Р Е Ш Е Н И Е №67 ОТНОСНО: Промяна на граници на общински поземлен имот с идентификатор 55556.502.1599 по КККР на с. Паталеница, общ. Пазарджик, участващ в УПИ II-649 и УПИ III-649 в кв. 42 по плана на селото

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

  

Р Е Ш Е Н И Е

67

от 28 март 2024 година, взето с Протокол №4

  

ОТНОСНО: Промяна на граници на общински поземлен имот с идентификатор 55556.502.1599 по КККР на с. Паталеница, общ. Пазарджик, участващ в УПИ II-649 и УПИ III-649 в кв. 42 по плана на селото.

 

Предложението на Кмета на Общината е законосъобразно и мотивирано, тъй като са взети предвид Решението на Експертния съвет при Община Пазарджик и заявлението на собствениците на поземлени имоти с идентификатори 55556.502.1028, 55556.502.1042 и 55556.502.1571 по КККР на с. Паталеница, общ. Пазарджик, участващи в УПИ II-649 и УПИ III-649, кв. 42 по плана на с. Паталеница, общ. Пазарджик.

 Поради това Общински съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Общината, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от Закона за устройство на територията и чл. 45, ал. 1, т. 9 и чл. 51, ал. 1 и ал. 3 от Наредба  за общинската собственост,

 

Р Е Ш И:

 

  1. Дава съгласие за промяна на границите на общински поземлен имот с идентификатор 55556.502.1599 по КККР на с. Паталеница, общ. Пазарджик, участващ в УПИ II-649 и УПИ III-649 в кв. 42 по плана на селото, актуван с акт за частна общинска собственост № 6489/05.04.2023 г., вписан в дв. вх. рег. под № 2666 на 07.04.2023 г., том 9, Акт № 94, дело №876 в Агенция по вписванията – Служба по вписванията – гр. Пазарджик, чийто граници се променят съгласно проект за изменение на ПУП-изменение на ПРЗ, одобрен с Решение II, взето с протокол № 10 от 14.07.2023 г. на Експертен съвет по устройство на територията при Община Пазарджик, с който:

- към новообразуван УПИ II-1587,1588 в кв. 42 по плана на с. Паталеница, общ. Пазарджик, се присъединяват общо 224,00 кв.м. (част от поземлен имот 55556.502.1599 – общинска собственост), от които 9 кв. м., представляват поземлен имот с проектен идентификатор 55556.502.1586 и 215 кв. м., представляват поземлен имот с проектен идентификатор 55556.502.1589 по КККР на с. Паталеница, на стойност по пазарна оценка от оценител на имоти в размер на общо 6 720 лева

- към новообразуван УПИ III-1591,1592 в кв. 42 по плана на с. Паталеница, общ. Пазарджик, се присъединяват 349,00 кв.м. (част от поземлен имот 55556.502.1599 – общинска собственост), представляващи поземлен имот с проектен идентификатор 55556.502.1590 по КККР на с. Паталеница, на стойност по пазарна оценка от оценител на имоти в размер на 10 470 лева

- към новообразуван УПИ XXVII-1582 в кв. 42 по плана на с. Паталеница, общ. Пазарджик, се присъединяват 277,00 кв.м. (част от поземлен имот 55556.502.1599 – общинска собственост), представляващи поземлен имот с проектен идентификатор 55556.502.1581 по КККР на с. Паталеница, на стойност по пазарна оценка от оценител на имоти в размер на 8 310 лева

  1. Одобрява предложените предварителни договори за покупко-продажба на основание чл. 15, ал. 5, във връзка с ал. 3 от ЗУТ, неразделна част от настоящето решение.
  2. Възлага на Кмета на Общината да сключи окончателни договори след влизане в сила на заповедта за одобряване на ПУП-ПРЗ и внасянето на съответните суми от купувачите.

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

35

35

0

0

 

НАЙДЕН ШОПОВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ

Оригинал на документа в PDF

четвъртък 04 април 2024 - 15:58:10