Проект на ДНЕВЕН РЕД за редовна сесия на 29 декември 2021 г.

На основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА и чл. 49, ал. 1 от ПОДОСНКВОА, свиквам Общинския съвет на редовна сесия на 29 декември 2021 г. (сряда) от 14.00 часа в Пленарна зала на Община Пазарджик, бул. „България” №2, с предложение за:


Д Н Е В Е Н Р Е Д:


ИЗВЪНРЕДНА ТОЧКА 1. Актуализация на бюджета на община Пазарджик към 31.12.2021 г. 
                                    Докладна записка; Приложение 1,2 и 3, Приложение 4, Приложение 9
Докладва г-н Тодор Попов – Кмет на Общината; съдокладчик г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС


2. Определяне на участника, спечелил проведения публичен търг с явно наддаване за продажба по реда на ЗПСК на общински имот с идентификатор 55155.506.1417, с адрес: гр. Пазарджик, ул. „Цанко Церковски” №1.
Докладва г-н Тодор Тодоров – общински съветник.

3. Поемане на дългосрочен общински дълг под формата на банков кредит за рефинансиране на съществуващ дълг и осигуряване на допълнително финансиране за изпълнение на проекти по програми на Европейския съюз и проекти, свързани с капиталовата програма.
Докладва г-н Тодор Попов – Кмет на Общината; съдокладчик г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС

4. Поемане на дългосрочен дълг от Община Пазарджик за обезпечаване на договор с гарантиран резултат /ЕСКО/ за проектиране, доставка и внедряване на система за външно изкуствено осветление в гр. Пазарджик.
Докладва г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС

5. Вземане на решение за членство на Община Пазарджик в Сдружение с нестопанска цел „Балкански водороден клъстер”.
Докладва г-н Румен Кожухаров – Секретар на Общината.

6. Обезпечение на авансово плащане за 2022 г. по одобрен проект на СНЦ „МИРГ ПАЗАРДЖИК” – „ВОМР на МИРГ Пазарджик”, който се реализира с финансовата подкрепа на Програма за морско дело и рибарство, съфинансирана от Европейския съюз.
Докладва г-н Румен Кожухаров – Секретар на Общината.

7. Приемане на проект на Наредба за допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Пазарджик.
Докладва г-жа Гергана Табакова – директор на дирекция „Образование и култура”

8. Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 48444.18.20 и поземлен имот с идентификатор 48444.18.19 в местност Чамур тарла, землище с. Мирянци.
Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината.

9. Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 55556.28.41, с начин на трайно ползване – нива, в местност Маховица, землище с. Паталеница.
Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината.

10. Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 55155.10.217, с начин на трайно ползване – нива, в местност Татар Екин, землище гр. Пазарджик.
Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината.

11. Разрешение за изработване на ПУП-ПР и ПЗ за имот с идентификатор 21556.112.7 в местност Айдарица, землище с. Добровница.
Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината.

12. Разрешение за изработване на ПУП-ПР и ПЗ за имот с идентификатор 78570.7.16 в местност Коритски път, землище с. Црънча.
Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината.

13. Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 66559.10.134 в местност Синия мост, землище с. Синитово.
Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината.

14. Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за УПИ І-175 в кв. 23 по плана на с. Главиница и включване на поземлен имот с идентификатор 15028.14.203 в строителните граници на населеното място.
Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината.

15. Разрешение за изработване на ПУП-ПП за определяне на трасе на местен път, започващ от обслужващата зона на републикански път І-8 – ПИ с идентификатор 55155.20.127 до достигане на ПИ с идентификатор 55155.21.7 в местност Малък Якуб, землище гр. Пазарджик.
Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината.

16. Проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ V-170 и УПИ VІ-170 в кв. 20 и улица с о. т. 61-62-63 по действащия план на с. Овчеполци.
Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината.

