Проект на дневен ред за редовна сесия на 23 февруари 2023 г.


На основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА и чл. 49, ал. 1 от ПОДОСНКВОА, свиквам Общинския съвет на редовна сесия на 23 февруари 2023 г. (четвъртък) от 14.00 часа в Пленарна зала на Община Пазарджик, бул. „България” №2, с предложение за:

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Приемане и утвърждаване на поименен списък на разходите за инвестиции през 2023 година.
Докладва г-н Тодор Попов – Кмет на Общината; съдокладчици: г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС и инж. Славка Стойчева – директор на дирекция СТОС.

2. Приемане на инвестиции в активи, публична общинска собственост, извършени от оператора по ВиК през 2022 г., като част от задължителното /минимално/ ниво, приети при сключване на договор с АВиК на обособената територия.
Докладва: г-н Петър Петров – зам.-Кмет на Община Пазарджик, съдокладчик инж. Илиана Пашова, гл. специалист в дирекция СТОС.

3. Свикване на извънредно, присъствено заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализационни услуги“ ЕООД, гр. Пазарджик, за изразяване на становище и съгласуване на коригиран „Бизнес План 2022-2026“ на оператора, обслужващ обособената територия.
Докладва: г-н Петър Петров – зам.-Кмет на Община Пазарджик, съдокладчик инж. Илиана Пашова, гл. специалист в дирекция СТОС.

4. Одобряване на проект на споразумение за сътрудничество между Столична Община и Общините Партньори, което ще бъде сключено за споделяне на услугата „Превод на български жестов език при административно обслужване на глухи и сляпо-глухи лица от общинската администрация”.
Докладва г-н Румен Кожухаров – Секретар на Общината


5. Кандидатстване на Община Пазарджик с предложение за изпълнение на инвестиция „Обновяване и модернизиране на материално-техническата база в Дом за стари хора „Гаврил Кръстевич“, гр.Пазарджик“ по процедура чрез директно предоставяне на средства от Механизма за възстановяване и устойчивост на конкретни крайни получатели за изпълнение на инвестиции BG-RRP-11.010 „Извършване на строителни дейности и доставка на оборудване и обзавеждане с оглед реформиране на съществуващите домове за стари хора“.
Докладва г-н Румен Кожухаров – Секретар на Общината

6. Кандидатстване на Община Пазарджик с предложение за изпълнение на инвестиция „Обновяване и модернизиране на материално-техническата база в Дом за стари хора – с.Главиница, община Пазарджик“ по процедура чрез директно предоставяне на средства от Механизма за възстановяване и устойчивост на конкретни крайни получатели за изпълнение на инвестиции BG-RRP-11.010 „Извършване на строителни дейности и доставка на оборудване и обзавеждане с оглед реформиране на съществуващите домове за стари хора“.
Докладва г-н Румен Кожухаров – Секретар на Общината

7. Изменение и допълнение на решение №1/30.01.2020 г., взето с Протокол №1 от 30.01.2020 г., изменено и допълнено с решение № 58/26.03.2020 г. взето с Протокол №4 от 26.03.2020 г. и №85/27.04.2022 г. взето с Протокол №5 от 27.04.2022 г.
Докладва г-н Румен Кожухаров – Секретар на Общината

8. Учредяване безвъзмездно право на управление за срок от 5 години на „Ученически отдих и спорт” ЕАД, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Цариградско шосе” №125, върху част от имот – публична общинска собственост.
Докладва г-н Стефан Понев – управител на БМ СПЖФНСИ

9. Упълномощаване на представителя на Община Пазарджик в извънредното Общо събрание на акционерите на „МБАЛ – Пазарджик” АД, насрочено за 27.02.2023 г.
Докладва г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС

10. Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на имоти, частна общинска собственост, в пакет, находящи се в с. Априлци и с. Сбор, общ. Пазарджик.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

11. Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на имоти, частна общинска собственост, находящи се в гр. Пазарджик, с. Звъничево, с. Юнаците, с. Братаница и с. Сарая, общ. Пазарджик.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

