П Р О Т О К О Л №1 от сесия на Общински съвет – Пазарджик, проведена на 16 ноември 2023 г.

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

 

П Р О Т О К О Л  №1

 

от сесия на Общински съвет – Пазарджик,

проведена на 16 ноември 2023 г. от 11.00 часа, продължила на 17 ноември от 11.00 часа и от 15.00 часа, на 28 ноември от 17.00 часа, на 29 ноември от 12.30 часа в пленарната зала на бул. „България” №2

 

Присъстваха:

I. От МК НОВОТО ВРЕМЕ: Тодор Димитров Попов, Хари Николов Харалампиев, Георги Ангелов Георгиев, Тодор Милчев Тодоров, Ренета Петрова Камберова, Александър Красимиров Иванов, Георги Димитров Коприщенов, Румен Спасов Димитров, Златко Димитров Митрев, Димитър Любомиров Петков.

ІІ. От КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ: Любомир Ангелов Гечев, Таня Иванова Колчакова-Янева, Елисавета Иванова Георгиева, Стоян Николов Самунев.

ІII. От ПП ГЕРБ: Найден Тодоров Шопов, Йордан Кирилов Кожухаров, Валери Стефанов Вълков, Борис Александров Владов.

IV. От КОАЛИЦИЯ БСП ЗА БЪЛГАРИЯ: Лиляна Димитрова Мърхова-Присадникова, Тодорка Георгиева Христова, Лазар Огнянов Попов.

V.От КП ЗАЕДНО ЗА СИЛНА ОБЩИНА: Благо Атанасов Солов, Атанас Георгиев Шопов, Стоян Илков Павлов.

VІ. От ПП ДВИЖЕНИЕ НАШИЯТ ГРАД: Трендафил Ангелов Величков, Иван Димитров Стоянов.

VII. От ПП ВОЛЯ: Атанас Иванов Качаков, Калинка Димитрова Минкова.

VІІІ. От ПП НДПС: Сашо Георгиев Ангелов, Искро Фердов Бейков.

ІХ. От МК ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ: Чавдар Стоянов Чавдаров, Кирил Сергеев Андонов.

Х. От ПП ВЪЗРАЖДАНЕ: Десислава Илиева Георгиева, Елена Георгиева Маджарова.

ХІ. От ПП ДВИЖЕНИЕ НАПРЕД БЪЛГАРИЯ: Йордана Красимирова Темнилова, Васил Надков Янков.

ХІІ. От ПП ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ: Ангел Чавдаров Василев, Николай Георгиев Пъндезов.

ХІІІ. От ПП ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ: Иван Стойчев Папазов.

ХІV. От ПП ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ: Десислава Ангелова Тодорова.

ХV. От ПП БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ: Росица Крумова Стайкова.

       Заседанието откри областният управител г-жа Валентина Кайтазова, която прочете своята заповед свикване на първо заседание на новоизбрания общински съвет. Г-жа Кайтазова даде думата на председателя на Общинската избирателна комисия г-н Антони Върбев.

       Г-н Върбев прочете имената на избрания кмет на община Пазарджик и на кметовете на кметства. След това бяха съобщени и имената на избраните общински съветници в ОбС – Пазарджик.

       Г-н Върбев съобщи, че най-възрастният общински съветник е Хари Николов Харалампиев. Г-жа Кайтазова покани г-н Харалампиев да прочете клетвата.

       Клетва положиха избраните общински съветници и кметове, след което бяха подписани и клетвените листове. Г-н Тодор Попов връчи символите на Общината на новоизбрания кмет г-н Петър Куленски. Г-н Куленски направи обръщение към избраните общински съветници и кметове и към присъстващите граждани.

       Тържествен водосвет беше отслужен от Негово Преосвещенство Знеполския епископ Арсений – първи викарий на Пловдивския митрополит.

       Приветствие към новоизбраните кметове и общински съветници отправи областният управител г-жа Валентина Кайтазова.

       Председателстващият заседанието  Хари Харалампиев направи проверка на кворума – 41 съветника отразиха присъствие.

       Г-н Тодор Тодоров предложи в дневния ред да бъде добавена точка 3. Създаване на временна комисия за изготвяне на правилник за работата на общинския съвет. Прие се с 24 гласа – за, против – 9, въздържали се – 8.

       С 30 гласа – за, против – 1, въздържали се – 0, общинските съветници приеха следния

Д Н Е В Е Н Р Е Д

1. Създаване на комисия, която да проведе процедурата по избор на председател на общинския съвет.


2. Избор на председател на Общински съвет – Пазарджик.


3. Създаване на Временна комисия за изготвяне на правилник за работата на Общинския съвет.

