Р Е Ш Е Н И Е №54 ОТНОСНО: Създаване на временна комисия по чл. 6 от Наредбата за символите, почетните знаци, отличията и почетните звания на Община Пазарджик.

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

 

Р Е Ш Е Н И Е

54

от 28 март 2024 година, взето с Протокол №4

  

ОТНОСНО: Създаване на временна комисия по чл. 6 от Наредбата за символите, почетните знаци, отличията и почетните звания на Община Пазарджик.

 

Общински съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Найден Шопов – председател на общинския съвет и на основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 40, ал. 1 и чл. 48, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация и чл. 6 от Наредбата за символите, почетните знаци, отличията и почетните звания на община Пазарджик,

 

Р Е Ш И:

 

Избира временна комисия по чл. 6 от Наредбата за символите, почетните знаци, отличията и почетните звания на Община Пазарджик, в състав:

  1. Найден Шопов – Председател на комисията;
  2. Петър Куленски – Кмет на община Пазарджик;
  3. Зам.-председателите на Общинския съвет;
  4. Председателите на постоянните комисии към Общинския съвет;
  5. Председателите на представителни групи в Общинския съвет;
  6. По един представител на печатните и електронни медии в община Пазарджик.

 

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

36

36

0

0

 

НАЙДЕН ШОПОВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

Оригинал на документа в PDF

четвъртък 04 април 2024 - 12:52:15