12. Продажба на общински жилища на настанени в тях наематели.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

13. Прекратяване на съсобственост с Общината върху поземлен имот с идентификатор 53285.501.360 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Овчеполци, общ. Пазарджик.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

14. Упълномощаване Кмета на Община Пазарджик да подаде заявление до Общинската служба по земеделие – Пазарджик за промяна начина на трайно ползване на поземлени имоти с начин на трайно ползване: „За селскостопански, горски, ведомствен път“, находящи се в с. Сбор, общ. Пазарджик.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

ПРИЛОЖЕНИЕ

15. Изработване на проект за ПУП-ПРЗ за УПИ II-За производство на ел. енергия от възобновяеми източници ВЕИ /фотоволтаични панели/ и промяна на предназначението на поземлени имоти с идентификатори 65468.59.16 и 65468.59.18 и 65468.59.19, местност КЕЛ ТЕПЕ по КК на с. Сбор, общ. Пазарджик.
Докладва арх. Румен Стефанов – Главен архитект на Общината

16. Изработване на проект за ПУП-ПРЗ за промяна на предназначението на поземлен имот с идентификатор 65468.59.17, местност КЕЛ ТЕПЕ по КК на с. Сбор, общ. Пазарджик.
Докладва арх. Румен Стефанов – Главен архитект на Общината

17. Изработване на проект за ПУП-ПРЗ за промяна на предназначението на поземлен имот с идентификатор 65468.61.10, местност КЕЛ ТЕПЕ по КК на с. Сбор, общ. Пазарджик.
Докладва арх. Румен Стефанов – Главен архитект на Общината

18. Изработване на проект за ПУП-ПРЗ за смяна на предназначението на поземлени имоти в местност КЕЛ ТЕПЕ по КК на с. Сбор, общ. Пазарджик.
Докладва арх. Румен Стефанов – Главен архитект на Общината

19. Изработване на проект за ПУП-ПРЗ за УПИ I-107.5, За производство на ел. енергия от възобновяеми източници ВЕИ /фотоволтаични панели/ и промяна на предназначението на поземлен имот с идентификатор 65468.107.3, местност САКАРДЖА по КК на с. Сбор, общ. Пазарджик.
Докладва арх. Румен Стефанов – Главен архитект на Общината

20. Изработване на проект за ПУП-ПРЗ за УПИ VIII-За производство на ел. енергия от възобновяеми източници ВЕИ /фотоволтаични панели/, /идентичен с ПИ 65468.120.6/ и за промяна на предназначението на поземлени имоти с идентификатори 65468.120.1 и 65468.120.3, местност ЛАЗАРОВ КЕЛНИК по КК на с. Сбор, общ. Пазарджик
Докладва арх. Румен Стефанов – Главен архитект на Общината

21. Изработване на ПУП-ПРЗ за УПИ IX-За производство на ел. енергия от възобновяеми източници ВЕИ (фотоволтаични панели), идентичен с поземлен имот с идентификатор 65468.120.4 и смяна на предназначението на поземлени имоти с идентификатори 65468.163.1, 65468.163.2, 65468.163.3, 65468.163.4, 65468.163.5, 65468.163.6, 65468.163.7, 65468.163.8, 65468.163.9, 65468.163.10, 65468.163.11, 65468.163.12, 65468.163.15, 65468.163.16, 65468.163.17, 65468.163.18, 65468.163.19, 65468.163.20, 65468.163.21, 65468.163.22, 65468.163.23, 65468.163.24, 65468.163.26 и 65468.163.27, местност ЛАЗАРОВ КЕЛНИК, по КК на с. Сбор, общ. Пазарджик.
Докладва арх. Румен Стефанов – Главен архитект на Общината

22. Изработване на проект за ПУП-ПРЗ за промяна на предназначението на поземлени имоти с идентификатори 65468.116.5, 65468.116.10, 65468.117.2 и 65468.117.8, местност ЕЛЕНКА по КК на с. Сбор, общ. Пазарджик,
Докладва арх. Румен Стефанов – Главен архитект на Общината

