Проект на дневен ред за извънредна сесия на 12 септември 2022 г.

На основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА и чл. 49, ал. 1 от ПОДОСНКВОА, свиквам Общинския съвет на извънредна сесия на 12 септември 2022 г. (понеделник) от 14.00 часа в Пленарна зала на Община Пазарджик, бул. „България” №2, с предложение за:

 

Д  Н  Е  В  Е  Н    Р  Е  Д:

 

  1. Актуализация на Програма за управление качеството на атмосферния въздух на община Пазарджик 2021-2027 г.

Докладва инж. Славка Стойчева – директор на дирекция СТОС

ПРИЛОЖЕНИЕ

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

 

 

 

четвъртък 08 септември 2022 - 10:23:16