Р Е Ш Е Н И Е №61 ОТНОСНО: Учредяване на безвъзмездно право на ползване за срок от 5 (пет) години на Сдружение „ПАРТНЬОРИ – ДИТ”, ЕИК 112672989, със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик, ул. „Генерал Гурко” №12, ет. 4, ап. 36, представляван

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

  

Р Е Ш Е Н И Е

61

от 28 март 2024 година, взето с Протокол №4

 

ОТНОСНО: Учредяване на безвъзмездно право на ползване за срок от 5 (пет)  години на Сдружение „ПАРТНЬОРИ – ДИТ”, ЕИК 112672989, със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик, ул. „Генерал Гурко” №12, ет. 4, ап. 36, представлявано от председателя на УС – Тодор Тодоров, върху  недвижим  имот  – частна общинска собственост.

 

Общинският съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на кмета на Общината  Петър Куленски и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 39, ал. 4 от ЗОС и чл. 45а, ал. 5 от Наредбата за общинската собственост,

 

Р Е Ш И:

 

  1. Учредява безвъзмездно право на ползване за срок от 5 (пет) години на Сдружение „ПАРТНЬОРИ – ДИТ”, ЕИК 112672989, със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик, ул. „Генерал Гурко” №12, ет. 4, ап. 36, представлявано от председателя на УС – Тодор Тодоров, вписано в Регистъра за юридическите лица с нестопанска цел, том 9, р. 9, стр. 94, партида 824 по ф. д. №28/2009 г. на Пазарджишки окръжен съд, върху недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ:

Самостоятелен обект с идентификатор 55155.502.1132.6.1, в сграда с идентификатор 55155.502.1132.6, на две нива.

Първо ниво, с площ 56.75 кв.м., представляващо: първи етаж от стълбище на двуетажна масивна сграда с площ 28.15 кв.м. и част от масивна едноетажна  сграда с площ 28.60 кв.м. Второ ниво с площ 234.75 кв. м. представляващо: втори етаж с тераса от двуетажна масивна сграда. Самостоятелният обект се намира в сграда №6, разположена в поземлен имот с идентификатор 55155.502.1132 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрен със Заповед РД-18-97/28.10.2008 год. на Изпълнителния директор на АГКК – София, находящ се на ул. „Бузлуджа” №22-А. Обектът попада в кв. 295, УПИ XII-1132 по плана на гр. Пазарджик, актуван с Акт за частна общинска собственост №3279/03.01.2014г. вписан в дв. вх. рег. № 85/10.01.2014 г., том 1, № 46 при Агенция по вписванията – Служба по вписванията гр. Пазарджик, с предназначение: За делова и админитративна дейност.

Имотът ще се ползва за предоставяне на социална услуга „Център за настаняване от семеен тип” за възрастни хора с деменция.

  1. Безвъзмездното право на ползване върху имота по т.1 се учредява за срок от 5 (пет) години.
  2. Възлага на кмета на Общината да сключи договор за безвъзмездно право на ползване върху имота със Сдружение „ПАРТНЬОРИ – ДИТ”.
  3. Сдружение „ПАРТНЬОРИ – ДИТ” да заплаща всички такси и консумативи за ползвания имот.

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

30

30

0

0

 

 

НАЙДЕН ШОПОВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ

Оригинал на документа в PDF

четвъртък 04 април 2024 - 13:22:47