Проект на дневен ред за редовна сесия на 30 май 2023 г.

На основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА и чл. 49, ал. 1 от ПОДОСНКВОА, свиквам Общинския съвет на редовна сесия на 30 май 2023 г. (вторник) от 14.00 часа в Пленарна зала на Община Пазарджик, бул. „България” №2, с предложение за:


Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Изразяване на съгласие Община Пазарджик да кандидатства по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16FFPR002-5.001, „За по-чист въздух!“, по приоритет 5 „Въздух“ на Програма „Околна среда“ 2021-2027 по Покана за участие на Ръководителя на Управляващия органа на Програма „Околна среда“ 2021-2027.
Докладва г-н Петър Петров – Зам.-Кмет на Община Пазарджик

2. Кандидатстване на Община Пазарджик с предложение за изпълнение на инвестиция „Ремонт и рехабилитация на Средношколско общежитие в гр. Пазарджик“ по процедура чрез директно предоставяне на средства от Механизма за възстановяване и устойчивост на конкретни крайни получатели за изпълнение на инвестиции BG-RRP-1.011 „Ремонт и рехабилитация на общежития в системата на училищното образование“.
Докладва г-н Румен Кожухаров – Секретар на Общината

3. Даване съгласие за поставяне и монтиране на необходимите технически съоръжения и камери за наблюдение върху стълбове от светофарните уредби и уличното осветление в гр. Пазарджик на Областна дирекция на МВР Пазарджик.
Докладва г-н Румен Кожухаров – Секретар на Общината

4. Приемане на Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в детските градини и училищата на територията на община Пазарджик.
Докладва г-жа Гергана Табакова – директор на дирекция ОК

5. Вземане на Решение за допълване на Решение № 97 от 27.04.2023 г., взето с протокол № 4 на Общински съвет Пазарджик.
Докладва г-жа Димитрия Церова – Директор на дирекция СД

6. Упълномощаване на представителя Община Пазарджик в Общото събрание на акционерите на „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ПАЗАРДЖИК” АД, насрочено за 12.06.2023 г.
Докладва г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС

7. Упълномощаване на Кмета на община Пазарджик като представител на Общината в Общото събрание на акционерите на „Тролейбусен транспорт – Пазарджик” АД за гласуване по дневния ред на предстоящото му заседание.
Докладва г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС

8. Актуализация на годишна програма за управление и разпореждане с имотите, общинска собственост на Община Пазарджик за 2023 година.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

9. Продажба на поземлен имот – частна общинска собственост с идентификатор 55155.505.9611 по КККР на гр. Пазарджик, чрез публично оповестен конкурс.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

10. Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на имоти, частна общинска собственост, находящи се в с. Величково, с. Добровница, с. Ляхово, с. Мало Конаре и с. Пищигово, общ. Пазарджик.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

11. Продажба на общински жилища на настанените в тях наематели.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

12. Съгласие за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Дебръщица, общ. Пазарджик, относно разделяне на ПИ с идентификатор 20362.1.261 по КККР на с. Дебръщица и промяна начина на трайно ползване.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

13. Определяне на части от имоти – публична общинска собственост, находящи се в селата Мирянци и Дебръщица, за отдаване под наем с предназначение – лекарски кабинети.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

14. Разрешаване изработването на ПУП-ПП за трасе на кабелна линия НН до УПИ XII-200, произв. дейност, търг. и услуги /ПИ 55155.12.200/ в местност Атчаир, землище гр. Пазарджик,
Докладва арх. Румен Стефанов – Главен архитект на Общината

15. Разрешаване изработването на ПУП-ПП за трасе на кабелна линия 0.4 kV до УПИ II-249, търг. и услуги, паркинг и офиси / ПИ 55155.9.338/ в местност Бахче пара, землище гр. Пазарджик.
Докладва арх. Румен Стефанов – Главен архитект на Общината

