Проект на дневен ред за редовна сесия на 21 януари 2022 г.

На основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА и чл. 49, ал. 1 от ПОДОСНКВОА, свиквам Общинския съвет на редовна сесия на 21 януари 2022 г. (петък) от 14.00 часа в Пленарна зала на Община Пазарджик, бул. „България” №2, с предложение за:


Д Н Е В Е Н Р Е Д:


1. Кандидатстване на Кметство Черногорово с проектно предложение „Залесяване на парково пространство и изграждане на зона за отдих и игра в с. Черногорово, община Пазарджик” в конкурс в рамките на Националната кампания „Чиста околна среда – 2022 г.” на тема „Обичам природата – и аз участвам”, финансирана от ПУДООС.
Докладва г-жа Велина Георгиева-Петкова – общински съветник

2. Промяна на общинския жилищен фонд по брой и групи.
Докладва г-н Стефан Понев – управител на БМ СПЖФНСИ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

3. Учредяване на безвъзмездно право на ползване за срок от 10 години на Сдружение, регистрирано за дейност в обществена полза „СДРУЖЕНИЕ ЗА ОНКОБОЛНИ И ПРИЯТЕЛИ”,представлявано от председателя на Управителния съвет Мария Чергарова, върху части от недвижим имот – частна общинска собственост.
Докладва г-н Стефан Понев – управител на БМ СПЖФНСИ

4. Одобряване на ПУП-ПП за трасе на електропровод, захранващ ПИ с идентификатор 32010.33.90 в местността Бръждовица по КККР на землище с. Ивайло.
Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината.

5. Одобряване на ПУП-ПП за трасе на кабелна линия НН от ВС в ПИ с идентификатор 53335.314.17 до регулацията на с. Огняново.
Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината.

6. Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на имоти, частна общинска собственост, находящи се в гр. Пазарджик и с. Ивайло.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС.

7. Вземане на решение за отмяна на Решение №265/25.11.2021 г., взето с Протокол № 12 на Общински съвет – Пазарджик.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС.

8. Определяне на части от имот – публична общинска собственост, находящи се в сграда с идентификатор 30572.501.326.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Звъничево, община Пазарджик, за отдаване под наем с предназначение – за стоматологичен кабинет.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС.

9. Отчет за работата на Общински съвет – Пазарджик за периода юли – декември 2021 г.

10. Отчет за изпълнение решенията на Общински съвет – Пазарджик за периода юли – декември 2021 г.

11. Годишен доклад за дейността на обществения посредник на община Пазарджик през 2021 г.

12. Питания.


ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ
Председател на Общински съвет – Пазарджик

  

  

петък 14 януари 2022 - 15:14:15