Дневен ред на постоянните комисии

Материалите могат да бъдат изтеглени от секция ДНЕВЕН РЕД - Проект на дневен ред за редовна сесия на 30 май 2024 г.

       

Постоянна комисия «Екология, селско, горско и водно стопанство»

ДНЕВЕН РЕД

М А Т Е Р И А Л И
за разглеждане в
Постоянна комисия “Екология, селско, горско, водно стопанство и туризъм”
на редовно заседание на 29.05.2024 г. от 15:30 часа в 1309 зала, етаж 13


1. Вх.№512/23.05.2024 г. Избор на трети заместник-председател на Общински съвет – Пазарджик.
Докладва г-н Найден Шопов –председател на ОбС

2. Вх.№419/25.04.2024 г. Приемане на проект за изменение на Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация.
Докладва г-н Ангел Василев – общински съветник

3. Вх.№484/17.05.2024 г. Обявяване на имот с идентификатор 65437.20.10 по кадастралната карта на с. Сарая – частна общинска собственост, за публична общинска собственост.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

4. Вх.№476/17.05.2024 г. Разрешаване изработването на ПУП-ПП за трасе на подземна кабелна линия от местност Юрията, землище с. Мало Конаре.
Докладва арх. Димитър Боюклиев – Главен архитект на Общината

5. Вх.№493/21.05.2024 г. Разрешаване изработването на ПУП-ПП за трасе на подземен електропровод за присъединяване към електроразпределителната мрежа на фотоволтаична централа в поземлен имот с идент. 00254.95.9, местност Гьола, землище с. Алеко Константиново.
Докладва арх. Димитър Боюклиев – Главен архитект на Общината

6. Вх.№487/17.05.2024 г. Разрешаване изработването на ПУП-ПП за определяне на трасе за транспортен достъп чрез път с трайна настилка до поземлен имот с идент. 23457.3.17, местност Пясъците, землище с. Драгор.
Докладва арх. Димитър Боюклиев – Главен архитект на Общината

7. Вх.№486/17.05.2024 г. Разрешаване изработването на ПУП-ПП за трасе на кабелна линия от ВС Мокрище в поземлен имот с идент. 48876.79.23 до ново ел. табло, монтирано пред поземлен имот с идент. 48876.6.12, землище с. Мокрище.
Докладва арх. Димитър Боюклиев – Главен архитект на Общината

8. Вх.№488/17.05.2024 г. Разрешаване изработването на ПУП-ПП за трасе на нова въздушна линия от поземлен имот с идент. 81089.5.6, местност Бозалъка, землище с. Черногорово до п/ст «Алеко», местност Комсала, землище с. Главиница.
Докладва арх. Димитър Боюклиев – Главен архитект на Общината

9. Вх.№513/23.05.2024 г. Разрешаване изработването на ПУП-ПП за трасе на Електронно съобщителна мрежа от поземлен имот с идент. 55155.8.266 в местност Зайкови мандри до поземлен имот с идент. 55155.9.321 – регулацията на гр. Пазарджик.
Докладва арх. Димитър Боюклиев – Главен архитект на Общината

10. Вх.№489/17.05.2024 г. Проект за изменение на ПУП-ПРЗ за част от поземлен имот с идентификатор 78570.502.835 с начин на трайно ползване – за второстепенна улица, която попада в кв. 73 по действащия регулационен план на с. Црънча.
Докладва арх. Димитър Боюклиев – Главен архитект на Общината

11. Вх.№475/16.05.2024 г. Изработване на ПУП-ПРЗ за имот с идентификатор 55155.26.7 по кадастралната карта на гр. Пазарджик, с оглед промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди – създаване на Общински приют за безстопанствени кучета.
Докладва арх. Димитър Боюклиев – Главен архитект на Общината

12. Вх.№455/13.05.2024 г. Разрешаване изработването на ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идент. 14619.153.41 в местност Далъка, землище с. Гелеменово.
Докладва арх. Димитър Боюклиев – Главен архитект на Общината

13. Вх.№457/13.05.2024 г. Изработване на проект на ПУП-ПР и ПЗ относно имот с идент. 23457.2.86 по кадастралната карта на земеделската территория на село Драгор.
Докладва арх. Димитър Боюклиев – Главен архитект на Общината

14. Вх.№458/13.05.2024 г. Изработване на проект на ПУП-ПР и ПЗ относно имот с идент. 55556.45.1 по кадастралната карта на земеделската територия на село Паталеница.
Докладва арх. Димитър Боюклиев – Главен архитект на Общината

15. Вх.№459/13.05.2024 г. Разрешаване изработването на проект на ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идент. 10505.45.902 в местност Кипира, землище с. Величково.
Докладва арх. Димитър Боюклиев – Главен архитект на Общината

16. Вх.№432/30.04.2024 г. Писмо от Директора на ДКТ „Константин Величков” – гр. Пазарджик.

