Наредби

НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА, РЕДА И КРИТЕРИИТЕ ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА СПОРТНИТЕ ДЕЙНОСТИ В ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК

Изм. с Решение №37/29.02.2024 г., в сила от 11.03.2024 г.

НАРЕДБА за условията и реда за установяване на жилищни нужди и за настаняване под наем в жилища, собственост на Община Пазарджик

ФЕВРУАРИ 2024 г.
В СИЛА ОТ 08.03.2024 г.

Н А Р Е Д Б А ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК
Последно изм. с Решение №87/27.04.2023 г.
В сила от 1 януари 2024 г.
НАРЕДБА за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Пазарджик
(м. септември 2023 г.)

НАРЕДБА за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Пазарджик
(м. май 2023 г.)

НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦАТА В ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК

(Наредбата е изменена и допълнена с Решение №128 от 30.05.2023 г.)

НАРЕДБА за отглеждане на домашни животни на територията на Община Пазарджик
(Приета м. декември 2020 г.
В сила от 16.01.2021 г.)

НАРЕДБА за условията и реда за установяване на жилищни нужди и за настаняване под наем в жилища, собственост на Община Пазарджик
(м. януари 2021 г.)

НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК
(в сила от 1.01.2021 г.)
вторник 12 януари 2021 - 12:07:30
НАРЕДБА за организацията и дейността по принудителното преместване и принудителното задържане на моторни превозни средства (МПС) без знанието на техните собственици или на упълномощени от тях водачи
понеделник 13 юли 2020 - 14:45:36
НАРЕДБА ЗА ГРОБИЩНИТЕ ПАРКОВЕ И ПОГРЕБАЛНО-ОБРЕДНАТА ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК
понеделник 13 юли 2020 - 14:40:16
Н А Р Е Д Б А ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК
понеделник 13 юли 2020 - 14:45:16
НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ – СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК
вторник 26 май 2020 - 16:55:16
Icon26 НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗХВЪРЛЯНЕТО, СЪБИРАНЕТО, ВКЛЮЧИТЕЛНО РАЗДЕЛНОТО, ТРАНСПОРТИРАНЕТО, ПРЕТОВАРВАНЕТО, ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕТО И ОБЕЗВРЕЖДАНЕТО НА БИТОВИ И СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ,
вторник 07 януари 2020 - 16:27:39
Icon26 НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ – СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК
четвъртък 18 юли 2019 - 10:37:45
Icon26 Н А Р Е Д Б А за управление на общинските пътища в Община Пазарджик
сряда 08 май 2019 - 17:23:56
Icon26

НАРЕДБА ЗА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ
м. април 2022 г.

петък 20 май 2022 - 17:22:07

Icon26 Наредба за организацията на движението на територията на Община Пазарджик
петък 01 март 2019 - 16:16:29
Icon26 НАРЕДБА за организацията и дейността по принудителното преместване и принудителното задържане на моторни превозни средства (МПС) без знанието на техните собственици или на упълномощени от тях водачи
петък 01 март 2019 - 15:58:51
Icon26 НАРЕДБА за реда на учредяване на търговски дружества с общинско имущество и за упражняване на правата на собственост на Община Пазарджик в търговските дружества
понеделник 15 октомври 2018 - 16:08:56
Icon26 НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА, РЕДА И КРИТЕРИИТЕ ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА СПОРТНИТЕ ДЕЙНОСТИ В ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК
сряда 11 април 2018 - 11:48:51
Icon26 НАРЕДБА за рекламната дейност в Община Пазарджик
четвъртък 02 ноември 2017 - 16:51:11
Icon26 Н А Р Е Д Б А за обществения ред в Община Пазарджик
петък 02 юни 2017 - 13:08:38
Icon26 Наредба за ред и условия за поставяне на преместваеми съоръжения на територията на община Пазарджик
сряда 30 ноември 2016 - 12:10:40
Icon26 НАРЕДБА за водене на регистър на общинските детски градини и центрове за подкрепа на личностното развитие
петък 14 октомври 2016 - 18:26:30
Icon26 Наредба за гробищните паркове и погребално-обредната дейност на територията на Община Пазарджик
понеделник 15 август 2016 - 12:43:30
Icon26 Н А Р Е Д Б А за насърчаване на инвестициите с общинско значение в община Пазарджик и издаване на сертификати кла
вторник 02 февруари 2016 - 11:09:17
Icon26 П Р А В И Л А за определяне на реда и условията за ползване на общински мери и пасища на територията на община Пазарджик
петък 14 август 2015 - 12:26:28
Icon26 НАРЕДБА за пожарната безопасност и защита на населението на община Пазарджик   /Обявена за нищожна с решение на ВАС/
четвъртък 09 април 2015 - 15:00:14
Icon26 НАРЕДБА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И ОПАЗВАНЕ НА ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА В ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК - юли 2014 г.
петък 15 август 2014 - 13:39:36
Icon26 НАРЕДБА за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет и общинския дълг на Общин
четвъртък 06 февруари 2014 - 16:28:44
Icon26 НАРЕДБА за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях от Община Пазарджик
четвъртък 13 декември 2012 - 13:57:59
Icon26 Правилник за работа на комисията по чл. 25, ал. 2, т. 3 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
четвъртък 03 май 2012 - 17:40:12
Icon26 ПРАВИЛНИК за условията, критериите и реда за финансово подпомагане на спортните клубове и обединените спортни клубове в Община Пазарджик
петък 10 февруари 2012 - 15:58:34
Icon26 П Р А В И Л Н И К за дейността на обществения посредник на община Пазарджик
четвъртък 07 октомври 2010 - 13:18:18
Icon26 НАРЕДБА за принудителното изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях на територията на Община Пазарджик
четвъртък 28 август 2008 - 17:02:39
Icon26

НАРЕДБА за условията и реда за изхвърлянето, събирането (включително разделното), транспортирането,претоварването, оползотворяването и обезвреждането на битови, строителни и масоворазпространени отпадъци на територията на община Пазарджик

четвъртък 28 август 2008 - 16:39:44

петък 15 май 2020 - 12:20:17