Р Е Ш Е Н И Е №30 ОТНОСНО: Приемане бюджета на Община Пазарджик за 2024 година.

Р Е Ш Е Н И Е

30

от 19 февруари 2024 година, взето с Протокол №2

 

 

ОТНОСНО: Приемане бюджета на Община Пазарджик за 2024 година.

 

Общинският съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на кмета на общината Петър Куленски, на основание чл. 52, ал. 1 и чл. 21, ал. 1, т. 6, във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, чл. 39 и чл. 94, ал. 2 и ал. 3 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2024 година,

 

Р Е Ш И:

 

 1. Приема бюджета на Община Пазарджик за 2024 година, съгласно приложения№1,  и  3, както следва:
  • По прихода в размер на 152 946 308 лв., в т.ч.:
   • Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 109 421 278 лв.;
   • Приходи за местни дейности и дофинансирани дейности 43 525 030 лв.;
   • Определя сума по параграф 75-00 в размер на 5 457 102  лв., която да бъде възстановена от местни дейности в държавни дейности, както следва:
    • Във функция 1 - 849 203 лв.

дейност 122 – 849 203 лв.

 • Функция 2 – 33 765 лв.

дейност 239 – МК БППМН – 449 лв.

           дейност 239 – Полицейски инспектори – 7395 лв.

           дейности 239 – МК Трафик на хора – 4226 лв.

           дейност 239 – Детска педагогическа стая – 555 лв.

           дейност 282 – Отбрана и моб. подготовка – 14 992 лв.

           дейност 282 – Денонощно дежурни – 5691 лв.

           дейност 282 – Военен отчет – 9301 лв.

           дейност 285 – Доброволни формирования – 6148 лв.

1.1.3.3 Функция 3- 5 507 785 лв.

           дейност 311 – Детски градини – 738 861 лв.

           дейност 322 – ОУ – 4 045 478 лв.

           дейност 324- Спортно училище – 295 038 лв.

           дейност 326 – ПГСС – 426 284 лв.

           дейност 332 – Средношколско общежитие – 1 023 лв.

           дейност 337 – ЦПЛР – Кариерно развитие – 1 101 лв.

  1.1.3.4 Функция 4 – Здравеопазване –339 583 лв. 

                              дейност 437- Медицински персонал – 37654 лв.

                              дейност 469- Други по здравето – 301 929 лв.

   1.1.3.5. – Функция 5 – Социални дейности – 1 420 638 лв.

                              БМ Социални дейности – 453 315 лв.

                               дейност 532 – Бюро по труда – 1140лв.

                               дейност 589 – Компенсации и издръжка на деца – 966 183 лв.

1.1.3.6- Функция 7.3 Култура – 564 439 лв.

                               дейност 738 – Читалища – 55 лв.

                               дейност 739 – РИМ – 480 471 лв.

                               ХГ – 66 377 лв.

                               дейност 751 – Рег. Библиотека – 17 536 лв.

1.1.3.7 – Функция 8 Транспорт – 391 200 лв.

                               дейност 832 – Рем. и подд. на общински пътища – 284 290 лв.

                             дейност 849 – Други по транспорта – 106 910 лв.

 

Всичко преходен остатък: 9 106 613 лв.

В т.ч. 3 379 769 лв. – налични на 31.12.2023 година. по левовата бюджетна сметка.

Неразпределени остават 4 906 000 лв.

1.1.4. Преходен остатък от 2023 в размер на 3 568 814 лв., разпределен съгласно приложение № 5.

1.2.     По разходите в размер на 152 946 308  лв., в т.ч.:

1.2.1.  За делегирани държавни дейности в размер на 109 421 278  лв.

1.2.2.  За държавни дейности, дофинансирани с общински приходи 720 000 лв.

1.2.3.  За местни дейности в размер на 42 805 030 лв.

1.3.     Приема разчети за целеви разходи и субсидии, както следва за:

1.3.1.  Членски внос –  880 лв.

1.3.2.  Помощи за погребение – 2 000 лв.

1.3.3.  Субсидии за читалища – 1 272 599 лв.

1.3.4.  Субсидии за спортни клубове – 1 000 000 лв.

1.3.5. Субсидия за компенсиране на „Тролейбусен транспорт-Пазарджик”АД и „Юнион Ивкони“ за извършвания безплатен превоз на граждани на възраст над 70 години и на лица с първа и втора група инвалидност – навършили 68 години в размер на 500 000 лв.

1.3.6.  Помощи по §42- 19 – 197 726 лв.,

 в т.ч. фонд „Ин Витро“ – 50 000 лв.

1.3.7. Упълномощава кмета на общината да договори допълнителни условия по предоставянето и отчитането на целевите средства по т.1.3.1. –  1.3.6.

 1. Приема поименния списък на капиталовите разходи за 2024 година, финансирани с целева субсидия за капиталови разходи и преходен остатък, съгласно приложение 4.
  • Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи за държавни дейност – 50 000 лв.  и местни дейности – 3 487 700 лв.
 2. Определя максималния размер на общинския дълг за 2024 година, както следва:

3.1.   Лимит за поемане на нов общински дълг през 2024 г. – 6 217 465 лв., съгласно приложение №15.

3.2.    Общинските гаранции, които могат да бъдат издадени през годината – 0 лв.

3.3.  Максимален размер на общинския дълг и общинските гаранции към края на 2024 г. – 6 217 465 лв.