 

ПК “Финанси, бюджет, европейски програми и фондове, международно сътрудничество и инвестиционна политика”

ДНЕВЕН РЕД

За заседание на ПК “Финанси, бюджет, европейски програми и фондове, международно сътрудничество и инвестиционна политика” към Общински съвет – Пазарджик, което ще се проведе на 27.05.2024 г., от 16.30 часа, в сградата на Община Пазарджик, етаж 13

1.№512/23.05.2024 г. Избор на трети зам.-председател на Общински съвет – Пазарджик.
Докладва г-н Найден Шопов – Председател на ОбС

2.№419/25.04.2024 г. Приемане на проект за изменение на Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация.
Докладва г-н Ангел Василев – общински съветник

3.№499/21.05.2024 г. Даване съгласие за допълнително целево финансиране на Сдружение „Детски футболен клуб „Орлета” и одобряване на проект на договор за разходване и отчитане на предоставените финансови средства.
Докладва г-н Петър Куленски – Кмет на Община Пазарджик

4.№509/22.05.2024 г. Даване съгласие за допълнително целево финансиране на Детско-юношеската школа на Спортен клуб по баскетбол „Хебър” и одобряване на проект на договор за разходване и отчитане на предоставените финансови средства.
Докладва г-жа Весела Тодорова – директор на дирекция „Образование и култура”

5.№490/20.05.2024 г. Избиране на нов представител на Община Пазарджик в Общото събрание на „Тролейбусен транспорт – Пазарджик” АД.
Докладва г-н Петър Куленски – Кмет на Община Пазарджик

6.№502/22.05.2024 г. Упълномощаване на представителя на Община Пазарджик в Общото събрание на акционерите на „Тролейбусен транспорт – Пазарджик” АД, , за гласуване по дневния ред в предстоящото му заседание на 19.06.2024 г.
Докладва г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС

7.№473/16.05.2024 г. Избиране на нов представител на Община Пазарджик в Общото събрание на „МБАЛ – Пазарджик” АД.
Докладва г-н Петър Куленски – Кмет на Община Пазарджик

8.№501/22.05.2024 г. Упълномощаване на представителя на Община Пазарджик в Общото събрание на акционерите на „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ПАЗАРДЖИК” АД за гласуване в предстоящото му заседание на 12.06.2024 г.
Докладва г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС

9.№474/16.05.2024 г. Приемане на Годишния финансов отчет за 2023 г. и анализ за дейността на „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-р Никола Пенчев – Пазарджик” ЕООД.
Докладва г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС

10.№496/21.05.2024 г. Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на недвижими имоти – публична общинска собственост, с адрес гр. Пазарджик, ул. „Марица” №20.
Докладва г-жа Мария Йорданова – управител на БМ СПЖФНСИ

11.№479/17.05.2024 г. Прекратяване на съсобственост с Общината върху проектен имот с идентификатор 56561.501.1644 по КККР на с. Пищигово, общ. Пазарджик.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

12.№482/17.05.2024 г. Прекратяване на съсобственост с Общината върху поземлен имот с идентификатор 10505.501.282 по КККР на с. Величково, общ. Пазарджик.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

13.№485/17.05.2024 г. Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на имоти, частна общинска собственост, находящи се в село Мокрище, община Пазарджик.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

14.№481/17.05.2024 г. Промяна на граници на общински поземлен имот, представляващ УПИ Х-276 в кв. 34 по плана на с. Добровница, общ. Пазарджик.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

15.№480/17.05.2024 г. Промяна на граници на общински поземлен имот с проектен идентификатор 32010.501.1388 по КККР на с. Ивайло, общ. Пазарджик.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

16.№478/17.05.2024 г. Промяна на граници на имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ ХІІІ-276 – Услуги, в кв. 26 по плана на с. Синитово.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

17.№432/30.04.2024 г. Писмо от Григор Антонов – Директор на ДКТ „Константин Величков

        

ПК „Обществен ред, сигурност, безопасност на движението, транспорт, комуникации и иновации”

ДНЕВЕН РЕД

На заседание на ПК „Обществен ред, сигурност, безопасност на движението, транспорт, комуникации и иновации” към Общински съвет – Пазарджик, което ще се проведе на 28.05.2024 г. , от 16.30 часа, в сградата на Община Пазарджик, етаж 13.

