Р Е Ш Е Н И Е №55 ОТНОСНО: Определяне на кандидатите за съдебни заседатели за Окръжен съд – Пазарджик, мандат 2024-2028 г., които да бъдат предложени за избиране от Общото събрание на Апелативен съд – Пловдив

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

  

Р Е Ш Е Н И Е

55

от 28 март 2024 година, взето с Протокол №4

  

ОТНОСНО: Определяне на кандидатите за съдебни заседатели за Окръжен съд – Пазарджик, мандат 2024-2028 г., които да бъдат предложени за избиране от Общото събрание на Апелативен съд – Пловдив.

  

Общински съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Златко Митрев – председател Временната комисия за провеждане на процедура по избор на съдебни заседатели за Районен и Окръжен съд – Пазарджик и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА и чл. 68а, ал. 4 от Закона за съдебната власт,

 

Р Е Ш И:

 

Определя следните кандидати за съдебни заседатели към Окръжен съд – Пазарджик, които да бъдат предложени за избиране от Общото събрание на Апелативен съд – Пловдив:

 

 1. Снежана Гумнерова
 2. Янка Коева
 3. Елена Чифчиева
 4. Емилия Гаджева
 5. Снежана Пискова
 6. Красимира Генова – Петрова
 7. Петко Делчев
 8. Антоанета Добрева
 9. Десислава Георгиева
 10. Стефан Смиленов
 11. Соня Георгиева
 12. Виолета Тодорова
 13. Румяна Тонкова
 14. Лиляна Кузева
 15. Мария Милева
 16. Йорданка Христова
 17. Кирил Стойчев
 18. Стоянка Чолакова

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

37

37

0

0

 

  

НАЙДЕН ШОПОВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

 

Оригинал на документа в PDF

четвъртък 04 април 2024 - 12:57:08