 1. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз, съгласно приложение №6.
 2. Определя за 2024 г. числеността на персонала по раздели и дейности, съгласно приложение №7.
 3. Приема разчет за разходите и разпределението на средствата, които ще се финансират чрез §40-00 Постъпления от продажба на общински нефинансови активи през 2024 г., съгласно приложение №9.
 4. Определя сума в размер на 3108 923 лв. от просрочените задължения от минали години в местни дейности, които ще бъдат разплатени от бюджета за 2024 година и определя сума в размер на 150 000 лв. от просрочените вземания, които ще бъдат събрани през бюджетната година.
  • Приема план-график за обслужване на просрочените задължения през 2024 год., съгласно приложение № 8.
 5. Приема и определя следните лимити за разходи:

8.1.    Определя размера на представителните разходи на Кмета – 45 000 лв., и тези на Общинския съвет – 15 000 лв.

8.2.   Определя размера на компенсацията с бюджетни средства за пътни разходи на работниците и служителите за междуселищен транспорт сто на сто от цените на абонаментните карти за пътуване във втора класа по железопътния транспорт и по автомобилния транспорт за автобус от местоживеенето им до местоработата в друго населено място и обратно, съгласно следните категории длъжности:

8.2.1. Артисти – танцьори и музиканти със специално образование от Ансамбъл за народни песни и танци;

8.2.2. Оркестранти, диригенти, балетисти, хористи, солисти и служители от СОД „Маестро Георги Атанасов”;

8.2.3. Директори на дирекции, началник отдели, експерти и специалисти от общинска администрация, назначени с конкурс.

8.2.4. Счетоводител и служители от БМ „Обредни дейности“, служители БМ СПЖФНСИ;

8.2.5. Медицински сестри и фелдшери към училищата и ДГ;

8.2.6. Главни специалисти в кметства на територията на Община Пазарджик;

8.2.7. Компенсирането с бюджетни средства да се извършва срещу фактури, билети, абонаментни карти или фактура, с приложени към нея фискални бонове за заредено гориво на личните автомобили, посочени данни за вида и марката на личното моторно превозно средство, за разхода, вида и цената на горивото, за маршрута и разстоянията в километри по републиканската пътна мрежа, по които се установяват пътните пари. Работещите в една организация или творчески звена, пътуващи от едно и също населено място, да пътуват с минимален възможен брой автомобили от гледна точка на тяхната вместимост. При представена фактура за заредено гориво на личните автомобили се изплащат пътни пари, равни на равностойността на изразходваното гориво от най-нисък клас за бензиновите автомобили по разходни норми, определени от производителя на моторното превозно средство, за най-икономичния режим на движение.

8.2.8. Възлага на кмета на общината  да утвърди списък на длъжностите и на лицата, които имат право на заплащане на транспортните разноски.

8.3.   Определя средства за СБКО в размер на 3% от утвърдените разходи за основни заплати на лицата, назначени по трудови правоотношения за 2024 г.

 1. Възлага на кмета на общината да подпомага разходите за погребения на лица, починали на територията на община Пазарджик – самотни, без близки и роднини, бездомни, безпризорни, настанени в заведения за социални услуги и регистрирани в службите за социално подпомагане. Помощта включва разходите за: издаване на смъртен акт, отпечатване на 5 броя некролози, ковчег, превоз на покойника, надгробен знак, изкопаване и заравяне на гроба или кремиране.
 2. Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности за периода  (2024, 2025, 2026 г.), съгласно приложение № 12.
 3. Одобрява максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през годината по бюджета на Общината – 66 938 393 лв.
 4. Одобрява максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през годината – 64 087 148 лв.
 5. Определя разходването на бюджетните средства да се осъществява при съблюдаване на следните приоритети:

13.1.  Разходите за делегираните от държавата дейности се извършват до размера на предоставените трансфери и се използват по предназначение, като разходите за трудови възнаграждения и стипендии са приоритетни.

13.2.  Постъпилите собствени приходи се разходват при следната поредност: за трудови разходи; за лихви и погашения по главниците по общинския дълг; за покриване на просрочените задължения от минали години в размера, определен по т.7;

13.3. Определя основна месечна заплата на кмета на общината в размер 4900 лв. и 12% увеличение на основните месечни заплати на кметовете на кметства в община Пазарджик, считано от 01.02.2024 година.

 1. Оправомощава кмета на общината да извършва компенсирани промени:

14.1. В частта за делегираните от държавата дейности – между утвърдените показатели за разходите в рамките на една дейност и функция, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условие че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност;

14.2.  В частта за местните дейности – между утвърдените разходи в рамките на една дейност и функция или от една дейност и функция в друга, без да изменя общия размер на разходите.

 1. Възлага на кмета:

15.1.  Да определи второстепенните разпоредители с бюджет, съгласно приложение №11.

15.2.   Да утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет, разпределени по тримесечия.

 1. Упълномощава кмета:

16.1.  Да предоставя временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет за авансово финансиране на плащания по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз, по други международни програми и др.

16.2.  При възникване на временен недостиг на средства за финансиране на местните дейности в процеса на изпълнение на общинския бюджет за 2024 година дава право на кмета на общината да ползва заеми от бюджетни и извънбюджетни  сметки на общината.

16.3. Да кандидатства за средства по структурни и други фондове на ЕС, по национални програми и др.източници за реализиране на годишните цели на общината за изпълнение на общинския план за развитие.

16.4. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за съфинансиране на общински програми и проекти.

16.5. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти за осигуряване на алтернативни източници на средства за реализиране на определените годишни цели на общината.

 

Приложение № 10           

 

 

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

39

37

0

2

 

 

 

 

 Оригинал на документа

 

 

 

НАЙДЕН ШОПОВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

понеделник 26 февруари 2024 - 20:13:49