Р Е Ш Е Н И Е №250 ОТНОСНО: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на имоти, частна общинска собственост, находящи се в с. Сбор, общ. Пазарджик.

     О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

 

Р Е Ш Е Н И Е

250

от 20 октомври 2022 година, взето с Протокол №12

 

 

ОТНОСНО: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на имоти, частна общинска собственост, находящи се в с. Сбор, общ. Пазарджик.

 

Предложението на Кмета на Общината е законосъобразно и мотивирано. С продажбата на общински имоти чрез публичен търг с тайно наддаване ще постъпят средства в приходната част на общинския бюджет.

Поради това Общинският съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Общината Тодор Попов, на основание чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 45, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 47, ал. 1, чл. 57 от Наредба за общинската собственост и чл. 21, ал. 1, т. 8, във връзка с ал. 2 от ЗМСМА и след станалите разисквания,

 

Р Е Ш И:

 

І. Разрешава продажбата на имоти, частна общинска собственост в с. Сбор, общ. Пазарджик, както следва:

 

  1. 1. Поземлен имот с идентификатор 60.27 (шест, пет, четири, шест, осем, точка, шест, нула, точка, две, седем) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Сбор, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-122/30.06.2017 год. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 05.07.2022 г., адрес на поземления имот: с. Сбор, с площ 268 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – друг вид земеделска земя, категория на земята: 0, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 000451, съседи: 65468.60.14; 65468.60.30; 65468.60.15; 65468.60.16; 65468.102.39, сгради, които попадат върху имота: няма данни за сгради, актуван с акт за частна общинска собственост № 6337/12.09.2022 г., с начална тръжна цена 212 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 14,23 лева).

 

  1. 2. Поземлен имот с идентификатор 103.16 (шест, пет, четири, шест, осем, точка, едно, нула, три, точка, едно, шест) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Сбор, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-122/30.06.2017 год. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 05.07.2022 г., адрес на поземления имот: с. Сбор, с площ 3446 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – друг вид земеделска земя, категория на земята: 0, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 000152, съседи: 65468.103.13; 65468.103.11; 65468.103.15; 65468.103.10; 65468.103.14; 65468.102.28; 65468.103.18; 65468.103.9; 65468.103.8; 65468.103.7; 65468.103.6; 65468.103.12, сгради, които попадат върху имота: няма данни за сгради, актуван с акт за частна общинска собственост № 6338/12.09.2022 г., с начална тръжна цена 2 730 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 182,98 лева).

 

  1. 3. Поземлен имот с идентификатор 103.17 (шест, пет, четири, шест, осем, точка, едно, нула, три, точка, едно, седем) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Сбор, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-122/30.06.2017 год. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 05.07.2022 г., адрес на поземления имот: с. Сбор, с площ 1046 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – друг вид земеделска земя, категория на земята: 0, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 000091, съседи: 65468.103.2; 65468.103.4; 65468.103.5; 65468.103.12; 65468.102.38; 65468.103.3, сгради, които попадат върху имота: няма данни за сгради, актуван с акт за частна общинска собственост № 6339/12.09.2022 г., с начална тръжна цена 829 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 55,54 лева).

 

  1. 4. Поземлен имот с идентификатор 104.22 (шест, пет, четири, шест, осем, точка, едно, нула, четири, точка, две, две) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Сбор, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-122/30.06.2017 год. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 05.07.2022 г., адрес на поземления имот: с. Сбор, с площ 3387 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – друг вид земеделска земя, категория на земята: 0, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 000089, съседи: 65468.104.11; 65468.104.12; 65468.104.21; 65468.103.13; 65468.103.1; 65468.104.5; 65468.102.38; 65468.104.4; 65468.104.3; 65468.104.2; 65468.104.6; 65468.104.7; 65468.104.8; 65468.104.9; 65468.104.10, сгради, които попадат върху имота: няма данни за сгради, актуван с акт за частна общинска собственост № 6340/12.09.2022 г., с начална тръжна цена 2 683 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 179,85 лева).

 

  1. 5. Поземлен имот с идентификатор 104.23 (шест, пет, четири, шест, осем, точка, едно, нула, четири, точка, две, три) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Сбор, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-122/30.06.2017 год. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 05.07.2022 г., адрес на поземления имот: с. Сбор, с площ 2254 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – друг вид земеделска земя, категория на земята: 0, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 000088, съседи: 65468.104.24; 65468.104.25; 65468.104.16; 65468.104.14; 65468.104.13; 65468.102.38; 65468.104.2; 65468.104.1, сгради, които попадат върху имота: няма данни за сгради, актуван с акт за частна общинска собственост № 6341/12.09.2022 г., с начална тръжна цена 1 786 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 119,69 лева).