16. Разрешаване изработването на ПУП-ПП за трасе на електропровод, свързващ фотоволтаична централа в УПИ V-449, Гаражи и обслужване на товарни автомобили /ПИ 32010.29.9/, местност Кулински ливади, землище с. Ивайло, общ. Пазарджик.
Докладва арх. Румен Стефанов – Главен архитект на Общината

17. Разрешаване изработването на ПУП-ПП за трасе на обслужващ път до ПИ 21556.112.7, за част от който е обособен УПИ III-112.7, търговия и услуги в местност Айдарица, землище с. Добровница, общ. Пазарджик и издаване на разрешение за промяна на предназначението на част от ПИ 21556.112.33 с НТП- За селскостопански, горски, ведомствен път и част от ПИ 21556.112.34 с НТП – Изоставена орна земя, на път с трайна настилка за осъществяване на пътен достъп.
Докладва арх. Румен Стефанов – Главен архитект на Общината

18. Разрешаване изработването на ПУП-ПП за трасе на водопровод до УПИ в ПИ с идентификатори: 55155.27.107, 55155.27.108, 55155.27.109, 55155.27.111 и 55155.27.159, местност Татар Мезар, землище на гр. Пазарджик,
Докладва арх. Румен Стефанов – Главен архитект на Общината

19. Разрешаване изработването на ПУП-ПП за изместване на два външни водопровода в землищата на с. Априлци и с. Сбор, общ. Пазарджик.
Докладва арх. Румен Стефанов – Главен архитект на Общината

20. Разрешение изработването на проект за изменение на ПУП-План за регулация за УПИ I-Общ. и УПИ II-Общ., съставляващи ПИ 15271.501.602 в кв. 37, по плана на село Говедаре, общ. Пазарджик.
Докладва арх. Румен Стефанов – Главен архитект на Общината

21. Одобряване на ПУП-ПП за изместване на кабелна линия СрН, захранваща ТП „Свиком”, землище на с. Сбор, Община Пазарджик – кабелиране на ЕП „Солсбор” в участъка между ЖР стълб №16 и ЖР стълб №3.
Докладва арх. Румен Стефанов – Главен архитект на Общината

22. Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ 55155.22.65 в местност Сазлъка по КККР на землище гр. Пазарджик.
Докладва арх. Румен Стефанов – Главен архитект на Общината

23. Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ относно имот с идентификатор 55155.54.17 в местност Татар Мезар по КККР на землище гр. Пазарджик.
Докладва арх. Румен Стефанов – Главен архитект на Общината

24. Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за промяна на предназначението на ПИ 55556.21.96, местност Маховица по КК на неурбанизираната територия на с. Паталеница, общ. Пазарджик.
Докладва арх. Румен Стефанов – Главен архитект на Общината

25. ПУП-План за регулация за УПИ ІІ-производствена дейност и УПИ Х-Общ. в кв. 1 по действащия план на с. Величково, общ. Пазарджик.
Докладва арх. Румен Стефанов – Главен архитект на Общината

26. Проект за ПУП- изменение на план за регулация, обхващащ УПИ в кв. 221б и 221в по плана на град Пазарджик.
Докладва арх. Румен Стефанов – Главен архитект на Общината

27. Корекция на фактическа грешка в Решение №72/24.03.2023 г. на Общински съвет – Пазарджик.
Докладва арх. Румен Стефанов – Главен архитект на Общината

28. Анализ на постъпили жалби и сигнали при обществения посредник на община Пазарджик за периода от 01.01.2023 г. до 30.04.2023 г.

29. Питания.

Извънредна точка: Дофинансиране със собствен принос от Община Пазарджик на проектно предложение „Обновяване на сградата на читалище „Република-1950“ в с. Мокрище, община Пазарджик“ №BG14MFOP001-4.120-0002 по Мярка 2.2. Разнообразяване към дейности извън секторите „Рибарство“ и аквакултури“ по Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. (ПМДР).

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ
Председател на Общински съвет –
Пазарджик

 

 

 

вторник 23 май 2023 - 13:18:01