Проект на дневен ред за редовна сесия на 24 март 2022 г.

 На основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА и чл. 49, ал. 1 от ПОДОСНКВОА, свиквам Общинския съвет на редовна сесия на 24 март 2022 г. (четвъртък) от 14.00 часа в Пленарна зала на Община Пазарджик, бул. „България” №2, с предложение за:

 

Д  Н  Е  В  Е  Н    Р  Е  Д:

1.Приемане на правилник за изменение и допълнение на правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация.

Докладва г-н Златко Митрев – общински съветник     

 

2.Учредяване на безвъзмездно право на ползване за срок от 10 г. на Фондация „Съпричастие – Пазарджик” върху част от недвижим имот – частна общинска собственост.

Докладва г-н Стефан Понев – Управител на БМ СПЖФНСИ     

 

3.Приемане на план за интегрирано развитие на Община Пазарджик за периода 2021-2027 г.;   ПРИЛОЖЕНИЕ

Докладва г-н Румен Кожухаров – Секретар на Общината

 

4.Учредяване на търговско дружество с общинско участие „ПАЗАРДЖИК СОЛАР СИТИ” ЕООД.

Докладва г-н Румен Кожухаров – Секретар на Общината

 

5.Оправомощаване на Кмета на община Пазарджик да извърши смяна на обслужващата банка на община Пазарджик, съгласно указанията, посочени в ДДС №07/31.12.2021 г. на Министерство на финансите.

Докладва г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС     

 

6.Отмяна на решения на Общински съвет – Пазарджик и прекратяване процедурите за приватизация на обособени части, находящи се в сграда с идентификатор 55155.501.669.1 с адрес: гр. Пазарджик, ул. „Хан Крум” №1.

Докладва г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС     

 

7.Актуализиране на годишното концесионно възнаграждение за 2022 г. по Договор №1859/15.12.2003 г. за предоставяне на концесия за извършване на дейността по поддържане на чистотата и третиране на битовите отпадъци на гр. Пазарджик и селата Ивайло, Мокрище и Главиница.

Докладва г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС     

 

8.Приемане на инвестиции в активи, публична общинска собственост, извършени от оператора по ВиК през 2021 г.

Докладва инж. Славка Стойчева – директор на дирекция СТОС; съдокладчик инж. Илияна Пашова – гл. специалист в дирекция СТОС

 

9.Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на имоти, частна общинска собственост в пакет, находящи се в с. Сбор, общ. Пазарджик.

Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

 

10.Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на имоти, частна общинска собственост, находящи се в гр. Пазарджик и селата Алеко Константиново, Мало Конаре, Синитово, Црънча и Сбор.

Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

 

11.Продажба на общински жилища на настанените в тях наематели.

Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

 

12.Предоставяне безвъзмездно за управление за срок от 10 г. на Българско национално радио на част от имот – публична общинска собственост, представляващ стая №901, находяща се на 9-ти етаж в 15 етажна масивна сграда с адрес: гр. Пазарджик, бул. „България” №2.

Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

 

13.Промяна начина на трайно ползване на поземлен имот с идентификатор 00571.13.15 по КККР на с. Априлци и на поземлени имоти по КККР на с. Сбор.

Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

 

14.Съгласие за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, относно разделяне на поземлен имот с идентификатор 55155.22.133 и промяна начина на трайно ползване.

Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

 

15.Удължаване срока на концесионен договор №68 от 27.01.2012 г. до приключване на процедурата за определяне на нов концесионер и влизане в сила на концесионен договор със спечелилия участник.

Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

 

16.Ново обсъждане на Решение №26/24.02.2022 г. на Общински съвет – Пазарджик.

Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

 

17.Разрешение за изработване на частично изменение на Общ устройствен план на гр. Пазарджик в обхват кв. 405, кв. 405а и част от кв. 405в и кв. 406а.

Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

 

18.Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за поземлени имоти в местност Мараша в землището на гр. Пазарджик.

Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

 

19.Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 55155.52.72, в местност Атчаир по КККР на гр. Пазарджик.

Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

 

20.Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за поземлени имоти с идентификатори 55155.27.171 и 55155.27.172, местност Татар Мезар по КККР на гр. Пазарджик.

Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

 

21.Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за имот с идентификатор 55155.21.15 в местност Малък Якуб по КККР на землището на Пазарджик.

Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

 

22.Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за имоти с идентификатори 48444.18.114 и 48444.18.138 в местност Чамур тарла по КККР на землището на село Мирянци.

 Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

 

23.Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 65437.55.15, в местността Далъка по КККР на с. Сарая.

 Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

 

24.Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 65437.55.65 в местността Далъка по КККР на с. Сарая.

Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

 

25.Разрешение за изработване на ПУП-Изменение на ПРЗ в обхват УПИ ХІV-249, УПИ ХІІІ-249 и УПИ V-249 в кв. 25 по плана на с. Сбор, общ. Пазарджик.

Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

 

26.Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 14619.509.241 в местността Попински път по КККР на с. Гелеменово.

Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

 

27.Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за поземлен имоти с идентификатори 66559.2.9 и 66559.2.10 в местност Маждрата в землището на с. Синитово.

Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

 

28.Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 32010.35.48 в местност Азмака в землището на с. Ивайло.

Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

 

29.Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 10505.45.4 в местността Кипира по КККР на с. Величково.

Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

 

30.Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 23457.5.69 в местност Татар Екин в землището на с. Драгор.

Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

 

31.Разрешаване изработването на ПУП-ПРЗ за поземлени имоти в местността Горна Ада в землището на с. Огняново.

Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

 

32.ПУП-ПР за УПИ V-631 и УПИ ІV-631 и поземлен имот с идентификатор 53335.501.383, който участва в УПИ І-Зеленина в кв. 38 по плана на с. Огняново.

Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

 

33.Разрешение за изработване на ПУП-ПР за УПИ ІV-341 в кв. 39 по плана на с. Величково и поземлен имот с идентификатор 10505.502.824 по КККР на с. Величково.

Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

 

34.Разрешение за изработване на ПУП-ПП за определяне на трасе на обслужващ път до поземлен имот с идентификатор 55155.22.2 в местност Сазлъка по КККР на гр. Пазарджик и издаване на разрешение за промяна на предназначението на част от имоти.

Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

 

35.Разрешение за изработване на ПУП-ПП за трасе на водопровод, захранващ поземлен имот с идентификатор 23457.2.31 в местността Азмака по КККР на с. Драгор.

Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

 

36.Разрешение за изработване на ПУП-ПП за трасе на кабелна линия за връзка на поземлен имот с идентификатор 65468.104.16, местност Еленка, землище на с. Сбор и подстанция „Априлци”, находяща се в УПИ ІІІ-115.27, за производство на ел. енергия от ВЕИ в местност Сакарджа, землище с. Сбор.

Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

 

37.Разрешение за изработване на ПУП-ПП за трасе на кабелна линия за връзка на поземлен имот с идентификатор 65468.118.1, местност Палешникова кория, землище на с. Сбор и подстанция „Априлци”, находяща се в УПИ ІІІ-115.27, за производство на ел. енергия от ВЕИ в местност Сакарджа, землище с. Сбор.

Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

 

38.Одобряване на ПУП-ПП за трасе на подземен електропровод, захранващ УПИ ХІ-104, Търговия и услуги, складова и промишлена дейност, сладкарска работилница, местност Малък Якуб по КККР на гр. Пазарджик.

Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

 

39.Даване име на улица с о.т. 14-21 по действащия план на с. Драгор.

Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

 

40.Отчет за управлението и разпореждането с общинска собственост за 2021 г.

 

41.Отчет за дейността на МКБППМН за 2021 г. и План-програма за 2022 г.

 

42.Питания.

 

 

 

 

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет –

Пазарджик

Дневен ред  (в doc)

петък 18 март 2022 - 10:59:31