Р Е Ш Е Н И Е №2 ОТНОСНО: Създаване на Временна комисия за изработване на Правилник за работата на Общинския съвет

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

 

Р Е Ш Е Н И Е

2

от 29 ноември 2023 година, взето с Протокол №1

 

ОТНОСНО: Създаване на Временна комисия за изработване на Правилник за работата на Общинския съвет.

 

Общински съвет – Пазарджик, на основание чл. 21, ал. 1, т. 1 и ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,

 

Р Е Ш И:

 

І. Създава Временна комисия за изработване на Правилник за работата на Общинския съвет в състав:

 

Председател: Чавдар Чавдаров

Членове:  

  1. Златко Митрев;
  2. Лиляна Мърхова-Присадникова;
  3. Тодор Тодоров;
  4. Димитър Петков;
  5. Десислава Георгиева;
  6. Йордан Кожухаров;
  7. Елисавета Георгиева;
  8. Трендафил Величков.

                         

ІІ. В срок до 08.12.2023 г. комисията да представи на Общинския съвет проект на Правилник за работата на Общинския съвет.

 

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

39

39

0

0

 

НАЙДЕН ШОПОВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

 

 

 

сряда 06 декември 2023 - 15:13:39