Проект на ДНЕВЕН РЕД за редовна сесия на 25 ноември 2021 г.

На основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА и чл. 49, ал. 1 от ПОДОСНКВОА, свиквам Общинския съвет на редовна сесия на 25 ноември 2021 г. (четвъртък) от 14.00 часа в Пленарна зала на Община Пазарджик, бул. „България” №2, с предложение за:

 

Д  Н  Е  В  Е  Н    Р  Е  Д:

 

 1.Одобряване на план-сметка за необходимите разходи за битови отпадъци през 2022 г. в Община Пазарджик и определяне на размера на таксата за битови отпадъци за жилищни и нежилищни имоти на физически и юридически лица за 2022 г.    

Приложение 1; Приложение 2; Приложение 3;

Докладва г-н Тодор Попов – Кмет на Общината; съдокладчик г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС

 

2.Приемане на общинска програма за намаляване на риска от бедствия на територията на община Пазарджик.; ПРИЛОЖЕНИЕ

Докладва г-н Румен Кожухаров – Секретар на Общината.

 

3. Кандидатстване на Община Пазарджик с проектно предложение „Функциониране на Областен информационен център Пазарджик 2022-2023”, по Оперативна програма „Добро управление“.

Докладва от Славейко Комсалов – директор на дирекция „Европейски фондове, стратегическо планиране и електронни услуги“.

 

 4.Одобряване на проект за изменение на Общия устройствен план на Община Пазарджик, одобрен с Решение №222 от 27.11.2020 г. на Общински съвет – Пазарджик, за имоти в земеделските територии на землищата на селата Априлци, Мало Конаре, Сбор и Хаджиево.

Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината.

 

5.Разрешаване изработването на ПУП-ПП за трасе на подземен електропровод, захранващ УПИ ХІ-104, Търговия и услуги, складова и промишлена дейност, сладкарска работилница, в местност Малък Якуб по КККР на гр. Пазарджик и изразяване на предварително съгласие за преминаване през общински имоти.

Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината.

 

6.Разрешаване изработването на ПУП-ПП за трасе на кабелна линия НН, захранващо УПИ ХХІV-355, в местност Бахче пара в землището на гр. Пазарджик и изразяване на предварително съгласие за преминаване през общински имоти.

Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината.

 

 7.Разрешаване изработването на ПУП-ПП за трасе на кабелна линия НН от нов бетонов стълб в ПИ 21556.61.97 до УПИ ХVІ, част от Стопански двор на с. Добровница и изразяване на предварително съгласие за преминаване през общински имоти.

Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината.

 

8.Разрешаване изработването на ПУП-ПП за трасе на кабелна линия НН от нов бетонов стълб в ПИ 65437.93.52 до УПИ ХХV-склад, част от Стопански двор на с. Сарая и изразяване на предварително съгласие за преминаване през общински имоти.

 Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината.

 

9.Разрешение за изработване на ПУП-Изменение на ПРЗ за улица с о.т.о.т. 30-53, УПИ ІХ-164, УПИ Х-163, УПИ VІІІ-165 и УПИ VІІ-166 в кв. 16 по плана на с. Паталеница.

Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината.

 

10.Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 30572.47.58 с НТП – нива, в местност Черни могили по КККР на с. Звъничево.

Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината.

 

11.Изработване на проект за изменение на ПУП-План за регулация за поземлени имоти с идентификатори 15028.10.218, 15028.10.215, 15028.10.216 в местност Шеолу по КККР на с. Главиница.

Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината.

 

12.Изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ V-170 и УПИ VI-170 в кв. 20 и улица с о.т. 61-62-63 по действащия план на село Овчеполци.

Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината.

 

13.Одобряване на ПУП-ПП за трасе на обслужващ път до поземлен имот с идентификатор 15271.79.16, за който е обособен УПИ ІІІ-16, за търговия и услуги в местност Звъневица по КККР на с. Говедаре.

Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината.

 

14.Одобряване на ПУП-ПП за трасе на обслужващ път до поземлен имот с идентификатор 06149.44.9, в местност Млечока по КККР на с. Братаница.

Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината.

 

15.Дарение в полза на държавата за нуждите на Министерство на отбраната на общински поземлен имот с идентификатор 78570.149.25 по КККР на с. Црънча.

Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС.

 

16.Промяна на Решение №160/30.07.2020 г., на Общински съвет – Пазарджик, взето с Протокол №10.

Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС.

 

17.Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на имоти, частна общинска собственост, находящи се в гр. Пазарджик.

Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС.

 

18.Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на имоти, частна общинска собственост, находящи се в с. Ивайло, община Пазарджик.

Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС.

 

19.Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на имоти, частна общинска собственост, находящи се в с. Мало Конаре и с. Сбор, община Пазарджик.

Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС.

 

20.Продажба на общински жилища на настанените в тях наематели.

Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС.

 

21.Учредяване на възмездно право на пристрояване в общински поземлен имот с идентификатор 55155.505.246 по КККР на гр. Пазарджик, за построяване на пристройка на два етажа за битови нужди към сграда са идентификатор 55155.505.246.1.

Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС.

 

 22.Учредяване на възмездно право на строеж в поземлен имот с идентификатор 65468.501.280 по КККР на с. Сбор, съставляващ УПИ І-трафопост в кв. 28а по плана на селото, на „Електроразпределение Юг” ЕАД.

Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС.

 

23.Даване съгласие за изменение на КККР на с. Црънча, относно разделяне на поземлен имот с идентификатор 78570.119.27 и промяна начина на трайно ползване.

Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС.

 

24. Питания.

 Извънредни точки:

ОТНОСНО: Избор на управител на „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-р Никола Пенчев” – Пазарджик” ЕООД.

ОТНОСНО: Определяне на представител на Община Пазарджик в Асоциацията по ВиК, както и неговите позиции и мандат за извънредното заседание на Асоциацията по ВиК на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализационни услуги“ ЕООД, гр. Пазарджик, насрочено за 06.12.2021 г.

 

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет –

Пазарджик

петък 19 ноември 2021 - 11:19:40