Проект на дневен ред за редовна сесия на 29 август 2023 г.

На основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА и чл. 49, ал. 1 от ПОДОСНКВОА, свиквам Общинския съвет на редовна сесия на 29 август 2023 г. (вторник) от 14.00 часа в Пленарна зала на Община Пазарджик, бул. „България” №2, с предложение за:

 

Д  Н  Е  В  Е  Н    Р  Е  Д:

 

 

1. Промяна в състава на постоянна комисия „Култура” и ПК по ЗПКОНПИ.

Докладва г-н Хари Харалампиев – Председател на ОбС

 

2.Приемане на бюджета на Община Пазарджик за 2023 година.

Приложения (zip файла)

Докладва г-н Тодор Попов – Кмет на Община Пазарджик; съдокладчик г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС

 

3.Изменение на Решение №179 от 27.07.2023 г., взето с Протокол №8 на Общински съвет – Пазарджик.

Докладва г-н  Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС

 

4.Даване на съгласие Община Пазарджик да осигури собствен принос в размер на 10% от допустимите разходи по предложението за изпълнение на инвестицията за Дейности 1, 2 и 5 от Предложение за изпълнение на инвестиция: „Изпълнение на мерки за подобряване на устойчивата градска мобилност на Община Пазарджик и Община Пещера“ по процедура BG-RRP-8.013„Екологосъобразна мобилност“ с финансиране от Механизма за възстановяване и устойчивост  в изпълнение на инвестиция C8.I7 „Екологосъобразна мобилност – пилотна схема за подкрепа на устойчивата градска мобилност“ на Плана за възстановяване и устойчивост на Република България.

 Докладва г-н  Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС

 

5.Участие на Община Пазарджик като съучредител на „МИГ РАКИТОВО – ПАЗАРДЖИК”, в изпълнение на проект №BG06RDNP001-19.610-0003 „Проект за изготвяне на стратегия ма ВОМР за територията на община Ракитово и община Пазарджик за периода 2023-2027 г., финансиран по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” от Програмата за развитие на селските райони.

Приложение

Докладва г-н Румен Кожухаров – Секретар на Общината

 

6.Дарение на имот, частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 32010.501.377 по КККР с. Ивайло, община Пазарджик на „Евангелска педесятна църква – гр. Пазарджик – II”

Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

 

7.Отдаване под наем за срок от 10 години, чрез публичен търг с тайно наддаване на поземлен имот с идентификатор 15028.87.524 по КККР на с. Главиница, площ 371 кв. м., трайно предназначение на територията: Територия, заета от води и водни обекти, начин на трайно ползване: за водно стопанско, хидромелиоративно съоръжение – ПОС.

Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

 

8.Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на имоти, частна общинска собственост, находящи се в с. Добровница, общ. Пазарджик.

Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

 

9.Продажба на общински жилища на настанените в тях наематели.

Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

 

10.Одобряване на ПУП-ПП за трасе на електропровод, свързващ фотоволтаична централа в УПИ V – 449, Гаражи и обслужване на товарни автомобили/пи 32010.29.9/, м. Кулински ливади, землище с. Ивайло, община Пазарджик.

Докладва арх. Румен Стефанов – Главен архитект на Общината

 

11.Разрешаване изработването на ПУП-ПП за трасе на кабел НН от съществуващо ЕТ пред ПИ с идентификатор 15028.136.544 до ново ЕТ, монтирано пред ПИ 15028.41.1, местност Шеолу, землище с. Главиница, община Пазарджик.

Докладва арх. Румен Стефанов – Главен архитект на Общината

 

12.Разрешавани изработването ПУП-ПП за трасе на кабелна линия от БКТП „Панагюрско шосе” до ново ЕТ, монтирано пред северната част на ПИ 32010.35.64, местност Азмъка, по КККР на землището на с. Ивайло, община Пазарджик.

 Докладва арх. Румен Стефанов – Главен архитект на Общината

 

13.Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ в обхват на имоти с идентификатори 65468.48.12, 65468.49.7, 65468.49.8, 65468.49.10, 65468.49.21, 65468.49.22, 65468.50.17, 65468.50.24, 65468.58.6,65468.58.8, 65468.58.33, 65468.58.36, 65468.59.6, 65468.59.35,654.68.60.39, 65468.62.6, 65468.62.14, 65468.62.23, 65468.102.37 и 65468.102.39 по КККР на землището на с. Сбор.

Докладва арх. Румен Стефанов – Главен архитект на Общината

 

14.Проект за ПУП – изменение на плана за регулация и плана за застрояване, относно УПИ XX – Озеленяване на кв. 420 по плана на град Пазарджик.

Докладва арх. Румен Стефанов – Главен архитект на Общината

 

15.Разрешаване изработването на ПУП-ПР и ПЗ относно имот с идентификатор 78570.1.16, местност Чорбови градини по КККР на земеделската територия на с. Црънча.

Докладва арх. Румен Стефанов – Главен архитект на Общината

 

16.ПУП-ПРЗ за поземлени имоти с идентификатори 65468.135.61 и 65468.135.84 по КККР на неурбанизираната територия на с. Сбор, с оглед включването на имотите в строителните граници на населеното място.

Докладва арх. Румен Стефанов – Главен архитект на Общината

 

17.Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 21556.61.131 в местност Мерата по КККР на землище с. Добровница.

Докладва арх. Румен Стефанов – Главен архитект на Общината

 

18.Одобряване проект на План-схема като допълнение към съществуващата физическа инфраструктура за абонатна подземна канална електронна съобщителна мрежа и изменение към действащия ПУП, обхващаща територията на гр. Пазарджик, одобрени с Решение №202/25.09.2013 г., Решение №230/25.11.2013 г. и Решение №237/18.12.2008 г. на ОбС – Пазарджик.

Докладва арх. Румен Стефанов – Главен архитект на Общината

 

19. Питания.

 

 

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет –

Пазарджик

петък 25 август 2023 - 10:55:18