Проект на дневен ред за редовна сесия на 31 май 2022 г.

На основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА и чл. 49, ал. 1 от ПОДОСНКВОА, свиквам Общинския съвет на редовна сесия на 31 май 2022 г. (вторник) от 14.00 часа в Пленарна зала на Община Пазарджик, бул. „България” №2, с предложение за:

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Задължаване на общинска администрация в тримесечен срок да изготви и предложи за приемане наредба на Общински съвет – Пазарджик за градската среда на община Пазарджик.
Докладва г-н Евтим Янев – общински съветник

2. Упълномощаване на Кмета на Общината като представител на Община Пазарджик в Общото събрание на акционерите на „Тролейбусен транспорт - Пазарджик” АД, за гласуване по дневния ред в предстоящото му заседание.
Докладва г-н Тодор Попов – Кмет на Общината

3. Започване на процедура по внасяне на непарична вноска в капитала на еднолично дружество с общинско участие „Пазарджик солар сити” ЕООД, а именно на 4 броя недвижими имоти, находящи се в гр. Пазарджик.
Докладва г-н Румен Кожухаров – Секретар на Общината

4. Упълномощаване на представителя на Община Пазарджик в Общото събрание на акционерите на „МБАЛ – Пазарджик” АД за гласуване по дневния ред на ОС, насрочено за 10.06.2022 г..
Докладва г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС

5. Закриване на социална услуга „Център за временно настаняване” – гр. Пазарджик, ул. „К. Величков” №91, считано от 01.07.2022 г.
Докладва г-жа Димитрия Церова – директор на дирекция „Социални дейности”

6. Актуализация на годишна програма за управление и разпореждане с имотите, общинска собственост на Община Пазарджик за 2022 г.
Докладва: инж. Теменушка Иванова – началник на отдел УОС.

7. Обявяване за частна общинска собственост на поземлен имот с идентификатор 78570.501.401 по КККР на с. Црънча.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

8. Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на имоти, частна общинска собственост, находящи се в гр. Пазарджик и селата Мало Конаре, Синитово, Ляхово и Црънча.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

9. Продажба на общински жилища на настанените в тях наематели.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

10. Промяна начина на трайно ползване на поземлени имоти по КККР на с. Сбор.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

11. Определяне на части от имоти – публична общинска собственост, находящи се в селата Мало Конаре и Величково, за отдаване под наем с предназначение – за стоматологичен кабинет и офис за услуги.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

12. Одобряване проект на план-схема като допълнение към съществуващата физическа инфраструктура за абонатна електронна съобщителна мрежа и изменение към действащите ПУП, обхващащи територии от гр. Пазарджик.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

13. Проект за изменение на ПУП-ПР и ПЗ за част от улица „Шестдесет и осма”, попадаща в обхвата на ПИ 555556.501.1541 между кв. 4, 6 и 10 по плана на с. Паталеница.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

14. Проект за изменение на ПУП-ПР и ПЗ за част от улица „Двадесет и осма”, попадаща в обхвата на ПИ 555556.502.1458 между кв. 68, 86 и 85 по плана на с. Паталеница.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

15. ПУП-ПР за УПИ III-667, Търговия и услуги, УПИ IV-678, Търговия и услуги, УПИ V-679, Търговия и услуги в кв. 70 по действащия план на гр. Пазарджик и части от поземлени имоти с идентификатори 55155.505.1272 и 55155.505.9514 по КККР на гр. Пазарджик.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

16. Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 30572.47.21, с НТП – нива, в местност Черни могили по КККР на с. Звъничево.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

17. Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 32010.39.36, по КККР на с. Ивайло.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

18. Изработване на ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 46749.135.272 в местност Корията по КККР на с. Мало Конаре.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

19. Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 48876.42.26, с НТП – За друг вид застрояване, в местност Горен герен по КККР на с. Мокрище.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

20. Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за поземлени имоти с идентификатори 23457.5.724 и 23457.5.725, в местност Татар Екин по КККР на с. Драгор.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

21. Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 23457.5.573 в местност Татар Екин по КККР на с. Драгор.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

22. Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за поземлени имоти с идентификатори 00571.1.17 и 000571.1.18 в местност Сакарджа по КККР на с. Априлци.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

23. Разрешение за изработване на проект на ПУП-ПП за трасе на обслужващ път, свързващ ПИ 30572.47.21 в местност Черни могили по КККР на с. Звъничево с локален път І-8 „София – Пазарджик”.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

24. Разрешение за изработване на ПУП-ПП за трасе на електропровод, свързващ фотоволтаична централа, намираща се на покрива на сграда в имот с идентификатор 53335.601.20 в местност Герена по КККР на с. Огняново.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

25. Разрешение за изработване на ПУП-ПП за трасе на електропровод, свързващ фотоволтаична централа, намираща се на покрива на сграда в имот с идентификатор 53335.601.24 в местност Герена по КККР на с. Огняново.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

26. Разрешение за изработване на ПУП-ПП за трасе на електропровод, свързващ фотоволтаична централа, намираща се на покрива на сграда в имот с идентификатор 53335.601.25 в местност Герена по КККР на с. Огняново.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

27. Даване на име на улица с о.т.1876а-1901-3354-3355 по действащия план на гр. Пазарджик.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

28. Одобряване на ПУП-ПП за транспортно-комуникационна връзка от ПИ 46749.149.221 до ПИ 46749.153.69 в местност Хаджийски ливади по КККР на с. Мало Конаре.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

29. Одобряване на ПУП-ПП за транспортно-комуникационна връзка от ПИ 65468.115.13 до поземлени имоти в местност Чатърлъка по КК на с. Сбор.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

30. Одобряване на ПУП-ПП за трасе на кабелна линия за връзка на ПИ 65468.118.1, местност Палешникова кория, землище на с. Сбор и подстанция „Априлци”, местност Сакарджа по КККР на с. Сбор.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

31. Одобряване на ПУП-ПП за транспортно-комуникационна връзка от ПИ 65468.115.13 до поземлени имоти в местности Кел Тепе, Капанищата, Еленка, Палещникова кория и Лазаров Келник по КК на с. Сбор.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

32. Обобщен доклад по годишна програма за развитие на читалищната дейност през 2021 г. в община Пазарджик.

33. Анализ на постъпилите жалби и сигнали при обществения посредник на община Пазарджик за периода 01.01.2022 г. – 30.04.2022 г.

34. Питания.

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ
Председател на Общински съвет – Пазарджик

сряда 25 май 2022 - 14:04:08