1.№512/23.05.2024 г. Избор на трети зам.-председател на Общински съвет – Пазарджик.
Докладва г-н Найден Шопов – Председател на ОбС

2.№419/25.04.2024 г. Приемане на проект за изменение на Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация.
Докладва г-н Ангел Василев – общински съветник

3.№503/22.05.2024 г. Определяне на кандидатите за съдебни заседатели към Районен съд – Пазарджик, които да бъдат предложени за избиране от Общото събрание на Окръжен съд – Пазарджик.
Докладва г-н Златко Митрев – председател на Временната комисия

4.№502/22.05.2024 г. Упълномощаване на представителя на Община Пазарджик в Общото събрание на акционерите на „Тролейбусен транспорт – Пазарджик” АД, , за гласуване по дневния ред в предстоящото му заседание на 19.06.2024 г.
Докладва г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС

5.№432/30.04.2024 г. Писмо от Григор Антонов – Директор на ДКТ „Константин Величков

         

Постоянна комисия “Култура”

ДНЕВЕН РЕД

М А Т Е Р И А Л И
за разглеждане в Постоянна комисия “Култура”
на редовно заседание на 27.05.2024 г. от 15:30 часа в 1309 зала, в сградата на Община Пазарджик


1. Вх.№512/23.05.2024 г. Избор на трети заместник-председател на Общински съвет – Пазарджик.
Докладва г-н Найден Шопов –председател на ОбС

2. Вх.№419/25.04.2024 г. Приемане на проект за изменение на Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация.
Докладва г-н Ангел Василев – общински съветник

3. Вх.№432/30.04.2024 г. Писмо от Директора на ДКТ „Константин Величков” – гр. Пазарджик.

  

      

Постоянна комисия “Законност”

ДНЕВЕН РЕД

За заседание на ПК „Законност” към Общински съвет – Пазарджик, на 29.05.2024 г., от 16.30 часа, в сградата на Община Пазарджик, етаж 13


1.№512/23.05.2024 г. Избор на трети зам.-председател на Общински съвет – Пазарджик.
Докладва г-н Найден Шопов – Председател на ОбС

2.№419/25.04.2024 г. Приемане на проект за изменение на Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация.
Докладва г-н Ангел Василев – общински съветник

3.№503/22.05.2024 г. Определяне на кандидатите за съдебни заседатели към Районен съд – Пазарджик, които да бъдат предложени за избиране от Общото събрание на Окръжен съд – Пазарджик.
Докладва г-н Златко Митрев – председател на Временната комисия

4.№499/21.05.2024 г. Даване съгласие за допълнително целево финансиране на Сдружение „Детски футболен клуб „Орлета” и одобряване на проект на договор за разходване и отчитане на предоставените финансови средства.
Докладва г-н Петър Куленски – Кмет на Община Пазарджик

5.№509/22.05.2024 г. Даване съгласие за допълнително целево финансиране на Детско-юношеската школа на Спортен клуб по баскетбол „Хебър” и одобряване на проект на договор за разходване и отчитане на предоставените финансови средства.
Докладва г-жа Весела Тодорова – директор на дирекция „Образование и култура”

6.№498/21.05.2024 г. Сключване на споразумение между Община Пазарджик и Медицински университет – Пловдив, за провеждане на практическо обучение на студенти в две нови специалности – „Акушерка” и „Лекарски асистент” по професионално направление „Здравни грижи”.
Докладва г-жа Весела Тодорова – директор на дирекция „Образование и култура”

7.№490/20.05.2024 г. Избиране на нов представител на Община Пазарджик в Общото събрание на „Тролейбусен транспорт – Пазарджик” АД.
Докладва г-н Петър Куленски – Кмет на Община Пазарджик

