П Р О Т О К О Л №2 от сесия на Общински съвет – Пазарджик, проведена на 19 февруари 2024 г.

П Р О Т О К О Л  №2

 

от сесия на Общински съвет – Пазарджик,

проведена на 19 февруари 2024 г. от 14.00 часа,

в Пленарна зала, на бул. „България” №2

 

Присъстваха:

I. От МК НОВОТО ВРЕМЕ: Тодор Димитров Попов, Хари Николов Харалампиев, Георги Ангелов Георгиев, Тодор Милчев Тодоров, Ренета Петрова Камберова, Александър Красимиров Иванов, Георги Димитров Коприщенов, Румен Спасов Димитров, Димитър Любомиров Петков.

ІІ. От КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ: Таня Иванова Колчакова-Янева, Елисавета Иванова Георгиева, Стоян Николов Самунев, Нона Димитрова Загорска.

ІII. От ПП ГЕРБ: Найден Тодоров Шопов, Йордан Кирилов Кожухаров, Валери Стефанов Вълков, Борис Александров Владов.

IV. От КОАЛИЦИЯ БСП ЗА БЪЛГАРИЯ: Лиляна Димитрова Мърхова-Присадникова, Тодорка Георгиева Христова, Лазар Огнянов Попов.

От КП ЗАЕДНО ЗА СИЛНА ОБЩИНА: Благо Атанасов Солов,

Атанас Георгиев Шопов, Стоян Илков Павлов.

VІ. От ПП ДВИЖЕНИЕ НАШИЯТ ГРАД: Трендафил Ангелов Величков, Иван Димитров Стоянов.

VII. От ПП ВОЛЯ: Атанас Иванов Качаков, Калинка Димитрова Минкова.

VІІІ. От ПП НДПС: Сашо Георгиев Ангелов, Искро Фердов Бейков.

ІХ. От МК ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ: Чавдар Стоянов Чавдаров, Кирил Сергеев Андонов.

Х. От ПП ВЪЗРАЖДАНЕ: Десислава Илиева Георгиева, Елена Георгиева Маджарова.

ХІ. От ПП ДВИЖЕНИЕ НАПРЕД БЪЛГАРИЯ: Йордана Красимирова Темнилова, Васил Надков Янков.

ХІІ. От ПП ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ: Ангел Чавдаров Василев, Николай Георгиев Пъндезов.

ХІІІ. От ПП ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ: Иван Стойчев Папазов.

ХІV. От ПП ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ: Десислава Ангелова Тодорова.

ХV. От ПП БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ: Росица Крумова Стайкова.

 

Отсъстваше общинският съветник Златко Димитров Митрев.

 

Председателят откри редовната сесия на Общинския съвет. По предложение на г-жа Десислава Георгиева с едноминутно мълчание беше почетена паметта на Васил Левски.

Предложения по дневния ред нямаше. С 39 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0, общинските съветници приеха следния

 

Д  Н  Е  В  Е  Н    Р  Е  Д:

 

  1. Приемане на бюджета на община Пазарджик за 2024 година.

Докладва г-н Петър Куленски – Кмет на Община Пазарджик; съдокладчици г-н Любомир Гечев – Зам.-Кмет на Общината и г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС.

 

По първа точка: Приемане на бюджета на община Пазарджик за 2024 година, докладва г-н Петър Куленски – Кмет на Община Пазарджик; съдокладчици г-н Любомир Гечев – Зам.-Кмет на Общината и г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Предложения имаше от три комисии. Предложенията на ПК „Финанси, бюджет, европейски програми и фондове, международно сътрудничество и инвестиционна политика” представи председателят на комисията г-н Атанас Шопов. Комисията предложи: 1. Субсидията на „Тролейбусен транспорт – Пазарджик” АД да се намали от 220 000 лв. на 120 000 лв. и със сумата от 100 000 лв. да бъде закупен автобус, който да обслужва нуждите от транспорт на децата от спортните клубове и културните състави в Общината. 2. Сумата за издръжка на ОДК да бъде 100 000 лв., а сумата за издръжка на СПЛР – Кариерно развитие, да бъде 20 000 лв., като парите да се осигурят от издръжката на Общината. 3. Сумата за субсидиране на спортните клубове в Община Пазарджик да бъде увеличена с 500 000 лв., като увеличението бъде обезпечено от издръжката на БКС.

