Р Е Ш Е Н И Е №56 ОТНОСНО: Определяне на кандидатите за съдебни заседатели за Районен съд – Пазарджик, мандат 2024-2028 г., които да бъдат предложени за избиране от Общото събрание на Окръжен съд – Пазарджик

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

  

Р Е Ш Е Н И Е

56

от 28 март 2024 година, взето с Протокол №4

  

ОТНОСНО: Определяне на кандидатите за съдебни заседатели за Районен съд – Пазарджик, мандат 2024-2028 г., които да бъдат предложени за избиране от Общото събрание на Окръжен съд – Пазарджик.

  

Общински съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Златко Митрев – председател Временната комисия за провеждане на процедура по избор на съдебни заседатели за Районен и Окръжен съд – Пазарджик и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА и чл. 68а, ал. 4 от Закона за съдебната власт,

 

Р Е Ш И:

 

Определя следните кандидати за съдебни заседатели към Районен съд – Пазарджик, които да бъдат предложени за избиране от Общото събрание на Окръжен съд – Пазарджик:

 

 1. Цветана Василева
 2. Галя Василева
 3. Мариана Тинчева
 4. Пенка Попчева
 5. Стоян Томов
 6. Борис Петков
 7. Йорданка Посталкова
 8. Елена Маджарова
 9. Мария Шатарова
 10. Гергана Бакърджиева
 11. Лазаринка Костадинова
 12. Мария Кралева
 13. Димитрийка Кратунчева
 14. Надежда Михайлова
 15. Иванка Баракова
 16. Георги Присадников
 17. Пламен Калоферов
 18. Даниела Димова
 19. Любка Гаджева
 20. Вела Банкова
 21. Лиляна Дончева
 22. Божурка Русчева
 23. Светла Ангелова
 24. Георги Павлов
 25. Йорданка Стамболийска
 26. Соня Гъркова
 27. Трепка Мишева

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

37

37

0

0

  

НАЙДЕН ШОПОВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

 

 Оригинал на документа в PDF

 

четвъртък 04 април 2024 - 13:00:32