8.№502/22.05.2024 г. Упълномощаване на представителя на Община Пазарджик в Общото събрание на акционерите на „Тролейбусен транспорт – Пазарджик” АД, , за гласуване по дневния ред в предстоящото му заседание на 19.06.2024 г.
Докладва г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС

9.№473/16.05.2024 г. Избиране на нов представител на Община Пазарджик в Общото събрание на „МБАЛ – Пазарджик” АД.
Докладва г-н Петър Куленски – Кмет на Община Пазарджик

10.№501/22.05.2024 г. Упълномощаване на представителя на Община Пазарджик в Общото събрание на акционерите на „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ПАЗАРДЖИК” АД за гласуване в предстоящото му заседание на 12.06.2024 г.
Докладва г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС

11.№474/16.05.2024 г. Приемане на Годишния финансов отчет за 2023 г. и анализ за дейността на „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-р Никола Пенчев – Пазарджик” ЕООД.
Докладва г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС

12.№496/21.05.2024 г. Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на недвижими имоти – публична общинска собственост, с адрес гр. Пазарджик, ул. „Марица” №20.
Докладва г-жа Мария Йорданова – управител на БМ СПЖФНСИ

13.№492/21.05.2024 г. Определяне на представител на Община Пазарджик в Асоциацията по ВиК, както и неговите позиции и мандат за извънредното заседание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от ВИКУ ЕООД, гр. Пазарджик, насрочено за 18.06.2024 г.
Докладва г-н Евтим Янев – директор на дирекция СТОС

14.№483/17.05.2024 г. Дарение на имот – частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 63032.501.413 по кадастралната карта на с. Росен, на „Евангелска Петдесятна църква – гр. Пазарджик – ІІ”
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

15.№479/17.05.2024 г. Прекратяване на съсобственост с Общината върху проектен имот с идентификатор 56561.501.1644 по КККР на с. Пищигово, общ. Пазарджик.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

16.№482/17.05.2024 г. Прекратяване на съсобственост с Общината върху поземлен имот с идентификатор 10505.501.282 по КККР на с. Величково, общ. Пазарджик.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

17.№485/17.05.2024 г. Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на имоти, частна общинска собственост, находящи се в село Мокрище, община Пазарджик.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

18.№484/17.05.2024 г. Обявяване на имот с идентификатор 65437.20.10 по кадастралната карта на с. Сарая – частна общинска собственост, за публична общинска собственост.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

19.№481/17.05.2024 г. Промяна на граници на общински поземлен имот, представляващ УПИ Х-276 в кв. 34 по плана на с. Добровница, общ. Пазарджик.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

20.№480/17.05.2024 г. Промяна на граници на общински поземлен имот с проектен идентификатор 32010.501.1388 по КККР на с. Ивайло, общ. Пазарджик.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

21.№478/17.05.2024 г. Промяна на граници на имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ ХІІІ-276 – Услуги, в кв. 26 по плана на с. Синитово.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

22.№476/17.05.2024 г. Разрешаване изработването на ПУП-ПП за трасе на подземна кабелна линия от местност Юрията, землище с. Мало Конаре.
Докладва арх. Димитър Боюклиев – Главен архитект на Общината

23.№493/21.05.2024 г. Разрешаване изработването на ПУП-ПП за трасе на подземен електропровод за присъединяване към електроразпределителната мрежа на фотоволтаична централа в поземлен имот с идент. 00254.95.9, местност Гьола, землище с. Алеко Константиново.
Докладва арх. Димитър Боюклиев – Главен архитект на Общината

24.№487/17.05.2024 г. Разрешаване изработването на ПУП-ПП за определяне на трасе за транспортен достъп чрез път с трайна настилка до поземлен имот с идент. 23457.3.17, местност Пясъците, землище с. Драгор.
Докладва арх. Димитър Боюклиев – Главен архитект на Общината

25.№486/17.05.2024 г. Разрешаване изработването на ПУП-ПП за трасе на кабелна линия от ВС Мокрище в поземлен имот с идент. 48876.79.23 до ново ел. табло, монтирано пред поземлен имот с идент. 48876.6.12, землище с. Мокрище.
Докладва арх. Димитър Боюклиев – Главен архитект на Общината