 

      

       По първа точка председателстващият прикани съветниците да направят мотивирани предложения за председател на общинския съвет. Г-н Любомир Гечев предложи от името на Коалиция „Продължаваме промяната – Демократична България” Таня Колчакова-Янева. Г-н Димитър Петков предложи от името на Местна коалиция „Новото време” г-н Тодор Попов. Г-н Стоян Павлов предложи Благо Солов. Г-н Солов си направи отвод. Г-н Йордан Кожухаров предложи от името на ПП ГЕРБ Найден Шопов. Г-н Тодор Попов също си направи отвод.

       Премина се към предложения за численост и състав на комисията по избора. г-н Лазар Попов предложи комисията да е тричленна и за неин член и председател предложи Лиляна Мърхова-Присадникова. Г-н Златко Митрев предложи комисията да е петчленна и да се изберат двама квестори. Г-н Тодор Тодоров предложи за член и председател на комисията Румен Димитров. Г-н Валери Вълков предложи за член на комисията Йордан Кожухаров. Г-н Благо Солов предложи за член на комисията Трендафил Величков. Г-жа Елисавета Георгиева предложи тричленна комисия и за неин член Стоян Самунев. Първо се гласува предложението за тричленна комисия. Прие се с 21 гласа за, против – 12, въздържали се – 7. За предложените членове на комисията беше гласувано, както следва:

Лиляна Мърхова-Присадникова: за – 19, против – 13, въздържали се – 9.

Румен Димитров: за – 21, против – 10, въздържали се – 8.

Йордан Кожухаров: за – 20, против – 12, въздържали се – 9.

Трендафил Величков: за – 20, против – 5, въздържали се – 13.

Стоян Самунев: за – 21, против – 3, въздържали се – 15.

       Пристъпи се към повторно гласуване на предложенията за Йордан Кожухаров и Трендафил Величков:

Йордан Кожухаров: за – 20, против – 12, въздържали се – 9.

Трендафил Величков: за – 21, против – 5, въздържали се – 14.

След проведеното гласуване стана известен съставът на комисията: Румен Димитров, Стоян Самунев и Трендафил Величков.

       Пристъпи се към гласуване на предложенията за председател. За Румен Димитров гласуваха 21, против – 13, въздържали се – 7. Г-н Димитров бе избран за председател на комисията.

       Г-н Валери Вълков предложи прекратяване на процедурата. Прие се с 22 гласа за, против – 15, въздържали се – 3.

       Изказване направи г-н Петър Куленски. Беше дадена почивка, за да може комисията да състави правила за избора на председател.

       След почивката г-н Румен Димитров прочете правилата.    Въпроси зададе г-жа Лиляна Мърхова-Присадникова.

       Правилата за провеждане на избор на председател бяха приети с 41 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

Пристъпи се към процедурата тайно гласуване.

/ТАЙНО ГЛАСУВАНЕ/

Г-н Румен Димитров обяви резултатите от гласуването: намерени пликове с бюлетини – 41. Брой на действителните бюлетини – 35, недействителни – 6. Брой пликове – 41. За Найден Шопов са гласували 19 съветници, за Таня Колчакова-Янева – 16. Няма избран председател.

       Г-н Тодор Попов предложи заседанието да продължи на следващия ден, 17-и ноември, от 11 часа. Г-н Атанас Шопов предложи заседанието да продължи в днешния ден. Прие се предложението на г-н Попов: гласували за – 25, против – 8, въздържали се – 5.

       Продължение на заседанието 17 ноември 2023 г., 11 часа.

       Общинският съвет имаше кворум, заседанието продължи.

       Г-н Йордан Кожухаров съобщи, че препотвърждават номинацията си  за Найден Шопов. Г-жа Елисавета Георгиева съобщи, че и те препотвърждават направеното от тях предложение за Таня Колчакова-Янева. Изказвания направиха г-н Благо Солов, г-н Найден Шопов, г-н Ангел Василев, г-н Тодор Попов, г-жа Елисавета Георгиева, г-н Валери Вълков. Г-н Тодор Тодоров направи процедурно предложение да се прекратят разискванията. Прие се с 40 гласа за. Пристъпи се към процедурата тайно гласуване.

       /ТАЙНО ГЛАСУВАНЕ/

       Г-н Румен Димитров обяви резултатите от гласуването: намерени пликове с бюлетини – 41. Брой на действителните бюлетини – 39, недействителни – 2. Брой пликове – 41. За Найден Шопов са гласували 20 съветници, за Таня Колчакова-Янева – 19. Няма избран председател.

       Насрочи се следваща процедура в 15 часа.

       Продължение на заседанието в 15 часа.

       Г-н Йордан Кожухаров съобщи, че поддържат предложения от тях кандидат Найден Шопов. Г-жа Елисавета Георгиева съобщи, че и те поддържат направеното от тях предложение за Таня Колчакова-Янева. Пристъпи се към процедурата тайно гласуване.

       /ТАЙНО ГЛАСУВАНЕ/

       Г-н Румен Димитров обяви резултатите от гласуването: намерени пликове с бюлетини – 41. Брой на действителните бюлетини – 38, недействителни – 3. Брой пликове – 41. За Найден Шопов са гласували 20 съветници, за Таня Колчакова-Янева – 18. Няма избран председател.

