Проект на дневен ред за редовна сесия на 27 април 2022 г. (сряда)


На основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА и чл. 49, ал. 1 от ПОДОСНКВОА, свиквам Общинския съвет на редовна сесия на 27 април 2022 г. (сряда) от 14.00 часа в Пленарна зала на Община Пазарджик, бул. „България” №2, с предложение за:


Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Участие на Община Пазарджик в изграждането на паметник на Св. Св. Константин и Елена в гр. Пазарджик.
Докладва г-н Тодор Попов – Кмет на Община Пазарджик

2. Определяне на представител на Община Пазарджик в Асоциацията по ВиК, както и неговите позиции и мандат за редовното заседание на АВиК, насрочено за 29.04.2022 г.
Докладва г-н Петър Петров – Зам.-Кмет на Общината

3. Изменение и допълнение на Решение №1/30.01.2020 г., взето с Протокол №1, изменено и допълнено с Решение №58/26.03.2020 г., взето с Протокол №4 на Общински съвет – Пазарджик.
Докладва г-н Румен Кожухаров – Секретар на Общината

4. Изменение на Решение №44/23.03.2022 г., взето с Протокол №3 на Общински съвет – Пазарджик.
Докладва г-н Румен Кожухаров – Секретар на Общината

5. Изменение на работните заплати на кметовете на кметства и кметските наместници в Община Пазарджик, считано от 01.01.2022 г.
Докладва г-н Румен Кожухаров – Секретар на Общината


6. Приемане на годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Пазарджик за 2022 г.
Докладва г-жа Гергана Табакова – директор на дирекция „Образование и култура”

7. Приемане на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на Община Пазарджик и правомощията на Кмета на общината и на кметовете на кметства.
Докладва г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС

8. Приемане на годишния финансов отчет и анализ на дейността за 2021 година на СБАЛПФЗ „Д-р Никола Пенчев” – Пазарджик” ЕООД.
Докладва г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС

9. Приемане на актуализиран план за действие на общински концесии на територията на община Пазарджик за периода 2021-2027 г.
Докладва: г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС; съдокладчик инж. Теменушка Иванова – началник на отдел УОС.

ПРИЛОЖЕНИЕ

10. Разрешение за изработване на план-схема като допълнение към съществуващата физическа инфраструктура за абонатна електронна съобщителна мрежа и изменение към действащите ПУП, обхващащи територията на гр. Пазарджик, одобрени с Решение №195/29.10.2009 г.; Решение №10/25.01.2007 г.; Решение №87/03.06.2005 г. и Заповед №851/15.05.1992 г.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

11. Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 86074.40.17, с НТП – Друг вид поземлен имот, в местност Сайовете по КККР на с. Юнаците.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

12. Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 10505.45.705 по КККР на с. Величково.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

13. Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 14619.400.8, с НТП – нива, в местност Попински път по КККР на с. Гелеменово.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

14. Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 06149.119.14, с НТП – за друг вид застрояване, в местност Възстановими граници по КККР на с. Братаница.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

15. Разрешение за изработване на ПУП-ПП за трасе на електропровод, захранващ нов ПИ 55155.8.303, съставляващ УПИ LX-258, автосервиз, търговия и услуги, в местност Зайкови мандри по КККР на гр. Пазарджик.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

16. Разрешение за изработване на ПУП-ПП за трасе на електропровод, захранващ ПИ 48876.79.21 в местност Тузлите по КККР на с. Мокрище.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

17. Одобряване на ПУП-ПП за трасе на електропровод, свързващ фотоволтаична централа в ПИ 23457.5.1022, съставляващ УПИ VІІ-132 – Фотоволтаични системи и обслужващи дейности в местност Татар Екин по КККР на с. Драгор, с нов стълб в оста на ВЕЛ „Дискови пакети 2”.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

18. Изработване на ПУП-Изменение на ПР относно УПИ І-34 и ІІ-34 в кв. 43 и част от улица с о.т. 76-87 по плана на с. Сарая.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

19. Даване на имена на улици за обслужване по действащия план на с. Главиница.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

20. Откриване на процедура за продажба по реда на ЗПСК на общински недвижим имот с идентификатор 55155.501.669, ведно със сграда, разположена в него, с адрес: гр. Пазарджик, ул. „Хан Крум” №1.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

21. Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на имоти, частна общинска собственост, находящи се в гр. Пазарджик и с. Ивайло.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

22. Продажба на общински жилища на настанените в тях наематели.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

23. Учредяване право на строеж върху имот – частна общинска собственост, чрез публично оповестен конкурс за изграждане на гаражи – съгласно специализирана схема за разполагане на гаражи, с административен адрес: гр. Пазарджик, ул. „Стоян Василев”.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

24. Определяне на части от имоти – публична общинска собственост, находящи се в гр. Пазарджик и селата Юнаците, Добровница, Мокрище, Црънча, Черногорово, Гелеменово, Алеко Константиново, Главиница и Сарая, за отдаване под наем с предназначение – лекарски кабинети, аптека и производство и продажба на закуски.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

25. Питания.


ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ
Председател на Общински съвет –
Пазарджик

 

 

 

 

четвъртък 21 април 2022 - 11:01:11