Проект на ДНЕВЕН РЕД за редовна сесия на 27 януари 2021 г.

На основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА и чл. 49, ал. 1 от ПОДОСНКВОА, свиквам Общинския съвет на редовна сесия на 27 януари 2021 г. (сряда) от 14.00 часа в зала „Маестро Г. Атанасов”, бул. „България” №2, с предложение за:

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Избиране на представител на Община Пазарджик в Общото събрание на акционерите на МБАЛ – Пазарджик АД.
Докладва г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС.

2. Издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект, публична общинска собственост, за язовир „Сбор 3” ПИ с номер 65468.115.15 с НТП „язовир”, във връзка с осигуряване и поддържане на противопожарен обем вода в открит резервоар, като съпътстващо съоръжение към предвиждани за изграждане подстанция 110/33 kV в ПИ с идентификатор 65468.115.1, м. Сакарджа по КККР на с. Сбор, общ. Пазарджик и въздушна кабелна линия с дължина 2010 м.
Докладва инж.Славка Стойчева – директор на дирекция СТОС, съдокладчик инж. Илиана Пашова – гл. специалист в дирекция СТОС.

3. Даване съгласие за изработване на ПУП-ПРЗ за част от улица с о.т. 3351 и о.т. 3358 и част от УПИ І-За жилищно строителство и озеленяване, в кв. 317 по плана на гр. Пазарджик.
Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината.

4. Одобряване на ПУП-ПП за трасе на подземен електропровод за захранване на ПИ 55155.9.74 и ПИ 55155.9.247, м. Бахче пара, землище гр. Пазарджик.
Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината.

5. Одобряване на ПУП-ПП за трасе на кабелна линия от съществуващо електромерно табло до ново електромерно табло за захранване на ПИ 55155.23.13, м. Татар Орман, землище гр. Пазарджик.
Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината.

6. Одобряване на ПУП-ПП за трасе на кабелна линия от ТНН на ТП „Стопански двор” до ново електромерно табло за захранване на ПИ 56561.176.74, м. Коруджа, землище с. Пищигово.
Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината.

7. Одобряване на ПУП-ПП за трасе на кабелна линия от съществуващо електромерно табло, монтирано пред ПИ 14619.153.5, м. Далъка, землище с. Гелеменово до ново електромерно табло за захранване на ПИ 65437.55.61, м. Далъка, землище с. Сарая.
Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината.

8. Обявяване за частна общинска собственост на ПИ 77061.232.31 по КККР на с. Хаджиево, м. Алчака.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС.

9. Обявяване за частна общинска собственост на ПИ 65468.103.12 по КККР на с. Сбор, м. Капаницата.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС.

10. Обявяване за частна общинска собственост на ПИ 65468.103.13 по КККР на с. Сбор, м. Капаницата.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС.

11. Обявяване за частна общинска собственост на ПИ 65468.103.14 по КККР на с. Сбор, м. Капаницата.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС.

12. Съгласие за изменение на КККР на с. Мало Конаре, с. Огняново и с. Хаджиево за разделяне на поземлени имоти и за промяна начина на трайно ползване.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС.

13. Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на имоти, частна общинска собственост, в пакет, находящи се в с. Сбор, община Пазарджик.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС.

14. Продажба на общински жилища на настанените в тях наематели.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС.

15. Приемане на годишен план за паша и даване съгласие за предоставяне на земеделска земя от Общинския поземлен фонд с начин на трайно ползване – пасище, за общо и индивидуално ползване, определяне размера и местоположението на земеделската земя и определяне годишна наемна цена на декар за отдаване под наем или аренда на пасища и мери.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС.

16. Определяне на части от имоти – публична общинска собственост, находящи се в селата Мало Конаре и Црънча, за отдаване под наем с предназначения – за склад и аптека.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС.

17. Определяне на части от имоти – публична общинска собственост, находящи се в селата Хаджиево, Овчеполци и Юнаците, за отдаване под наем с предназначения – за лекарски кабинет и стоматологични кабинети.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС.

18. Отчет за работата на Общински съвет – Пазарджик за периода юли – декември 2020 г.

19. Отчет за изпълнение решенията на Общински съвет – Пазарджик за периода юли – декември 2020 г.

20. Годишен доклад за дейността на обществения посредник на община Пазарджик през 2020 година.

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ
Председател на Общински съвет –
Пазарджик

петък 22 януари 2021 - 08:24:12