Г-н Благо Солов направи изказване и взе отношение по предложенията на комисията. Г-н Солов предложи да бъде увеличена основната заплата на кмета на общината от 1.02.2024 г. и да стане 6000 лв., като мотивира предложението си с факта, че то се вмества в рамките на натуралните стойностни показатели за прилагане на делегираните държавни дейности за 2024 г. и не трябва да се търсят източници за осигуряване на финансирането.

Изказване направи г-н Тодор Попов. Той предложи по т. 1 от предложението на комисията да бъде намалена субсидията на транспорта като цяло, а кмета по свое усмотрение да разпредели намалението. Г-н Атанас Шопов прие предложението.

Предложения имаше и от Постоянна комисия „Обществен ред, сигурност, безопасност на движението, транспорт, комуникации и иновации”, а именно: 1. Субсидията за транспорт в община Пазарджик да бъде намалена от 600 000 на 500 000 лв. 2. В т. 8 от проекта за решение „Приемане и определяне на следните лимити и разходи” да се запише „изразходваното гориво от най-нисък клас” за бензиновите автомобили. 3. В бюджета да се заложат средства в размер на 200 000 лв. за насърчаване раждаемостта в общината. Да се избере комисия, която да изготви правила и да следи за спазването им при отпускане на средства за раждане на дете. Тези 200 000 лв. да се осигурят както следва: 100 000 лв. от субсидията за спортните клубове и 100 000 л. от намалената субсидия за транспорт в община Пазарджик. Г-н Георги Коприщенов, като инициатор на последното предложение, го промени, като предложи средствата за насърчаване на раждаемостта да бъдат от общата издръжка на общината.

Предложението на постоянна комисия „Регионално развитие” беше за намаляване на субсидията за тролейбусен транспорт от 220 000 на 120 000 лв.

Отношение по предложенията взе г-н Любомир Гечев, който прикани г-н Солов да оттегли предложението си за увеличение на основната заплата на кмета към този момент, тъй като след него ще последва увеличение на възнаграждението на председателя на ОбС, а от там и на общинските съветници. Това би довело до значителна промяна в сумите в бюджета, поради което г-н Гечев препоръча такова предложение да бъде  внесено на следваща сесия, за да се направят разчети и финансов анализ. Г-н Солов не оттегли предложението си, с аргумента, че ще бъде подготвена промяна в Правилника за организацията и дейността на ОбС, с която да се коригира възнаграждението на съветниците. Изказване по проекта на бюджет и предложенията на постоянните комисии направи г-жа Елисавета Георгиева. Тя предложи друг размер на основната заплата на кмета на общината – 4900 лв. и 12% увеличение на заплатите на кметовете на населени места в общината.

Г-н Благо Солов предложи прекратяване на разискванията. Не се прие – гласували за – 14, против – 10, въздържали се – 12.

Въпроси към вносителя относно финансиране на водопровода на с. Дебръщица, ремонт на републиканския път и отделението на белодробната болница, зададе г-н Румен Димитров. Г-н Куленски отговори.

Г-н Искро Бейков предложи  улиците, предвидени за ремонт – „Яков Матакиев” и „Павел Бобеков” да бъдат заменени с улици „Спартак”, „Петко Д. Петков” и „Портокал”, без да се променя сумата.

Изказвания направиха г-н Валери Вълков и г-н Ангел Василев. Г-н Василев предложи в бъдеще, когато се прави бюджет и актуализация, да се изготви механизъм, който да дава възможност на общинските съветници в най-ранната фаза на подготовка на бюджета да дават своите становища.

Г-жа Елена Маджарова предложи да бъдат заложени 100 000 лв. за ремонт на водопровода в с. Црънча, като парите са от общата издръжка на Общината.

Г-н Чавдар Чавдаров направи изказване и препоръка в бъдеще публичните обсъждания на бюджета да се правят в извън работно време, за да могат да участват повече граждани и да се правят такива обсъждания и по селата. Г-н Чавдаров зададе въпроси относно субсидията за транспорта, средствата за БКС, видео наблюдението в града, субсидията за читалищата и ремонти на пътища.

Г-н Валери Вълков поиска почивка.

/ПОЧИВКА/

След почивката беше направена проверка на кворума – 32 съветници се регистрираха.

Г-н Трендафил Величков предложи г-н Атанас Шопов, като председател на постоянната комисия по финанси да оттегли предложенията си за намаляване на субсидията за транспорта със 100 000 лв. и увеличаване на парите за спорта с 500 000 лв. Г-н Атанас Шопов не оттегли предложенията на комисията.

