Р Е Ш Е Н И Е №282 ОТНОСНО: Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 55556.28.41, в местността Маховица по КККР на землище с. Паталеница.

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

282

от 29 декември 2021 година, взето с Протокол №13

 

 

ОТНОСНО: Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 55556.28.41, в местността Маховица по КККР на землище с. Паталеница.

 

Предложението е законосъобразно и основателно. Чрез предложения проект за ПУП-ПРЗ ще се даде възможност за реализиране на заявените инвестиционни намерения. Поради това, Общински съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Общината Тодор Попов, на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 109, ал. 1, т. 1, чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 и чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ и чл. 17а, ал. 3 от ЗОЗЗ

 

Р Е Ш И:

 

Одобрява заданието за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 55556.28.41, в местност Маховица по КККР на землище с. Паталеница.

 

Разрешава изработването на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 55556.28.41, в местност Маховица  по КККР на землище с. Паталеница, с оглед обособяване на УПИ I-41 за имота, с отреждане „Жилищно строителство”  и ситуиране на свободно стоящо застрояване, при показатели за Жилищна устройствена зона с малка височина (Жм), съгласно означенията на проекта-предложение за ПУП-ПРЗ.

 

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

25

25

0

0

 

 Оригинал на документа

  

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

сряда 05 януари 2022 - 14:41:49