Р Е Ш Е Н И Е №63 ОТНОСНО: Обезпечение на авансово плащане по одобрен проект на Община Пазарджик – проект „Подобряване качеството на атмосферния въздух в Община Пазарджик“, който се реализира с финансовата подкрепа на Програма „Околна среда“ 2021-20

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

  

Р Е Ш Е Н И Е

63

от 28 март 2024 година, взето с Протокол №4

  

ОТНОСНО: Обезпечение на авансово плащане по одобрен проект на Община Пазарджик – проект „Подобряване качеството на атмосферния въздух в Община Пазарджик“, който се реализира с финансовата подкрепа на Програма „Околна среда“ 2021-2027 г., по приоритет 5 „Въздух“, процедура BG16FFPR002-5.001 „За по-чист въздух!“, Договор с Регистрационен № BG16FFPR002-5.001-0002-C01.

  

Общински съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на кмета на Община Пазарджик и на основание чл. 21, ал. 1, т. 10 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 27, ал. 4 от ЗМСМА и след станалите разисквания,

 

Р Е Ш И:

 

  1. Упълномощава Кмета на Община Пазарджик да подпише от името на Община Пазарджик Запис на заповед, без протест и без разноски, без никакви възражения и без такси и удръжки от какъвто и да било характер, платима при предявяване на поемателя – Министерството на околната среда и водите със срок на предявяване: до изтичане на срока за извършване на финалното плащане по проект „Подобряване качеството на въздуха в Община Пазарджик, който се реализира с финансовата подкрепа на Програма „Околна среда“ 2021-2027 г., по приоритет 5 „Въздух“, процедура BG16FFPR002-5.001 „За по-чист въздух!“ по АДБФП с Регистрационен № BG16FFPR002-5.001-0002-C01, или до пълното покриване на аванса с допустими разходи в съответствие с Регламент (ЕС) № 2021/1060 – което от двете събития настъпи по-рано, за поемане на задължение в размер на 9 739 832,60 лв. (девет милиона седемстотин тридесет и девет хиляди осемстотин тридесет и два лева и шестдесет стотинки), представляващо до 20% от БФП при заявяване на авансово плащане от страна на Община Пазарджик.
  2. Записът на заповед да бъде изготвен съобразно образеца и съгласно изискванията на УО на Програма „Околна среда“ 2021-2027 г.
  3. Възлага на кмета на общината да подготви необходимите документи за получаване на авансовото плащане по административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16FFPR002-5.001-0002-C01 и да ги представи пред Управляващия орган.

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

34

34

0

0

 

 

НАЙДЕН ШОПОВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ

Оригинал на документа в PDF

четвъртък 04 април 2024 - 13:30:40