Проект на ДНЕВЕН РЕД за редовна сесия на 28 октомври 2021 г.

 

На основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА и чл. 49, ал. 1 от ПОДОСНКВОА, свиквам Общинския съвет на редовна сесия на 28 октомври 2021 г. (четвъртък) от 14.00 часа в Пленарна зала на Община Пазарджик, бул. „България” №2, с предложение за:

 

Д  Н  Е  В  Е  Н    Р  Е  Д:

 

1. Ново обсъждане на Решение №218/30.09.2021 г.

Докладва г-н Румен Кожухаров – Секретар на Общината.

 

2. Кандидатстване на Община Пазарджик с проектно предложение „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност за трансформация на спортна зала „Хебър”, гр. Пазарджик, в сграда с близко до нулево потребление на енергия”.

Докладва г-н Румен Кожухаров – Секретар на Общината.

 

3. Упълномощаване на представителя на Община Пазарджик за гласуване по дневния ред на извънредното общо събрание на акционерите на МБАЛ Пазарджик АД.

Докладва г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС.

 

4. Обезпечение на авансово плащане на Община Пазарджик по проект „Център за социално включване и развитие” - ВG05М9ОР001-2.004-0009-C01 чрез запис на заповед с дата на падеж 30.05.2023 г.

Докладва г-жа Димитрия Церова – директор на дирекция Социални дейности”.

 

5. Проект за изменение на ПУП-ПР за УПИ ІІІ-База на ОУ на МВР в кв. 432а и улица с о.т. 1248в-1248г по действащия план на гр. Пазарджик.

Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината.

 

6. Проект за изменение на ПУП-ПР за УПИ VІ-Общ., в кв. 51 и улица с о.т. 152-150-11 по действащия план на с. Алеко Константиново.

Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината.

 

7. Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ 55155.27.201 с начин на трайно ползване – друг вид нива в местност Татар Мезар в землището на гр. Пазарджик.

Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината.

 

8. Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ 56561.333.44 с начин на трайно ползване – за друг вид застрояване, в местност Възстановими граници, в землището на с. Пищигово.

 Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината.

 

9. Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ 78570.1.5, с начин на трайно ползване – нива, в местност Чорбови градини, в землището на с. Црънча.

Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината.

 

10. Разрешение за изработване на ПУП-ПП за трасе на външно електрозахранване на приемно-предавателна станция, находяща се в ПИ 78579.8.17, в местност Коритски път в землището на с. Црънча.

Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината.

 

11. Разрешение за изработване на ПУП-ПП за трасе на електропровод, захранващ ПИ 32010.33.90, в местност Бръждовица в землището на с. Ивайло.

Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината.

 

12. Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ 32010.39.2 с начин на трайно ползване-нива, находящ се в местност Пашовица по КККР на неурбанизираната територия на с. Ивайло.

Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината.

 

13. Разрешение за изработване на ПУП-ПР и ПЗ за ПИ 55556.26.12, в местност Маховица в землището на с. Паталеница.

Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината.

 

14. Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ 06149.65.4, с начин на трайно ползване – неизползвана нива в местност Герметата в землище на с. Братаница.

Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината.

15. Разрешение за изработване на ПУП-ПП за трасе на кабелна линия НН от ВС в ПИ 53335.314.17 до регулацията на с. Огняново и изразяване на предварително съгласие за преминаване през общински имоти.

Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината.

 

16. Разрешение за изработване на ПУП-ПП за транспортно-комуникационна връзка от ПИ 46749.153.69, м. Хаджийски ливади, землище на с. Мало Конаре до ПИ 46749.149.221 с начин на трайно ползване – за местен път и издаване на разрешение за промяна предназначението на част от поземлени имоти, собственост на Община Пазарджик.

Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината.

 

17. Разрешение за изработване на ПУП-Изменение на ПР за общински имот – публична собственост, съставляващ УПИ V-За парк в кв. 13 по плана на с. Сарая.

Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината.

 

18. Разрешение за изработване на план-схема като допълнение към съществуващата техническа инфраструктура за абонатна електронна съобщителна мрежа и изменение към действащите ПУП, обхващащи територии в гр. Пазарджик.

Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината.

 

19. Одобряване на ПУП-ПП за трасе на кабелна линия НН от съществуващо ел. табло пред ПИ 23457.5.642, в местност Татар Екин, в землището н с. Драгор, до ново ел. табло пред ПИ 23457.5.680 в същата местност.

Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината.

 

20. Одобряване на ПУП-ПП за трасе на кабелна линия НН от съществуващ стълб 6/2, тип КЦ 830/9,5, изв. В на ТП№3 до МЕТ 1 пред ПИ 55556.61.24 и 55556.61.25 в землището на с. Паталеница.

Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината.

 

21. Разрешение за изработване на проект за частично изменение на Общ устройствен план на Община Пазарджик с обхват ПИ 15028.123.6, местност Каратопрак в землището на с. Главиница.

Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината.

 

22. Актуализация на годишна програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост на Община Пазарджик за 2021 г.

Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС.

 

23. Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на имоти в пакет, частна общинска собственост, находящи се в селата Добровница, Мало Конаре и Синитово.

Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС.

 

24. Продажба на общински жилища на настанените в тях наематели.

Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС.

 

25. Отдаване под наем на самостоятелен обект в сграда – частна общинска собственост, с идентификатор 55155.503.506.1.24, находящ се в сграда №1, разположена в поземлен имот с идентификатор 55155.503.506, ул. „Втори януари” №2-4, ет. 0, с предназначение – за картинна галерия.

Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС.

 

26. Одобряване на годишен план за ползване на дървесина от горски територии, собственост на Община Пазарджик, през 2022 г. и даване на съгласие за ползване на дървесината чрез продажба на стояща дървесина на корен.

Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС.

 ПРИЛОЖЕНИЕ1

ПРИЛОЖЕНИЕ2

 

27. Промяна на Решение №187/30.09.2021 г., на Общински съвет – Пазарджик, взето с Протокол №10.

Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС.

 

28. Програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на община Пазарджик за периода 2021-2025 г.

Докладва д-р Илия Томов – гл. експерт в отдел УОС

 

29. Питания.

 

  

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

петък 22 октомври 2021 - 11:27:59