23. Изработване на проект за ПУП-ПРЗ за УПИ XI-За производство на ел. енергия от възобновяеми източници ВЕИ (фотоволтаични панели), идентичен с поземлен имот с идентификатор 65468.118.26 и смяна на предназначението на поземлен имот с идентификатор 65468.118.22, местност ПАЛЕШНИКОВА КОРИЯ по КК на с. Сбор.
Докладва арх. Румен Стефанов – Главен архитект на Общината

24. Изработване на проект на ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 55155.9.14, с начин на трайно ползване – нива в местност Бахче Пара, землището на гр. Пазарджик.
Докладва арх. Румен Стефанов – Главен архитект на Общината

25. Изработване на проект на ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 55155.9.15, с начин на трайно ползване – нива в местност Бахче Пара, землището на гр. Пазарджик.

26. Изработване на ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 78570.3.58, в местност Горен Троян по КК на с. Црънча.
Докладва арх. Румен Стефанов – Главен архитект на Общината

27. Изработване на ПУП-ПП за изместване на кабелна линия СрН, захранваща ТП „Свиком”, землище на с. Сбор.
Докладва арх. Румен Стефанов – Главен архитект на Общината

28. Изработване на проект за изменение на ПУП- План за регулация на улица с о.т.о.т.2-10-259-1 /ул. Деветнадесета/, улица с о.т. 10-9, ул. с о.т.о.т .3-9-10 /ул. Първа/ и УПИ XIII /ПИ 48876.503.4/ в кв.114 по плана на с. Мокрище, общ. Пазарджик.
Докладва арх. Румен Стефанов – Главен архитект на Общината

29. Изработването на План – схема, като допълнение към съществуващата физическа инфраструктура за абонатна подземна канална електронна съобщителна мрежа /ЕСМ/ и изменение към действащия ПУП, обхващаща територията на гр. Пазарджик, одобрени с Решение № 202 от 25.09.2013 г., взето с Протокол № 11, Решение № 230 от 25.11.2013 г., взето с Протокол № 13 и Решение № 237 от 18.12.2008 г., взето с Протокол № 20 на ОбС – Пазарджик.
Докладва арх. Румен Стефанов – Главен архитект на Общината

30. Одобряване на ПУП-ПП за трасе на водопровод, захранващ поземлен имот с идентификатор 55155.24.220, за който има обособен УПИ I-220-101 в местност Баждар дъмга по КККР на землище гр. Пазарджик.
Докладва арх. Румен Стефанов – Главен архитект на Общината

31. Одобряване на ПУП-ПП за трасе на КЛ 20 kV от нов стълб, монтиран в оста на ВЛ 20 kV „Зеленчукови градини”, поземлен имот с идентификатор 46749.114.56 до нов БКТП в УПИ ХХХV-131 – Цех за дървопреработване и склад /ПИ 46749.201.131/, местност Юрията по КККР на землище с. Мало Конаре, общ. Пазарджик.
Докладва арх. Румен Стефанов – Главен архитект на Общината

32. Изработване на ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 10505.3.1721 в местност Възстановими граници по КККР на землището на село Величково.
Докладва арх. Румен Стефанов – Главен архитект на Общината

33. ПУП-изменение на план за регулация за УПИ УПИ IX-общ. и УПИ Х-общ. /поземлени имоти с идентификатори 23457.501.498 и 23457.501.499 по КККР/ в кв. 35 по действащия план на с. Драгор.
Докладва арх. Румен Стефанов – Главен архитект на Общината

34. ПУП-изменение на плана за регулация и застрояване за УПИ III-Спортен терен в кв. 36 по действащия план на с. Ивайло, който попада в поземлени имоти с идентификатори 32010.501.698, 32010.501.699, 32010.501.700 и 32010.501.701 по КККР.
Докладва арх. Румен Стефанов – Главен архитект на Общината

35. Питания.


ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ
Председател на Общински съвет – Пазарджик

Оригинал на документа doc

петък 17 февруари 2023 - 10:42:32