Проект на дневен ред за редовна сесия на 20 септември 2023 г.

 

На основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА и чл. 49, ал. 1 от ПОДОСНКВОА, свиквам Общинския съвет на редовна сесия на 20 септември 2023 г. (сряда) от 14.00 часа в Пленарна зала на Община Пазарджик, бул. „България” №2, с предложение за:

 

Д  Н  Е  В  Е  Н    Р  Е  Д:

 

 

1. Приемане отчета за касовото изпълнение на бюджета, средствата от ЕС и отчета на дълга на Община Пазарджик към 31.12.2022 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ (zip файл)

Докладва г-н Тодор Попов – Кмет на Община Пазарджик; съдокладчик г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС

 

2.Приемане на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Пазарджик.

Докладва г-н  Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС; съдокладчик г-н Минко Минков – началник отдел МДТ

 

3.Определяне на временно изпълняващи длъжността кмет на общината и кмет на кметство.

Докладва г-н  Румен Кожухаров – Секретар на Общината

 

4. Изменение на работните заплати на кметовете на кметства и кметските наместници на територията на община Пазарджик.

Докладва г-н  Румен Кожухаров – Секретар на Общината

 

5.Приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги за 2024 г. на община Пазарджик.

Приложение (doc файл)

Докладва г-жа Димитрия Церова – директор на дирекция СД

 

6.Формиране на маломерни и слети паралелки в училищата на територията на община Пазарджик за учебната 2023/2024 година.

Докладва г-жа Гергана Табакова – директор на дирекция ОК

 

7.Осигуряване на ресурсно подпомагане на деца и ученици от общински детски градини и училища за учебната 2023/2024 година.

Докладва г-жа Гергана Табакова – директор на дирекция ОК

 

8.Промяна на граници на част от общински имот с идентификатор 55155.27.163 по КККР на гр. Пазарджик, с начин на трайно ползване: За паркинг.

Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

 

9.Промяна на граници на общински имот, представляващ улица по плана на с. Главиница (поземлен имот с идентификатор 15028.502.725 с НТП за второстепенна улица по КККР на с. Главиница, общ. Пазарджик).

Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

 

10.Промяна на граници на общински имот УПИ XIII-Услуги по плана на с. Синитово (част от поземлен имот 66559.501.212, с НТП: За друг обществен обект, комплекс по КККР на с. Синитово, общ. Пазарджик).

Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

 

11.Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на имоти, частна общинска собственост, находящи се в селата Добровница, Мало Конаре, Огняново, Сарая, Хаджиево и Юнаците, общ. Пазарджик.

Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

 

12.Продажба на общински жилища на настанените в тях наематели.

Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

 

13.Учредяване без търг или конкурс на право на строеж върху поземлени имоти, находящи се в с. Сбор, общ. Пазарджик, за който има влязъл в сила ПУП – План за регулация и План за застрояване, за изграждане на енергийни обекти.

Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

 

14. Учредяване на възмездно право на строеж в поземлен имот с идентификатор 55155.503.1568 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик на ”Електроразпределение Юг” ЕАД.

Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

 

15.Даване съгласие за закупуване от Община Пазарджик на проектен имот с идентификатор 14619.401.533 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Гелеменово, общ. Пазарджик.

Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

 

16. Разрешаване изработването на ПУП-ПП за трасе на кабел от съществуващ кабелен разпределителен шкаф, монтиран пред ПИ 55155.8.215 и свързан с изход Г на БКТП „Зайкови мандри” до ново ЕТ, монтирано пред ПИ 55155.8.216, землище гр. Пазарджик.

Докладва арх. Румен Стефанов – Главен архитект на Общината

 

17.Разрешаване изработването на ПУП-ПП за трасе на електропровод, водопровод и канализация до проектни УПИ, образувани от ПИ 55155.20.19 в местност Якуба, землището на гр. Пазарджик.

Докладва арх. Румен Стефанов – Главен архитект на Общината

 

18.ПУП – Парцеларен план за определяне трасе на обслужващ път до имот с идентификатор 55155.54.17, съставляващ УПИ XXXII-17,За производствена дейност в местност Татар Мезар по КККР на землището на град Пазарджик.

Докладва арх. Румен Стефанов – Главен архитект на Общината

 

19.Проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ I-180, Търговия и услуги /ПИ 55155.10.452/, УПИ II-180, Търговия и услуги /ПИ 55155.10.453/ в кв. 624 /местност Татар Екин/, УПИ I-180 /ПИ 55155.10.454/, УПИ II-180 /ПИ 55155.10.455/ и УПИ III-180 /ПИ 55155.10.456/ в кв. 629 /местност Татар Екин/ и улица с о.т. 944-919 /ПИ 55155.10.457/ по действащия план на гр. Пазарджик.

Докладва арх. Румен Стефанов – Главен архитект на Общината

 

20.Проект за ПУП – изменение на плана за регулация в обхват УПИ II-7571, За ТП, УПИ XVI-964, Озеленяване и УПИ VIII-963 в кв. 1420 по плана на град Пазарджик.

Докладва арх. Румен Стефанов – Главен архитект на Общината

 

21.Питания.

 

 ОРИГИНАЛЕН ДОКУМЕНТ - ДНЕВЕН РЕД

 

 

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет –

Пазарджик

петък 15 септември 2023 - 12:55:47