Проект на ДНЕВЕН РЕД за редовна сесия на 30 септември 2021 г.

 

На основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА и чл. 49, ал. 1 от ПОДОСНКВОА, свиквам Общинския съвет на редовна сесия на  30 септември  2021 г. (четвъртък) от 14.00 часа в Пленарна зала на Община Пазарджик, бул. „България” №2, с предложение за:

 

Д  Н  Е  В  Е  Н    Р  Е  Д:

 

1.Приемане на отчета за касовото изпълнение на бюджета, средствата от ЕС и отчета на дълга на Община Пазарджик към 31.12.2020 г.

ПРИЛОЖЕНИЯ >>>

Докладва г-н Тодор Попов – Кмет на Общината; съдокладчик г-н  Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС.

 

2.Одобряване на план-сметка за необходимите разходи за битови отпадъци през 2022 г. в Община Пазарджик и определяне на размера на таксата за битови отпадъци за жилищни и нежилищни имоти на физически и юридически лица за 2022 г.

ПРИЛОЖЕНИЯ >>>

Докладва г-н Тодор Попов – Кмет на Общината; съдокладчик г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС.

 

3.Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на имоти в пакет, частна общинска собственост, находящи се в с. Априлци и с. Сбор, община Пазарджик.

Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС.

 

 4.Промяна на граници на общински поземлени имоти, предствляващи улица с о.т.о.т. 149-163-164-165 и улица с о.т.о.т. 148-147 по плана на с. Братаница.

Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС.

 

 5.Приемане анализа на правното състояние, информационния меморандум, приватизационната оценка на общински нежилищен имот, невключен в имуществото на общински търговски дружества, който се използва за стопански цели и приемане на решение за продажба по реда на ЗПСК чрез публичен търг с явно наддаване на поземлен имот с идентификатор 55155.506.1417 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, адрес на поземления имот: гр. Пазарджик, ул. „Цанко Церковски“ № 1, площ: 1 246 кв.м., ведно с построените в него сгради.

Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС.

 

6.Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на имоти, частна общинска собственост, находящи се в селата Алеко Константиново, Братаница, Говедаре, Сбор и Паталеница, община Пазарджик.

Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС.

 

7. Продажба на общински жилища на настанените в тях наематели.

Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС.

 

 8.Определяне на части от имот – публична общинска собственост, находящи се на първия етаж в триетажна масивна сграда с идентификатор 10505.502.416.1, находяща се в с. Величково, за отдаване под наем с предназначение – социална услуга „Дневен център за пълнолетни лица с увреждания”.

Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС.

 

9. Удължаване на срока за погасяване на остатъка по главницата по кредит на Фонд ФЛАГ ЕАД.

Докладва г-н Тодор Попов – Кмет на Общината; съдокладчик г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС.

 

10.Изграждане в гр. Пазарджик на паметник на Светите равноапостоли Св. Св. Константин и Елена – духовни покровители на жителите на гр. Пазарджик.

Докладва г-н Тодор Попов – Кмет на Общината; съдокладчик арх. Кръстьо Танков – гл. архитект на Общината.

 

 11.Отмяна на Решение №22/26.02.2015 г., взето с Протокол №3 и Решение №201/29.10.2020 г., взето с Протокол №13 на Общински съвет – Пазарджик.

Докладва г-н Петър Петров – Зам.-Кмет на Общината.

 

 12.Провеждане на конкурс за възлагане управлението на „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-р Никола Пенчев” – Пазарджик” ЕООД.

Докладва г-н Румен Кожухаров – Секретар на Общината.

13. Сключване на споразумение между Община Пазарджик и Медицински университет – Пловдив за провеждане на практическо /клинично/ обучение на студенти по професионално направление „Здравни грижи”, специалност „Медицинска сестра”.

Докладва г-н Румен Кожухаров – Секретар на Общината.

 

 14.Осигуряване на ресурсно подпомагане на деца и ученици от общински детски градини и училища за учебната 2021/2022 година.

Докладва г-жа Гергана Табакова – директор на дирекция „Образование и култура”.

 

 15.Формиране на една маломерна паралелка в ОУ „Отец Паисий” с. Говедаре, две слети маломерни паралелки в ОУ „Г. Бенковски” с. Хаджиево, три слети маломерни и една маломерна паралелка в ОУ „В. Априлов” с. Синитово, две слети маломерни и една маломерна паралелка в ОУ „Хр. Ботев” с. Главиница, една маломерна паралелка в ОУ „Хр. Ботев” с. Юнаците и една маломерна подготвителна група към ОУ „К. Честименски” с. Пищигово за учебната 2021/2022 г.

Докладва г-жа Гергана Табакова – директор на дирекция „Образование и култура”.

 

16. Кандидатстване на Община Пазарджик с проектно предложение „Обновяване на сградата на читалище „Просвета-1929” в с. Мало Конаре, община Пазарджик” по програма за морско дело и рибарство 2014-2020.

Докладва г-н Славейко Комсалов – директор на дирекция ЕФСПЕУ.

 

17. Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ 25.29 в местност Мараша в землището на гр. Пазарджик.

Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината.

 

18. Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ 46749.153 с начин на трайно ползване – нива и ПИ 46749.153.27 с начин на трайно ползване – нива в местност Хаджийски ливади в землището на с. Мало Конаре.

Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината.

 

19. Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ 06149.45.9 с начин на трайно ползване – нива в местност Млечока в землището на с. Братаница.

 Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината.

 

 20.Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ 48444.18.134 с начин на трайно ползване – нива, в местност Чамур тарла в землището на с. Мирянци.

Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината.

 

 21.Изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ 32010.32.1 в местност Орта мера в землището на с. Ивайло.

Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината.

 

 22.Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за имот 55556.21.61 по КККР на с. Паталеница.

Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината.

 

 23.Разрешение за изработване на ПУП-ПП за определяне на пътен достъп от общински път ІV клас /І-8 Пазарджик – с. Огняново – с. Хаджиево/ - дясно до ПИ 48444.18.116 в местност Чамур тарла, землище с. Мирянци.

Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината.

                           

24.Разрешение за изработване на ПУП-ПП за трасе на канализация, обслужваща 12 броя УПИ с отреждане „За жилищно строителство”, местност Бахче пара, землище гр. Пазарджик.

Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината.

 

 25.Разрешение за изработване на ПУП-ПП за трасе на кабелна линия от съществуващ ЖР стълб в ПИ 20362.131.1 до ПИ 20362.130.41, съставляващ УПИ V-8, За жилищно строителство в местност Ливадите, землище с. Дебръщица.

Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината.

 

26. Разрешение за изработване на ПУП-ПП за определяне на пътен достъп до ПИ 21556.11.67, За бензиностанция, газстанция и мтанстанция в местност Гелемена, землище с. Добровница.

Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината.

 

27. Разрешение за изработване на ПУП-Изменение на план за регулация за УПИ ІІІ, за озеленяване, УПИ ІV-1337 и УПИ V-1337 в кв. 410в по плана на гр. Пазарджик.

Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината.

 

28. Изменение на план за улична регулация за улици с о.т.о.т. 240-239-238-237-259-234 и о.т.о.т. 225-238-265-266а и за част от квартали 68, 69, 70, 82, 85, 86 по плана на с. Паталеница.

Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината.

 

29. Изработване на проект за изменение на ПУП-ПР за УПИ ХІІІ-1290 и УПИ ХІV-1290 в кв. 163 по действащия план на с. