Р Е Ш Е Н И Е №71 ОТНОСНО: Разрешаване изработването на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на въздушна линия 1 kV от съществуващ СБ стълб № 12/4, свързан с извод Б на МТП „Герена“

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

  

Р Е Ш Е Н И Е

71

от 28 март 2024 година, взето с Протокол №4

  

ОТНОСНО: Разрешаване изработването на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на въздушна линия 1 kV от съществуващ СБ стълб № 12/4, свързан с извод Б на МТП „Герена“ до нов СБ стълб, монтирано пред имот с идентификатор 32010.36.307, местност „Цигански герен” по КККР на землище с. Ивайло, общ. Пазарджик.

 

Общински съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на кмета на Община Пазарджик на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1 и чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ и след станалите разисквания,

 

Р Е Ш И:

 

І. Разрешава изработването на ПУП – Парцеларен план за трасе на въздушна линия 1 kV от съществуващ СБ стълб № 12/4, свързан с извод Б на МТП „Герена“ до нов СБ стълб, монтирано пред имот с идентификатор 32010.36.307, местност Цигански герен по КККР на землище с. Ивайло, общ. Пазарджик.

 

ІІ.Одобрява заданието по чл. 125 от ЗУТ, придружаващо искането на възложителя.

 

ІIІ. Изразява предварително съгласие за прокарване на трасе на въздушна линия 1 kV, започваща от съществуващ СБ стълб № 12/4, намиращ се в ПИ с идентификатор 32010.36.6, по посока запад в границите на ПИ с идентификатор 32010.36.50 до нов СБ стълб, монтиран пред ПИ с идентификатор 32010.36.307, местност Цигански герен по КККР на землище     с. Ивайло, общ. Пазарджик.

Дължината на трасето е 121 м, засегнатата обща територия е 243 кв. м, разположено в имоти, общинска собственост, съгласно означеното в червено трасе на въздушна линия 1 kV и регистъра на засегнатите имоти.

Във връзка с чл. 7, ал. 2 от Наредба № 16 от 9.06.2004 г. за сервитутите на енергийните обекти, сервитутът на електропровода е намален на 1 м от двете му страни със съгласието на носителя на сервитутни права.

 

ІV. Дава предварително съгласие за преминаване на трасето на въздушната линия 1 kV през ПИ с идентификатори 32010.36.6 и 32010.36.50 – общинска собственост.

 

V. Определя срока на валидност на предварителното съгласие на една година от влизане в сила на настоящето решение.

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

35

35

0

0

  

НАЙДЕН ШОПОВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ

Оригинал на документа в PDF

четвъртък 04 април 2024 - 16:17:14