26.№488/17.05.2024 г. Разрешаване изработването на ПУП-ПП за трасе на нова въздушна линия от поземлен имот с идент. 81089.5.6 1, местност Бозалъка, землище с. Черногорово до п/ст «Алеко», местност Комсала, землище с. Главиница.
Докладва арх. Димитър Боюклиев – Главен архитект на Общината

27.№513/23.05.2024 г. Разрешаване изработването на ПУП-ПП за трасе на Електронно съобщителна мрежа от поземлен имот с идент. 55155.8.266 в местност Зайкови мандри до поземлен имот с идент. 55155.9.321 – регулацията на гр. Пазарджик.
Докладва арх. Димитър Боюклиев – Главен архитект на Общината

28.№489/17.05.2024 г. Проект за изменение на ПУП-ПРЗ за част от поземлен имот с идентификатор 78570.502.835 с начин на трайно ползване – за второстепенна улица, която попада в кв. 73 по действащия регулационен план на с. Црънча.
Докладва арх. Димитър Боюклиев – Главен архитект на Общината

29.№475/16.05.2024 г. Изработване на ПУП-ПРЗ за имот с идентификатор 55155.26.7 по кадастралната карта на гр. Пазарджик, с оглед промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди – създаване на Общински приют за безстопанствени кучета.
Докладва арх. Димитър Боюклиев – Главен архитект на Общината

30.№456/13.05.2024 г. Одобряване на план-схема на техническа инфраструктура към регулационния план на село Ляхово за трасе на кабелна линия за присъединяване на инсталация за производство на ел.енергия от възобновяеми източници в УПИ VІІІ-365, 366 по плана на с. Ляхово.
Докладва арх. Димитър Боюклиев – Главен архитект на Общината

31.№455/13.05.2024 г. Разрешаване изработването на ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идент. 14619.153.41 в местност Далъка, землище с. Гелеменово.
Докладва арх. Димитър Боюклиев – Главен архитект на Общината

32./457/13.05.2024 г. Изработване на проект на ПУП-ПР и ПЗ относно имот с идент. 23457.2.86 по кадастралната карта на земеделската територия на село Драгор.
Докладва арх. Димитър Боюклиев – Главен архитект на Общината

33.№460/13.05.2024 г. Проект за изменение на ПУП-ПР за УПИ V-494, 495 в кв. 53 и улица с о.т. 17-19 и 18-19 по действащия план на с. Синитово.
Докладва арх. Димитър Боюклиев – Главен архитект на Общината

34.№461/13.05.2024 г. Проект за изменение на ПУП-ПР за УПИ ІХ-МНС, УПИ Х-МНС и УПИ VІІІ-МНС в кв. 70 и улица с о.т. 180-181 по действащия регулационен план на с. Братаница.
Докладва арх. Димитър Боюклиев – Главен архитект на Общината

35.№458/13.05.2024 г. Изработване на проект на ПУП-ПР и ПЗ относно имот с идент. 55556.45.1 по кадастралната карта на земеделската територия на село Паталеница.
Докладва арх. Димитър Боюклиев – Главен архитект на Общината

36.№459/13.05.2024 г. Разрешаване изработването на проект на ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идент. 10505.45.902 в местност Кипира, землище с. Величково.
Докладва арх. Димитър Боюклиев – Главен архитект на Общината

37.№432/30.04.2024 г. Писмо от Григор Антонов – Директор на ДКТ „Константин Величков

    

   

Постоянна комисия“Образование, вероизповедания, демографска политика, деца и спорт”

ДНЕВЕН РЕД

ПК “Образование, вероизповедания, демографска политика, деца и спорт ”към Общински съвет Пазарджик, на 29.05.2024 г., от 15.30 часа, в сградата на Община Пазарджик, етаж

1.№512/23.05.2024 г. Избор на трети зам.-председател на Общински съвет – Пазарджик.
Докладва г-н Найден Шопов – Председател на ОбС

2.№419/25.04.2024 г. Приемане на проект за изменение на Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация.
Докладва г-н Ангел Василев – общински съветник

3.№499/21.05.2024 г. Даване съгласие за допълнително целево финансиране на Сдружение „Детски футболен клуб „Орлета” и одобряване на проект на договор за разходване и отчитане на предоставените финансови средства.
Докладва г-н Петър Куленски – Кмет на Община Пазарджик

