Проект на дневен ред за извънредна сесия на 12 април 2022 г.

На основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА и чл. 49, ал. 1 от ПОДОСНКВОА, свиквам Общинския съвет на извънредна сесия на 12 април 2022 г. (вторник) от 14.00 часа в Пленарна зала на Община Пазарджик, бул. „България” №2, с предложение за:

  

Д  Н  Е  В  Е  Н    Р  Е  Д:

  

  1.  Приемане на бюджета на Община Пазарджик за 2022 година.

Докладва: г-н Тодор Попов – Кмет на Община Пазарджик; съдокладчик: г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС.

 ПРИЛОЖЕНИЕ 1,2,3

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

ПРИЛОЖЕНИЕ 6

ПРИЛОЖЕНИЕ 7

ПРИЛОЖЕНИЕ 8

ПРИЛОЖЕНИЕ 9

ПРИЛОЖЕНИЕ 10

ПРИЛОЖЕНИЕ 11

ПРИЛОЖЕНИЕ 12

ПРИЛОЖЕНИЕ 15

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

  

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

 

  

   

четвъртък 07 април 2022 - 07:39:43