Проект на дневен ред за редовна сесия на 14 декември 2023 г.

На основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА и чл. 49, ал. 1 от ПОДОСНКВОА, свиквам Общинския съвет на редовна сесия на 14 декември 2023 г. (четвъртък) от 14.00 часа в Пленарна зала на Община Пазарджик, бул. „България” №2, с предложение за:

 

Д  Н  Е  В  Е  Н    Р  Е  Д:

 

 

1. Определяне на представител на Общински съвет – Пазарджик в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ).

Докладва г-н Найден Шопов – Председател на ОбС

 

2.Избор на представител на Общински съвет – Пазарджик в Областния съвет за развитие.

Докладва г-н Найден Шопов – Председател на ОбС

 

3.Определяне на нов състав и ръководство на постоянните комисии към Общински съвет – Пазарджик.

Докладва г-н Найден Шопов – Председател на ОбС

 

4. Попълване състава на Комисията по чл. 6 от Правилника за финансово подпомагане на изследвания и процедури, свързани с безплодие на семейства и лица, живеещи на семейни начала, с репродуктивно проблеми, на територията на Община Пазарджик.

Докладва г-н Найден Шопов – Председател на ОбС

 

5.Определяне на нов състав на Наблюдателна комисия към Общински съвет – Пазарджик.

Докладва г-н Найден Шопов – Председател на ОбС

 

6.Създаване на Временна комисия за провеждане на процедура по избор на съдебни заседатели за Районен и Окръжен съд – Пазарджик.

Докладва г-н Найден Шопов – Председател на ОбС

 

7.Питания.

 

 

НАЙДЕН ШОПОВ

Председател на Общински съвет –

Пазарджик

понеделник 11 декември 2023 - 14:07:08