4.№509/22.05.2024 г. Даване съгласие за допълнително целево финансиране на Детско-юношеската школа на Спортен клуб по баскетбол „Хебър” и одобряване на проект на договор за разходване и отчитане на предоставените финансови средства.
Докладва г-жа Весела Тодорова – директор на дирекция „Образование и култура”

5.№498/21.05.2024 г. Сключване на споразумение между Община Пазарджик и Медицински университет – Пловдив, за провеждане на практическо обучение на студенти в две нови специалности – „Акушерка” и „Лекарски асистент” по професионално направление „Здравни грижи”.
Докладва г-жа Весела Тодорова – директор на дирекция „Образование и култура”

6.№483/17.05.2024 г. Дарение на имот – частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 63032.501.413 по кадастралната карта на с. Росен, на „Евангелска Петдесятна църква – гр. Пазарджик – ІІ”
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

7.№432/30.04.2024 г. Писмо от Григор Антонов – Директор на ДКТ „Константин Величков

  

     

Постоянна комисия “Регионално развитие - устройство на територията, общинска собственост и инфраструктура”

ДНЕВЕН РЕД

М А Т Е Р И А Л И

За разглеждане в
Постоянна комисия “Регионално развитие – Устройство на територията, общинска собственост и инфраструктура”
на редовно заседание на 28.05.2024 г. от 16:30 часа в 1302 зала, ет.13


1. Вх.№512/23.05.2024 г. Избор на трети заместник-председател на Общински съвет – Пазарджик.
Докладва г-н Найден Шопов –председател на ОбС

2. Вх.№419/25.04.2024 г. Приемане на проект за изменение на Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация.
Докладва г-н Ангел Василев – общински съветник

3. Вх.№ 490/20.05.2024 г. Избиране на нов представител на Община Пазарджик в Общото събрание на „Тролейбусен транспорт – Пазарджик” АД.
Докладва г-н Петър Куленски – Кмет на Община Пазарджик

4. Вх.№502/22.05.2024 г. Упълномощаване на представителя на Община Пазарджик в Общото събрание на акционерите на „Тролейбусен транспорт – Пазарджик” АД, , за гласуване по дневния ред в предстоящото му заседание на 19.06.2024 г.
Докладва г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС

5. Вх.№473/16.05.2024 г. Избиране на нов представител на Община Пазарджик в Общото събрание на „МБАЛ – Пазарджик” АД.
Докладва г-н Петър Куленски – Кмет на Община Пазарджик

6. Вх.№501/22.05.2024 г. Упълномощаване на представителя на Община Пазарджик в Общото събрание на акционерите на „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ПАЗАРДЖИК” АД за гласуване в предстоящото му заседание на 12.06.2024 г.
Докладва г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС

7. Вх.№474/16.05.2024 г. Приемане на Годишния финансов отчет за 2023 г. и анализ за дейността на „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-р Никола Пенчев – Пазарджик” ЕООД.
Докладва г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС

8. Вх.№496/21.05.2024 г. Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на недвижими имоти – публична общинска собственост, с адрес гр. Пазарджик, ул. „Марица” №20.
Докладва г-жа Мария Йорданова – управител на БМ СПЖФНСИ

9. Вх.№492/21.05.2024 г. Определяне на представител на Община Пазарджик в Асоциацията по ВиК, както и неговите позиции и мандат за извънредното заседание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от ВИКУ ЕООД, гр. Пазарджик, насрочено за 18.06.2024 г.
Докладва г-н Евтим Янев – директор на дирекция СТОС

10. Вх.№483/17.05.2024 г. Дарение на имот – частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 63032.501.413 по кадастралната карта на с. Росен, на „Евангелска Петдесятна църква – гр. Пазарджик – ІІ”
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

11. Вх.№479/17.05.2024 г. Прекратяване на съсобственост с Общината върху проектен имот с идентификатор 56561.501.1644 по КККР на с. Пищигово, общ. Пазарджик.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

12. Вх.№482/17.05.2024 г. Прекратяване на съсобственост с Общината върху поземлен имот с идентификатор 10505.501.282 по КККР на с. Величково, общ. Пазарджик.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

13. Вх.№485/17.05.2024 г. Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на имоти, частна общинска собственост, находящи се в село Мокрище, община Пазарджик.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

14. Вх.№484/17.05.2024 г. Обявяване на имот с идентификатор 65437.20.10 по кадастралната карта на с. Сарая – частна общинска собственост, за публична общинска собственост.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