 

  1. 6. Поземлен имот с идентификатор 104.25 (шест, пет, четири, шест, осем, точка, едно, нула, четири, точка, две, пет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Сбор, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-122/30.06.2017 год. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 05.07.2022 г., адрес на поземления имот: с. Сбор, с площ 174 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – друг вид земеделска земя, категория на земята: 0, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 000405, съседи: 65468.104.16; 65468.104.15; 65468.104.14; 65468.104.23, сгради, които попадат върху имота: няма данни за сгради, актуван с акт за частна общинска собственост № 6342/12.09.2022 г., с начална тръжна цена 138 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 9,24 лева).

 

  1. 7. Поземлен имот с идентификатор 117.11 (шест, пет, четири, шест, осем, точка, едно, едно, седем, точка, едно, едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Сбор, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-122/30.06.2017 год. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 05.07.2022 г., адрес на поземления имот: с. Сбор, с площ 700 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – друг вид земеделска земя, категория на земята: 0, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 000148, съседи: 65468.119.5; 65468.119.7; 65468.103.15; 65468.117.10; 65468.117.9; 65468.116.10, сгради, които попадат върху имота: няма данни за сгради, актуван с акт за частна общинска собственост № 6343/12.09.2022 г., с начална тръжна цена 555 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 37,17 лева).

 

  1. 8. Поземлен имот с идентификатор 118.18 (шест, пет, четири, шест, осем, точка, едно, едно, осем, точка, едно, осем) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Сбор, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-122/30.06.2017 год. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 05.07.2022 г., адрес на поземления имот: с. Сбор, с площ 513 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – друг вид земеделска земя, категория на земята: 0, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 000413, съседи: 65468.118.20; 65468.118.14; 65468.118.13; 65468.118.17; 65468.118.12; 65468.118.19, сгради, които попадат върху имота: няма данни за сгради, актуван с акт за частна общинска собственост № 6344/12.09.2022 г., с начална тръжна цена 406 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 27,24 лева).

 

  1. 9. Поземлен имот с идентификатор 118.19 (шест, пет, четири, шест, осем, точка, едно, едно, осем, точка, едно, девет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Сбор, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-122/30.06.2017 год. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 05.07.2022 г., адрес на поземления имот: с. Сбор, с площ 2539 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – друг вид земеделска земя, категория на земята: 0, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 000198, съседи: 65468.118.4; 65468.118.5; 65468.118.20; 65468.118.18; 65468.118.12; 65468.118.10; 65468.118.9; 65468.118.8; 65468.119.8; 65468.118.7; 65468.119.7; 65468.118.6; 65468.118.15; 65468.118.16; 65468.118.1, сгради, които попадат върху имота: няма данни за сгради, актуван с акт за частна общинска собственост № 6345/12.09.2022 г., с начална тръжна цена 2 012 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 134,82 лева).

 

  1. 10. Поземлен имот с идентификатор 123.9 (шест, пет, четири, шест, осем, точка, едно, две, три, точка, девет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Сбор, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-122/30.06.2017 год. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 05.07.2022 г., адрес на поземления имот: с. Сбор, с площ 2591 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – друг вид земеделска земя, категория на земята: 0, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 000108, съседи: 65468.122.18; 65468.122.19; 65468.122.5; 65468.122.6; 65468.122.7; 65468.122.8; 65468.122.9; 65468.122.16; 65468.123.8; 65468.123.7; 65468.162.35; 65468.123.6; 65468.123.5; 65468.123.4; 65468.123.3; 65468.123.2; 65468.123.1; 65468.122.1; 65468.122.2; 65468.122.3; 65468.122.17; 65468.103.15, сгради, които попадат върху имота: няма данни за сгради, актуван с акт за частна общинска собственост № 6346/12.09.2022 г., с начална тръжна цена 2 053 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 160,51 лева).

 

     ІІ. Възлага на Кмета на Общината да извърши процедурата по продажбата им чрез публичен търг с тайно наддаване.

  

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

39

31

7

1

 

 Оригинал на документа

Поименно гласуване

 

 

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

четвъртък 27 октомври 2022 - 12:54:57