Р Е Ш Е Н И Е №64 ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Пазарджик с предложение за изпълнение на инвестиция „Енергоефективна реконструкция и модернизация на системите за улично осветление в 12 населени места в Община Пазарджик“

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

 

 Р Е Ш Е Н И Е

64

от 28 март 2024 година, взето с Протокол №4

  

ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Пазарджик с предложение за изпълнение на инвестиция „Енергоефективна реконструкция и модернизация на системите за улично осветление в 12 населени места  в Община Пазарджик“ по процедура „Подкрепа за енергийно ефективни системи за улично осветление“, с финансиране по линия на Механизма за възстановяване и устойчивост /Покана 2/ на Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България

 

Общински съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на кмета на Община Пазарджик, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА и след станалите разисквания,

 

Р Е Ш И:

 

  1. Дава съгласие Община Пазарджик да кандидатства с предложение за изпълнение на инвестиция „Енергоефективна реконструкция и модернизация на системите за улично осветление в 12 населени места в Община Пазарджик“ по процедура „Подкрепа за енергийно ефективни системи за улично осветление“, с финансиране по линия на Механизма за възстановяване и устойчивост /Покана 2/ на Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България;
  2. За период от 5 години след приключване на проекта Община Пазарджик да извършва ежегодни вноски във Фонда за декарбонизация в размер на 10% от действително получения размер на безвъзмездна помощ;
  3. Да не се променя правото на собственост върху обектите, изградени в резултат на инвестицията, да не се променя предназначението на активите, придобити в резултат на изпълнението на Проекта, както и не се сключват договори от всякакъв характер с трети лица и/или извършват други действия, които биха могли да доведат до значително изменение в резултатите от Проекта за срок от минимум 5 години след одобрение на окончателния отчет по проекта;
  4. Да бъде осигурена поддръжка на инфраструктурата, обект на финансиране, за период от минимум 5 години след одобрение на окончателния отчет по проекта.

 

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

36

36

0

0

 

 

НАЙДЕН ШОПОВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ

Оригинал на документа в PDF

четвъртък 04 април 2024 - 13:34:05