Р Е Ш Е Н И Е №59 ОТНОСНО: Определяне на общинския жилищен фонд по брой и групи за 2024 година.

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

  

Р Е Ш Е Н И Е

59

от 28 март 2024 година, взето с Протокол №4

 

ОТНОСНО: Определяне на общинския  жилищен фонд по брой и групи за 2024 година.

 

Общинският съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Общината  Петър Куленски и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8, във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 42, ал.1 и 2 от ЗОС, чл. 2 от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди и за настаняване под наем в жилища, собственост на Община Пазарджик, приета с Решение № 49 от 31 март 2005 г., взето с Протокол №5 на Общински съвет Пазарджик, и след станалите разисквания,

 

Р Е Ш И:

 

І. Определя общинският жилищен фонд за 2024 г., както следва:

Общ брой на общинските жилища – 383 бр., описани подробно в Приложение № 2, като от тях:

  1. 1. Брой на общинските апартаменти – 354 бр. като от тях по фондове:

1.1. В жилищен фонд  „Жилища за продажба, замяна и обезщетяване на бивши собственици, чиито имоти са отчуждени за жилищни нужди” – 196 бр.

1.2. В жилищен фонд „Жилища за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди” – 129 бр.

1.3. В жилищен фонд  „Ведомствени” – 6 бр.

1.4. В жилищен фонд  „Резервни” – 21 бр.

1.5. „Наблюдавано жилище” – 2 бр.

  1. 2. Брой на общинските къщи – 29 бр.

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

32

32

0

0

ПРИЛОЖЕНИЕ

 

НАЙДЕН ШОПОВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ

Оригинал на документа в PDF

четвъртък 04 април 2024 - 13:17:01