15. Вх.№481/17.05.2024 г. Промяна на граници на общински поземлен имот, представляващ УПИ Х-276 в кв. 34 по плана на с. Добровница, общ. Пазарджик.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

16. Вх.№480/17.05.2024 г. Промяна на граници на общински поземлен имот с проектен идентификатор 32010.501.1388 по КККР на с. Ивайло, общ. Пазарджик.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

17. Вх.№478/17.05.2024 г. Промяна на граници на имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ ХІІІ-276 – Услуги, в кв. 26 по плана на с. Синитово.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

18. Вх.№476/17.05.2024 г. Разрешаване изработването на ПУП-ПП за трасе на подземна кабелна линия от местност Юрията, землище с. Мало Конаре.
Докладва арх. Димитър Боюклиев – Главен архитект на Общината

19. Вх.№493/21.05.2024 г. Разрешаване изработването на ПУП-ПП за трасе на подземен електропровод за присъединяване към електроразпределителната мрежа на фотоволтаична централа в поземлен имот с идент. 00254.95.9, местност Гьола, землище с. Алеко Константиново.
Докладва арх. Димитър Боюклиев – Главен архитект на Общината

20. Вх.№487/17.05.2024 г. Разрешаване изработването на ПУП-ПП за определяне на трасе за транспортен достъп чрез път с трайна настилка до поземлен имот с идент. 23457.3.17, местност Пясъците, землище с. Драгор.
Докладва арх. Димитър Боюклиев – Главен архитект на Общината

21. Вх.№486/17.05.2024 г. Разрешаване изработването на ПУП-ПП за трасе на кабелна линия от ВС Мокрище в поземлен имот с идент. 48876.79.23 до ново ел. табло, монтирано пред поземлен имот с идент. 48876.6.12, землище с. Мокрище.
Докладва арх. Димитър Боюклиев – Главен архитект на Общината

22. Вх.№488/17.05.2024 г. Разрешаване изработването на ПУП-ПП за трасе на нова въздушна линия от поземлен имот с идент. 81089.5.6, местност Бозалъка, землище с. Черногорово до п/ст «Алеко», местност Комсала, землище с. Главиница.
Докладва арх. Димитър Боюклиев – Главен архитект на Общината

23. Вх.№513/23.05.2024 г. Разрешаване изработването на ПУП-ПП за трасе на Електронно съобщителна мрежа от поземлен имот с идент. 55155.8.266 в местност Зайкови мандри до поземлен имот с идент. 55155.9.321 – регулацията на гр. Пазарджик.
Докладва арх. Димитър Боюклиев – Главен архитект на Общината

24. Вх.№489/17.05.2024 г. Проект за изменение на ПУП-ПРЗ за част от поземлен имот с идентификатор 78570.502.835 с начин на трайно ползване – за второстепенна улица, която попада в кв. 73 по действащия регулационен план на с. Црънча.
Докладва арх. Димитър Боюклиев – Главен архитект на Общината

25. Вх.№475/16.05.2024 г. Изработване на ПУП-ПРЗ за имот с идентификатор 55155.26.7 по кадастралната карта на гр. Пазарджик, с оглед промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди – създаване на Общински приют за безстопанствени кучета.
Докладва арх. Димитър Боюклиев – Главен архитект на Общината

26. Вх.№456/13.05.2024 г. Одобряване на план-схема на техническа инфраструктура към регулационния план на село Ляхово за трасе на кабелна линия за присъединяване на инсталация за производство на ел.енергия от възобновяеми източници в УПИ VІІІ-365, 366 по плана на с. Ляхово.
Докладва арх. Димитър Боюклиев – Главен архитект на Общината

27. Вх.№455/13.05.2024 г. Разрешаване изработването на ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идент. 14619.153.41 в местност Далъка, землище с. Гелеменово.
Докладва арх. Димитър Боюклиев – Главен архитект на Общината

28. Вх.№457/13.05.2024 г. Изработване на проект на ПУП-ПР и ПЗ относно имот с идент. 23457.2.86 по кадастралната карта на земеделската территория на село Драгор.
Докладва арх. Димитър Боюклиев – Главен архитект на Общината

