Проект на ДНЕВЕН РЕД за редовна сесия на 25 юни 2020 г.


На основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА и чл. 49, ал. 1 от ПОДОСНКВОА, свиквам Общинския съвет на редовна сесия на 25 юни 2020 г. (четвъртък) от 14.00 часа в пленарна зала, бул. „България” №2, с предложение за:

Д Н Е В Е Н Р Е Д:


1. Поемане на задължението за поддържане на пътни участъци от републиканските пътища.
Докладва г-н Петър Петров – Зам.- Кмет на Общината

2. Промяна в състава на общинската комисия по безопасност на движението в Община Пазарджик.
Докладва г-н Петър Петров – Зам.- Кмет на Общината

3. Приемане на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за организацията и дейността по принудителното преместване и принудителното задържане на МПС без знанието на техните собственици или на упълномощени от тях водачи.
Докладва г-н Румен Кожухаров – Секретар на Общината

4. Приемане на проект на Наредба за допълнение на Наредбата за гробищните паркове и погребално-обредната дейност на територията на Община Пазарджик.
Докладва г-н Румен Кожухаров – Секретар на Общината; съдокладчик г-жа Ганка Маркова – управител на БМ „Обредни дейности”

5. Поемане краткосрочен дълг за доставка чрез финансов лизинг на 1 брой автомобил, необходим за нуждите на Община Пазарджик.
Докладва г-н Румен Кожухаров – Секретар на Общината

6. Учредяване безвъзмездно право на ползване за срок от 5 години на регионалното представителство в гр. Пазарджик на Комисия за защита от дискриминация върху част от имот, частна общинска собственост, находящ се на ул. „П. Яворов” №10.
Докладва г-н Гео Василев – Зам.-Управител на БМ СПЖФНСИ

7. Кандидатстване с проектно предложение по целева програма за подпомагане образователния процес на деца и младежи, настанени в социални услуги, делегирана от държавата дейност от резидентен тип на територията на общината, лишени от родителска грижа, от първи до дванадесети клас.
Докладва г-жа Димитрия Церова – директор на дирекция „Социални дейности”

8. Даване име на улица с о.т. 512-511-510 по действащия план на с. Мало Конаре.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

9. Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 14619.502.654 в местност Баира по КК на землище с. Гелеменово.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

10. Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ с начин на трайно ползване – нива, с идентификатор 23457.2.124 в местност Азмъка по КК на землище с. Драгор.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

11. Разрешение за изработване на ПУП-ПП за трасе на подземен електропровод НН за захранване на еднофамилна жилищна сграда в ПИ с идентификатор 78570.135.17, м. Чорбови градини, землище с. Црънча.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

12. Разрешение за изработването на ПУП-ПП за трасе на подземен електропровод от ВС „Солсбор”, землище с. Сбор до стълб №113 на ВСН „Сарая”, землище с. Априлци.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

13. Обявяване за частна общинска собственост на поземлен имот с идентификатор 77061.112.1 по КККР на с. Хаджиево.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

14. Промяна начина на трайно ползване на поземлени имоти по КККР на с. Сбор и с. Априлци.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

15. Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на имоти, частна общинска собственост, находящи се в гр. Пазарджик.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

16. Продажба на общински жилища на настанените в тях наематели.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

17. Прекратяване на съсобственост с Общината върху поземлен имот с идентификатор 55155.501.1541 по КККР на гр. Пазарджик.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

18. Прекратяване на съсобственост с Общината върху поземлен имот с идентификатор 55155.502.1962 по КККР на гр. Пазарджик.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

19. Определяне на части от имоти – публична общинска собственост, находящи се в с. Гелеменово и с. Црънча, за отдаване под наем с предназначение – стоматологичен кабинет и склад за съхранение на вино и други продукти от грозде и вино.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

20. Питания.

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ
Председател на Общински съвет – Пазарджик

петък 19 юни 2020 - 10:11:26