Г-н Георги Георгиев зададе въпроси по бюджета в частта за спорт и физкултура.

Председателят прикани граждани за изказвания. Нямаше такива. Пристъпи се към гласуване на предложенията.

Предложения на ПК „Финанси, бюджет, европейски програми и фондове, международно сътрудничество и инвестиционна политика”:

  1. Субсидията на транспорта да се намали от 220 000 лв. на 120 000 лв. и със сумата от 100 000 лв. да бъде закупен автобус, който да обслужва нуждите от транспорт на децата от спортните клубове и културните състави в Общината. Прие се с 24 гласа – за, против – 12, въздържали се – 2.
  2. Сумата за издръжка на ОДК да бъде 100 000 лв., а сумата за издръжка на СПЛР – Кариерно развитие, да бъде 20 000 лв., като парите да се осигурят от издръжката на Общината. При се с 28 гласа – за, против – 5, въздържали се – 3.
  3. Сумата за субсидиране на спортните клубове в Община Пазарджик да бъде увеличена с 500 000 лв., като увеличението бъде обезпечено от издръжката на БКС. Не се прие – гласували за – 17, против – 14, въздържали се – 6.

Г-н Благо Солов коригира предложението си за възнаграждението на кмета на общината, като се присъедини към предложението на г-жа Елисавета Георгиева за 4900 лв. и 12% увеличение на основните заплати на кметовете на населени места в общината, считано от 1.02.2024 г., като всичко това се запише в т. 14.3. от проекта за решение и е за сметка на общите разходи за държавни дейности. Предложението се прие с 32 гласа за, против – 1, въздържали се – 6. Г-жа Елисавета Георгиева предложи на следваща сесия да бъде подготвено предложение за промяна на заплащането на председателя на ОбС и на общинските съветници. Отрицателен вот обясни г-н Ангел Василев.

Предложения на ПК „Обществен ред, сигурност, безопасност на движението, транспорт, комуникации и иновации”, а именно:

  1. Субсидията за транспорт в община Пазарджик да бъде намалена от 600 000 на 500 000 лв. – припокрива се с предложението на комисията по финанси.
  2. В т. 8 от проекта за решение „Приемане и определяне на следните лимити и разходи” да се запише „изразходваното гориво от най-нисък клас” за бензиновите автомобили. Предложението беше прието от кмета на общината.
  3. В бюджета да се заложат средства в размер на 200 000 лв. за насърчаване раждаемостта в общината. Да се избере комисия, която да изготви правила и да следи за спазването им при отпускане на средства за раждане на дете. Предложението не се прие – гласували за – 16, против – 11, въздържали се – 10. Г-н Коприщенов съобщи, че държи предложението да се гласува с поправката, която направи, а именно финансирането на комисията да бъде от общата издръжка на Общината.

Отношение по въпроса взеха г-жа Таня Янева-Колчакова, г-н Тредафил Величков, г-жа Елисавета Генчева, като г-н Коприщенов беше приканен да оттегли предложението си за следваща сесия, като междувременно бъдат изготвени критерии, по които да работи комисията, както и да се събере информация от други общини. Г-н Коприщенов не оттегли предложението си. То беше гласувано с поправката му. Не се прие – гласували за – 16, против – 5, въздържали се – 17.

Предложението на г-н Искро Бейков улиците, предвидени за ремонт – „Яков Матакиев” и „Павел Бобеков” да бъдат заменени с улици „Спартак”, „Петко Д. Петков” и „Портокал”, без да се променя сумата, не се прие – гласували за – 17, против – 4, въздържали се – 18.

Предложението на г-жа Елена Маджарова да бъдат заложени 100 000 лв. за ремонт на водопровода в с. Црънча, като парите са от общата издръжка на Общината, не се прие – гласували за – 20, против – 3, въздържали се – 15. Г-н Чавдар Чавдаров поясни, че бюжетът се приема с не по-малко от  21 гласа, поради което и предложенията по него трябва да се приемат с такова мнозинство.

Решението по първа точка, заедно с приетите промени /Решение №30/ се прие с 37 гласа – за, против – 0, въздържали се – 2.

          Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

Поради изчерпване на дневния ред сесията беше закрита.

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Найден Шопов

 

 

 

Съставил протокола:

Д. Терзийска

понеделник 26 февруари 2024 - 20:29:39