Р Е Ш Е Н И Е №1 от 29 ноември 2023 година,ОТНОСНО: Избор на Председател на Общински съвет – Пазарджик.

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

 

Р Е Ш Е Н И Е

1

от 29 ноември 2023 година, взето с Протокол №1

 

ОТНОСНО: Избор на Председател на Общински съвет – Пазарджик.

 

 

Общински съвет – Пазарджик, на основание чл. 21, ал. 1, т. 3 във връзка с чл. 24, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и въз основа на получените резултати, отразени в Протокол от 29.11.2023 г. на Комисията за избор на председател на общинския съвет,

 

Р Е Ш И:

 

Избира за Председател на Общински съвет – Пазарджик г-н Найден Тодоров Шопов, с гласували „За” – 23 /двадесет и трима/ общински съветника.

Пълният резултат от проведеното тайно гласуване е виден от Протокол от 29.11.2023 г. на Комисията за избор на председател на общинския съвет, който е неразделна част от настоящото решение.

 

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председателстващ заседанието на Общинския съвет

 

 

 

сряда 06 декември 2023 - 14:29:53