       Г-н Тодор Попов направи предложение представители на политическите партии и коалиции в общинския съвет да проведат консултации с кмета на общината. Изказване направи г-н Петър Куленски. След проведените разисквания се стигна до предложението сесията да продължи на 28 ноември от 17 часа. Предложението беше прието – гласували за – 37, против – 1, въздържали се – 2.

       Продължение на заседанието на 28 ноември 2023 г. в 17.00 часа. Присъстваха 40 съветници. Отсъстваше г-н Стоян Павлов.

       Г-н Йордан Кожухаров съобщи, че поддържат предложението си за Найден Шопов. Г-жа Елисавета Георгиева съобщи, че и те поддържат направеното от тях предложение за Таня Колчакова-Янева. Пристъпи се към процедурата тайно гласуване.

       /ТАЙНО ГЛАСУВАНЕ/

       Г-н Румен Димитров обяви резултатите от гласуването: намерени пликове с бюлетини – 40. Брой на действителните бюлетини – 37, недействителни – 3. Брой пликове – 40. За Найден Шопов са гласували 19 съветници, за Таня Колчакова-Янева – 18. Няма избран председател.

       Г-н Димитър Петков предложи 15-минутна почивка.

       След почивката г-н Любомир Гечев предложи да се направи повторно гласуване за председател. Г-н Тодор Попов предложи гласуването да се проведе на 29-и ноември от 17 часа. Последва изказване на г-жа Таня Колчакова-Янева. Г-н Попов оттегли предложението си за гласуване на следващия ден.

       Г-н Йордан Кожухаров съобщи, че препотвърждава предложението на групата на ПП ГЕРБ за Найден Шопов. Г-жа Елисавета Георгиева съобщи, че и групата на КП ПП-ДБ препотвърждава предложението си за Таня Колчакова-Янева. Пристъпи се към процедурата тайно гласуване.

       /ТАЙНО ГЛАСУВАНЕ/

       Г-н Румен Димитров обяви резултатите от гласуването: намерени пликове с бюлетини – 40. Брой на действителните бюлетини – 36, недействителни – 4. Брой пликове – 40. За Найден Шопов са гласували 19 съветници, за Таня Колчакова-Янева – 17. Няма избран председател.

       Г-н Харалампиев обяви следваща процедура на 29 ноември 2023 г. от 12.30 часа.

       Продължение на заседанието на 29 ноември 2023 г. в 12.30 часа.

       Присъстваха 40 съветници. Отсъстваше г-н Стоян Павлов.

       Г-н Валери Вълков съобщи, че потвърждават предложения от тях кандидат за председател Найден Шопов. Г-жа Елисавета Георгиева потвърди и тяхното предложение за Таня Колчакова-Янева. Пристъпи се към процедурата тайно гласуване.

       /ТАЙНО ГЛАСУВАНЕ/

       Г-н Румен Димитров обяви резултатите от гласуването: намерени пликове с бюлетини – 40. Брой на действителните бюлетини – 35, недействителни – 5. Брой пликове – 40. За Найден Шопов са гласували 23 съветници, за Таня Колчакова-Янева – 12. Г-н Найден Шопов е избран за председател на Общински съвет – Пазарджик.

       Г-н Найден Шопов направи обръщение към съветниците. Г-жа Таня Колчакова-Янева също направи обръщение.

       Председателят зае мястото си.         Пристъпи се към трета точка от дневния ред: Създаване на Временна комисия за изготвяне на правилник за работата на Общинския съвет. Г-н Тодор Тодоров предложи комисията да се състои от 9 или 11 члена. Г-н Трендафил Величков предложи комисията да е 5-членна. Г-н Тодор Попов предложи 7-членна комисия. Първо се гласува предложението за 9-членна комисия. Гласували за – 30, против – 1, въздържали се – 6. Предложението се прие. За членове на комисията бяха предложени: Златко Митрев, Лиляна Мърхова-Присадникова, Чавдар Чавдаров, Тодор Тодоров, Благо Солов, Десислава Георгиева, Йордан Кожухаров, Елисавета Георгиева, Трендафил Величков. Г-н Благо Солов си направи отвод. Съставът на комисията беше гласуван анблок: за – 39, против – 0, въздържали се – 0. За председател на комисията бяха предложени Златко Митрев и Чавдар Чавдаров. Г-н Митрев си направи отвод. Предложението за г-н Чавдар Чавдаров се прие с 39 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0. На комисията беше даден срок да представи проект на правилника до 8 декември 2023 г.

       Г-н Найден Шопов обяви дата за следващо заседание на Общинския съвет – 14 декември от 14 часа.

       Заседанието беше закрито.

 

 

Председателстващ:

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

 

Съставил протокола:

Дона Терзийска

 Оригинал на документа в  doc формат

 

 

сряда 06 декември 2023 - 14:00:26