Р Е Ш Е Н И Е №107 ОТНОСНО: Разрешаване изработването на проект на ПУП-ПРЗ относно имот с идентификатор 15028.10.214 по КККР на земеделската територия на село Главиница

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

 

Р Е Ш Е Н И Е

107

от 25 април 2024 година, взето с Протокол №5

 

ОТНОСНО: Разрешаване изработването на проект на ПУП-ПРЗ относно имот с идентификатор 15028.10.214 по КККР на земеделската територия на село Главиница.

 

Имот с идентификатор 15028.10.214 по КККР на земеделската територия на село Главиница попада в зона с допустима промяна на предназначението на земеделската земя за неземеделски нужди съгласно ОУП на Община Пазарджик, одобрен с Решение №222/27.11.2020 год. на Общински съвет Пазарджик. Това дава възможност да се разреши изработването на ПУП по чл. 109, ал. 1, т. 3 от ЗУТ.

С оглед горното и на основание чл. 21, ал.1, т. 11 и във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл.124а, ал. 1, чл.124б, ал. 1 и във връзка с чл. 109, ал. 1 от ЗУТ, предвид изложените в предложението на Петър Куленски – кмет на Община Пазарджик фактически основания и преценявайки го като законосъобразно и целесъобразно, Общински съвет – Пазарджик

 

Р Е Ш И:

 

  1. Одобрява заданието по чл. 125 от ЗУТ за изработване на проект на ПУП-ПРЗ относно имот с идентификатор 15028.10.214 по КККР на земеделската територия на село Главиница.
  2. Разрешава изработването на проект за ПУП-ПРЗ относно имот с идентификатор 15028.10.214 по КККР на земеделската територия на село Главиница, предвиждащ образуване на УПИ I-214, За жилищно строителство и гараж, в който да се разположи свободно стоящо застрояване с показатели за зона „Жм“ с достъп посредством УПИ ХII-955, Път в кв. 66, свързан с имот с идентификатор 15028.10.218 с НТП За селскостопански, горски път.

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

35

35

0

0

 Оригинал на документа

НАЙДЕН ШОПОВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

четвъртък 02 май 2024 - 10:33:20