Проект на дневен ред за редовна сесия на 29 декември 2023 г.

На основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА и чл. 49, ал. 1 от ПОДОСНКВОА, свиквам Общинския съвет на редовна сесия на 29 декември 2023 г. (петък) от 11.00 часа в Пленарна зала на Община Пазарджик, бул. „България” №2, с предложение за:

Д Н Е В Е Н Р Е Д:


1. Приемане на Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация.
Докладва г-н Чавдар Чавдаров – председател на Временната комисия

ПРИЛОЖЕНИЕ

2. Изменение на Решение №5/14.12.2023 г. на Общински съвет – Пазарджик.
Докладва г-н Найден Шопов – Председател на ОбС

3. Приемане и одобряване на План-сметка за необходимите разходи за битови отпадъци през 2024 година в Община Пазарджик.
Докладва г-н Петър Куленски – Кмет на Община Пазарджик; съдокладчик г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС

ПРИЛОЖЕНИЕ1

ПРИЛОЖЕНИЕ2

ПРИЛОЖЕНИЕ3

4. Освобождаване от такса за битови отпадъци за календарната 2024 година на всички читалища, развиващи дейност на територията на Община Пазарджик.
Докладва г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС

5. Освобождаване от такса за битови отпадъци за календарната 2024 година на „Водоснабдяване и канализационни услуги” ЕООД гр. Пазарджик, за имотите му, представляващи ПОС или ПДС , намиращи се извън регулация на територията на Община Пазарджик.
Докладва г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС

6. Потвърждаване представителството на Община Пазарджик в СНЦ „МИРГ ПАЗАРДЖИК“, изпълняващо проект „ВОМР на МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА РИБАРСКА ГРУПА ПАЗАРДЖИК”, който се реализира с финансовата подкрепа на Програма за морско дело и рибарство, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за морско дело и рибарство,
Докладва г-н Славейко Комсалов – директор на дирекция ЕФСПЕУ

7. Приемане на Стратегия за управление на общинската собственост за срока на мандат 2023-2027 г. на Общински съвет - Пазарджик.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

ПРИЛОЖЕНИЕ

8. Годишен отчет за изпълнението на проекти за концесии, включени в Плана за действие за 2021-2027 г. на общинските концесии на Община Пазарджик и за изпълнението на действащите през 2022 г. концесионни договори.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

ПРИЛОЖЕНИЕ

9. Определяне на части от имоти – публична общинска собственост, находящи се в селата Величково и Црънча, община Пазарджик, за отдаване под наем с предназначение – стоматологични кабинети.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

      

Извънредна точка:

Актуализация на бюджета на Община Пазарджик към 31.12.2023 г.

Приложение 1,2 и 3; Приложение 4

Извънредна точка:

Възлагане на Кмета на Общината изготвяне на доклад и сравнителен анализ на възможните модели на управление, извозване, депониране, компостиране и контрол на битовите отпадъци в Община Пазарджик.

   

 

НАЙДЕН ШОПОВ
Председател на Общински съвет –
Пазарджик

 Оригинал на документа

 

 

  

петък 22 декември 2023 - 15:43:36