Р Е Ш Е Н И Е №58 ОТНОСНО: Приемане на решение за изменение на концесионен договор №410 от 22 април 2009 г.

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

  

Р Е Ш Е Н И Е

58

от 28 март 2024 година, взето с Протокол №4

  

ОТНОСНО: Приемане на решение за изменение на концесионен договор №410 от 22 април 2009 г.

 

Общинският съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Община Пазарджик и заявлението на Концесионера МБАЛ „Хигия” АД с вх. № 18-00-70/08.01.2024 г., проекта на Допълнително споразумение към Договор за концесия № 410 от 22 април 2009 г., с което се предвижда изменение на концесионния договор, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 40, ал. 2, т. 1, чл. 137, ал. 1, чл. 141, ал. 1 и ал. 2 и §5 от Преходните и заключителни разпоредби (ПЗР) на Закона за концесиите (ЗК) и като взе предвид посочените по-долу мотиви:

 1. Спазени са нормативните изисквания по чл. 137, ал. 1 от ЗК, във връзка с §5, ал. 2 от ПЗР на ЗК, съгласно които: „Договорът за концесия може да се изменя, когато: 1. чрез клауза за преразглеждане, определена в документацията за концесията, е предвидена възможност за изменения, независимо от тяхната стойност, или 2. стойността на изменението е под европейския праг, под 10 на сто от стойността на концесията и не води до изменение на цялостния характер на концесията, или 3. промяната, независимо от нейната стойност, не е съществена по смисъла на ал. 5”.
 2. Спазени са законовите изисквания на чл. 141, ал. 1 и ал. 2 от ЗК, съобразно които Концесионерът е отправил мотивирано искане с вх. № 18-00-70/08.01.2024 г. до Концедента – Кмета на община Пазарджик и Копие до Председателя на ОбС – Пазарджик, за изменение на концесионен договор № 410 от 22 април 2009 г.
 3. Мотиви за удължаване срока на концесията, заявени от страна на Концесионера. Съгласно чл. 34, ал. 1 от Закона за концесиите: „Всяка концесия се възлага за определен срок, който не може да бъде по-дълъг от 35 години, освен ако със специален закон е предвиден друг срок. Срокът на концесията може да се удължава, като общия срок на всички удължавания, независимо от основанието за това, не може да е по-дълъг от една трета от конкретния срок, определен с концесионния договор.”

В чл. 7, ал. 1 от Договор № 410/22.04.2009 г., е определен конкретния срок на концесията – 15 /петнадесет/ години, като в чл. 54 от договора е регламентирана възможност за удължаване срока на концесията в рамките на законово определения срок и условията, определени с Решение № 196/30.10.2008 г. на ОбС – Пазарджик, въз основа на предложение на концесионера отправено до концедента 3 месеца преди изтичане срока на концесията, т. е.:

- в договора е заложена клауза за „удължаване на срока на концесията” като клауза за преразглеждане на същия, видно от текста на чл. 54 от договора;

- в т. 20.2. от Решение № 196/30.10.2008 г. на ОбС – Пазарджик за откриване на процедурата за предоставяне на концесия за услуга е предвидена възможност за удължаване на срока на концесията, съобразно Закона за концесиите;

- концесионерът е спазил определения тримесечен срок преди изтичане срока на концесионния договор и е заявил писмено правото си за удължаване на действието на договора;

От гореизложените мотиви е видно, че срока на концесионен договор № 410 от 22 април 2009 г., в изпълнение на чл. 34, ал. 1 от ЗК и чл. 54 от договора, може да бъде удължен с до 60 /шестдесет/ месеца, считано от датата, на която изтича първоначално определения с договора срок на концесията – 22.04.2024 г.

 

 1. Мотиви за актуализиране размера на годишното концесионно възнаграждение /ГКВ/, заявени от страна на Концедента. За мотивиране на предложението за увеличение на размера на ГКВ са използвани два метода: метод за индексиране на ГКВ с Индекса на потребителските цени, обявен от НСИ и метод, при който размерът на ГКВ се определя след сравнителен анализ на приходите от обекта на концесията и други обекти с идентични и/или сходни показатели на дейността си.
 2. При прилагане на метода за индексиране на ГКВ с обявения от НСИ Индекс на потребителските цени за месец февруари 2024 г., изчислен спрямо месец януари 2011 г., се получава размер на ГКВ 11 445,80 лв. с ДДС.
 3. При прилагане на сравнителния метод, при който са анализирани приходите от обекта на концесия с приходите, които се получават от други обекти, предоставящи идентична услуга – «платен престой на МПС» и намиращи се в същата зона «Център» на града, се изчислява размер на ГКВ 6 688,71 лв. с ДДС
 4. Предложението за увеличение на ГКВ е за размер, който е средноаритметичен на размера, изведен в т. 1 и т. 2 по-горе, а именно: (11 445,80 лв. + 6 688,71 лв.):2 = 9 067,26 лв.
 5. Годишното концесионно възнаграждение да се заплаща от концесионера на две вноски и в срокове, както следва:
 • ½ от ГКВ срок за плащане: до 30.06. на съответната година;
 • ½ от ГКВ срок за плащане: до 30.12. на съответната година;

 

 1. Мотиви за задължаване на концесионера да предоставя услугата „Платено паркиране на превозни средства” при фиксирани с допълнителното споразумение условия, заявени от страна на Концедента. С концесионен договор № 410/22.04.2009 г. на Концесионера не са поставени конкретни условия за осъществяване на основния предмет на концесията, което е видно от съдържанието на Раздел V: „Условия за осъществяване на договора за концесия”, чл. 9 до чл. 20 вкл. Поставянето на конкретни условия и параметри за осъществяване на основния предмет по договора „платено паркиране на МПС” е необходимо и важно от гледна точка на потребителите на услугата, които в голяма степен са и потребители на здравни услуги от намиращото се в непосредствена близост лечебно заведение. Концесионерът следва да предоставя услугата на социално приемлива цена, която да е достъпна за хората.

