ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД ЗА РЕДОВНА СЕСИЯ НА 19 февруари 2024 г.

На основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА и чл. 49, ал. 1 от ПОДОСНКВОА,
свиквам Общинския съвет на редовна сесия на 19 февруари 2024 г.
(понеделник) от 14.00 часа в Пленарна зала на Община Пазарджик, бул.
„България” №2, с предложение за:


Д Н Е В Е Н Р Е Д:


1. Приемане на бюджета на Община Пазарджик за 2024 година.
Докладва г-н Петър Куленски – Кмет на Община Пазарджик;
съдокладчик г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС.

Оригинал на документа

Приложения:
Основни размери на бюджета
Приложение 1, 2, 3
Приложение 4
Приложение 5
Приложение 6
Приложение 7
Приложение 8
Приложение 9
Приложение 11
Приложение 15
Справка за разпределение на субсидията на читалищата
Прогноза за периода 2023-2026


НАЙДЕН ШОПОВ
Председател на Общински съвет
Пазарджик

понеделник 12 февруари 2024 - 17:52:01