29. Вх.№460/13.05.2024 г. Проект за изменение на ПУП-ПР за УПИ V-494, 495 в кв. 53 и улица с о.т. 17-19 и 18-19 по действащия план на с. Синитово.
Докладва арх. Димитър Боюклиев – Главен архитект на Общината

30. Вх.№461/13.05.2024 г. Проект за изменение на ПУП-ПР за УПИ ІХ-МНС, УПИ Х-МНС и УПИ VІІІ-МНС в кв. 70 и улица с о.т. 180-181 по действащия регулационен план на с. Братаница.
Докладва арх. Димитър Боюклиев – Главен архитект на Общината

31. Вх.№458/13.05.2024 г. Изработване на проект на ПУП-ПР и ПЗ относно имот с идент. 55556.45.1 по кадастралната карта на земеделската територия на село Паталеница.
Докладва арх. Димитър Боюклиев – Главен архитект на Общината

32. Вх.№459/13.05.2024 г. Разрешаване изработването на проект на ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идент. 10505.45.902 в местност Кипира, землище с. Величково.
Докладва арх. Димитър Боюклиев – Главен архитект на Общината

33. Вх.№322/02.04.2024 г. Заявление от Стойна Танчева - гр. Пазарджик, относно асфалтиране на улица.

34. Вх.№432/30.04.2024 г. Писмо от Директора на ДКТ „Константин Величков” – гр. Пазарджик.

 

   

Постоянна комисия “Здравеопазване и социални дейности”

ДНЕВЕН РЕД

 

За заседание на ПК “Здравеопазване и социални дейности” към Общински съвет – Пазарджик, което ще се проведе на 28.05.2024 г. в сградата на Община Пазарджик, етаж 13

1.№512/23.05.2024 г. Избор на трети зам.-председател на Общински съвет – Пазарджик.
Докладва г-н Найден Шопов – Председател на ОбС

2.№419/25.04.2024 г. Приемане на проект за изменение на Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация.
Докладва г-н Ангел Василев – общински съветник

3.№473/16.05.2024 г. Избиране на нов представител на Община Пазарджик в Общото събрание на „МБАЛ – Пазарджик” АД.
Докладва г-н Петър Куленски – Кмет на Община Пазарджик

4.№501/22.05.2024 г. Упълномощаване на представителя на Община Пазарджик в Общото събрание на акционерите на „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ПАЗАРДЖИК” АД за гласуване в предстоящото му заседание на 12.06.2024 г.
Докладва г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС

5.№474/16.05.2024 г. Приемане на Годишния финансов отчет за 2023 г. и анализ за дейността на „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-р Никола Пенчев – Пазарджик” ЕООД.
Докладва г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС

6.№498/21.05.2024 г. Сключване на споразумение между Община Пазарджик и Медицински университет – Пловдив, за провеждане на практическо обучение на студенти в две нови специалности – „Акушерка” и „Лекарски асистент” по професионално направление „Здравни грижи”.
Докладва г-жа Весела Тодорова – директор на дирекция „Образование и култура”

7.№432/30.04.2024 г. Писмо от Григор Антонов – Директор на ДКТ „Константин Величков

 

         

Постоянна комисия “Жалби, сигнали и предложения на граждани” към Общински съвет – Пазарджик

ДНЕВЕН РЕД

М А Т Е Р И А Л И
За разглеждане в
Постоянна комисия “Жалби, сигнали и предложения на граждани” към Общински съвет – Пазарджик
на редовно заседание на 27.05.2024 г. от 16:30 часа в 1309 зала, в сградата на Община Пазарджик


1. Вх.№512/23.05.2024 г. Избор на трети заместник-председател на Общински съвет – Пазарджик.
Докладва г-н Найден Шопов –председател на ОбС

2. Вх.№419/25.04.2024 г. Приемане на проект за изменение на Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация.
Докладва г-н Ангел Василев – общински съветник

4. Вх.№451/09.05.2024 г. Жалба от Пенка Банкова - гр. Пазарджик, относно съкратени автобусни курсове на автобус №17.

5. Вх.№495/21.05.2024 г. Жалба от Тодор Тошев - гр. Пазарджик, относно обновяване на улично платно и прилежащите тротоари в отсечка на ул. „Павел Бобеков”.

6. Вх.№432/30.04.2024 г. Писмо от Директора на ДКТ „Константин Величков” – гр. Пазарджик.

 

 

 

сряда 07 февруари 2024 - 08:57:23