трасе е 195.48 м, засегнатата обща територия е 418.41 кв. м, изцяло разположено в имот, общинска публична собственост, съгласно означеното в червено трасе и регистъра на засегнатите имоти.

Във връзка с чл.7, ал. 2 от Наредба № 16 от 9.06.2004 г. за сервитутите на енергийните обекти, сервитутът на електропровода е намален на 1 м от двете му страни със съгласието на носителя на сервитутни права.

 

ІV. Дава предварително съгласие за преминаване на външната връзка през ПИ с идентификатор 20362.85.675 – общинска публична собственост.

 

V. Определя срока на валидност на предварителното съгласие на една година от влизане в сила на настоящето решение.

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

30

30

0

0

 

НАЙДЕН ШОПОВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ

Оригинал на документа в PDF

четвъртък 04 април 2024 - 16:22:05