Р Е Ш Е Н И Е №70 ОТНОСНО: Разрешаване изработването на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на кабелна линия 1 kV от съществуващо електромерно табло, свързано с извод „Г“ на БКТП „Бахче пара“

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

  

Р Е Ш Е Н И Е

70

от 28 март 2024 година, взето с Протокол №4

  

ОТНОСНО: Разрешаване изработването на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на кабелна линия 1 kV от съществуващо електромерно табло, свързано с извод „Г“ на БКТП „Бахче пара“ до ново ЕТ, монтирано пред имот с идентификатор 55155.9.353, местност Бахче пара по КККР на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик.

 

Общински съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на кмета на Община Пазарджик на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1 и чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ и след станалите разисквания,

 

Р Е Ш И:

 

І. Разрешава изработването на ПУП – Парцеларен план за трасе на кабелна линия 1 kV от съществуващо електромерно табло, свързано с извод „Г“ на БКТП „Бахче пара“ до ново ЕТ, монтирано пред имот с идентификатор 55155.9.353, местност Бахче пара по КККР на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик.

 

  1. Одобрява заданието по чл. 125 от ЗУТ, придружаващо искането на възложителя.

 

ІIІ. Изразява предварително съгласие за прокарване на трасе на кабелна линия 1 kV, започваща от съществуващо ел. табло, извод „Г“ на БКТП „Бахче пара“, намиращ се пред ПИ с идентификатор 55155.9.355 по посока юг в границите на ПИ с идентификатор 55155.9.328 до ново ЕТ, монтирано пред ПИ с идентификатор 55155.9.353, местност Бахче пара по КККР на землище с. Ивайло, общ. Пазарджик.

Дължината на проектното трасе е 92 м, засегнатата обща територия е 183 кв. м, изцяло разположено в имот, общинска собственост, съгласно означеното в червено трасе на кабелна линия 1 kV и регистъра на засегнатите имоти.

Във връзка с чл. 7, ал. 2 от Наредба № 16 от 9.06.2004 г. за сервитутите на енергийните обекти, сервитутът на електропровода е намален на 1 м от двете му страни със съгласието на носителя на сервитутни права.

 

ІV. Дава предварително съгласие за преминаване на трасето на кабелната линия 1 kV през ПИ с идентификатор 55155.9.328 – общинска собственост.

 

  1. V. Определя срока на валидност на предварителното съгласие на една година от влизане в сила на настоящето решение.

 

         Забележка: Да се представи нотариално заверена декларация от собственика на имот с идентификатор 55155.9.354 за право на преминаване.

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

34

34

0

0

 

 

НАЙДЕН ШОПОВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ

Оригинал на документа в PDF

четвъртък 04 април 2024 - 16:09:13