17. Одобряване на ПУП-ПП за трасе на канализация, обслужваща 12 броя УПИ с отреждане „За жилищно строителство” в местност Бахче пара, землище гр. Пазарджик.
Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината.

18. Одобряване на ПУП-ПП за трасе на кабелна линия СН, започващо от края на трасе на кабелна линия СН, определено с решение VІ от 05.10.2020 г., протокол №5 на комисия по чл. 71 от ЗУТ, до ТБ „Гьола нов”, с. Черногорово.
Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината.

19. Одобряване на ПУП-ПП за трасе на кабелна линия НН от ТП Стопански двор, с. Пищигово, до поземлен имот с идентификатор 56561.335.66 по КККР на с. Пищигово.
Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината.

20. Одобряване на ПУП-ПП за трасе на кабелна захранваща линия НН за нуждите на стационарна контролна единица АУЗПТ/СКТ №1040 на път І-8 София-Пазарджик.
Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината.

21.Одобряване на ПУП-ПП за определяне на пътен достъп до поземлен имот с идентификатор 21556.11.67 – за бензиностанция, газстанция и метанстанция в местност Гелемена, землище с. Добровница.
Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината.

22. Одобряване на ПУП-ПП за трасе на кабелна линия от съществуващ ЖР стълб в поземлен имот с идентификатор 20362.131.1 до поземлен имот с идентификатор 20362.130.41, местност Ливадите, землище с. Дебръщица.
Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината.

23. Одобряване на ПУП-ПП за определяне на пътен достъп от общински път IV (I-8 Пазарджик – с. Огняново – с. Хаджиево) – дясно, до поземлен имот с идентификатор 48444.18.116 в местност Чамур Тарла, землище с. Мирянци.
Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината.

24. Одобряване на проект на ПУП-изменение на уличната регулация за улици с о.т.о.т. 240-239-238-237-259.234 и с о.т. о.т.225-238-265-266а в съответствие с влязлата в сила кадастрална карта на с. Паталеница, с което се засягат и части от квартали 68, 69, 70, 82, 85 и 86 по действащия план на селото.
Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината.

25. Дарение в полза на държавата за нуждите на Министерство на отбраната на общински поземлен имот с идентификатор 78570.149.25 по КККР на с. Црънча.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС.

26. Промяна на граници на общински имот, представляващ улица по плана на с. Звъничево (част от поземлен имот с идентификатор 30572.501.809 с НТП за второстепенна улица).
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС.

27. Актуализация на план за действие на общинските концесии на територията на община Пазарджик за периода 2021-2027 г.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС.

ПРИЛОЖЕНИЕ

28. Приемане на годишна програма за управление и разпореждане с имотите, общинска собственост на Община Пазарджик за 2022 г.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС.

29. Приемане на годишен отчет за изпълнението на проекти за концесии, включени в плана за действие на общинските концесии на община Пазарджик и за изпълнението на действащите концесионни договори през 2020 г.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС.

30. Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на имоти, частна общинска собственост, находящи се в гр. Пазарджик и селата Величково, Ивайло, Сарая, Черногорово и Добровница.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС.

31. Съгласие за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Хаджиево, община Пазарджик, относно разделяне на поземлен имот с идентификатор 77061.178.16 и за промяна начина на трайно ползване.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС.

32. Прекратяване на съсобственост с Общината върху поземлен имот с идентификатор 55155.502.683 по КККР на гр. Пазарджик.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС.

33. Освобождаване от такса за битови отпадъци за календарната 2022 г. на всички читалища, развиващи дейност на територията на община Пазарджик.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС.

34. Освобождаване от заплащане на такса за битови отпадъци за календарната 2022 г. на „Водоснабдяване и канализационни услуги” ЕООД, гр. Пазарджик, за имотите му, представляващи ПОС или ПДС, намиращи се извън регулация на територията на община Пазарджик.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС.


ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ
Председател на Общински съвет –
Пазарджик

четвъртък 23 декември 2021 - 08:44:52