Предложението е услугата „платено паркиране на МПС” да се предоставя при фиксирана цена, съответстваща на цената, която се заплаща за паркоместа в „синя зона”, като всеки първи 60 минути от престоя на МПС да с безплатно ползване от потребителите, доказали че са и потребители на здравни услуги от здравното заведение, прилежащо на паркинга.

 

 1. Концесионерът МБАЛ „ХИГИЯ” АД декларира,:

- че е изпълнил всички задължения по сключения концесионен договор с рег. № 410/22.04.2009 г.

- че ще продължи работата в обекта на концесия, съгласно поетите до тук и за в бъдеще ангажименти, при стриктно спазване на клаузите на концесионния договор, на допълнителното споразумение към него и действащото законодателство.

- отсъствие на основания за изключване по смисъла на чл. 60, ал. 2 и ал. 3 от Закона за концесиите, като от извършената служебна проверка на юридическото лице – Концесионер по договора, се потвърди декларираното от концесионера, че не са налице основания за изключване по чл. 60, ал. 2 и 3 от Закона за концесиите.

 

 1. Предлаганото изменение на договора за концесия, няма да доведе:

- до промяна на характера на концесията, тъй като предмета и цялостния характер на концесията не са засегнати от изменението – концесията остава с предмет: Управление и поддържане на обекта срещу правото на концесионера да експлоатира обекта, предлагайки услугата – паркиране на МПС.

- до увеличаване на първоначалната й стойност с повече от 50 на сто; 

- до удължаване на срока на концесията с повече от една трета от определения с договора конкретен срок.

 1. Съгласно § 5, ал. 2 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за концесиите, разпоредбите на действащия Закон за концесиите относно изменението, включително и на срока, и прекратяването на концесионни договори, са приложими и спрямо концесионни договори, сключени преди влизането на същия в сила, т. е. изменението на настоящия договор следва да е в съответствие с разпоредбите, формулирани в Раздел ІV на Закона за концесиите (обн. ДВ бр. 96/01.12.2017 г., посл. изм. и доп. ДВ бр. 17/26.02.2021 г.).

 

 1. Предложен проект на Допълнително споразумение към договор за концесия с рег. № 410/22.04.2009 г.

 

Общинският съвет – Пазарджик

 

Р Е Ш И:

 

І. Приема предложението на кмета на община Пазарджик, във връзка с предложението на Концесионера по Договор за концесия № 410 от 22 април 2009 г., за изменение на концесионния договор по чл. 141, ал. 2 от Закона за концесиите, свързано с:

 

 1. Удължаване срока на договора, с 60 (шестдесет) месеца, считано от 22.04.2024 г.

 

 1. Увеличаване размера на годишното концесионно възнаграждение, определен в чл. 21, ал. 2 от договора в предложен размер 9 067,26 лв. (девет хиляди и шестдесет и седем лева и 26 ст.) с ДДС.

 

 1. Изменение на условията и реда за плащане на годишно концесионно възнаграждение, което следва да се заплаща от концесионера на две вноски и в срокове, както следва:
 • ½ от ГКВ срок за плащане: до 30.06. на съответната година;
 • ½ от ГКВ срок за плащане: до 30.12. на съответната година.

 

 1. Поставяне на условие за осъществяване на предмета на концесията, свързано с цената на предоставяната от концесионера услуга „Платено паркиране на превозни средства”:

Основната услуга от предмета на концесията „платено паркиране на МПС” да се  предоставя на фиксирана цена, съответстваща на цената, която се заплаща за паркоместа в „синя зона”, при следните изключения:

- За потребителите на здравни услуги от здравното заведение всеки първи 60 минути от престоя на МПС на паркинга да са безплатни. Следващите минути престой на МПС на потребители на здравни услуги да се заплащат при фиксирана цена, съответстваща на цената за паркомясто в „синя зона”.

- Концесионерът следва да създаде съответната организация за контрол и спазване на поставеното условие.

 

ІІІ. Приема проекта на Допълнително споразумение, с което се изменя и допълва договор за концесия с рег. № 410/22.04.2009 г.

 

ІV. Задължава Кмета на Общината:

 

 1. Да подпише Допълнително споразумение към Договор № 410/22.04.2009 г. с концесионера МБАЛ „ХИГИЯ” АД, ЕИК: 112052721, представлявано от изп. директор д-р Цветелина Спиридонова.
 2. В 30-дневен срок от сключване на Допълнителното споразумение към договора за концесия, да публикува в Националния концесионен регистър обявление за изменение на възложена концесия с минимално съдържание, съобразно регламентираното в Закона за концесиите.

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

34

33

0

1

 

НАЙДЕН ШОПОВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ

Оригинал на документа в PDF

четвъртък 04 април 2024 - 13:07:27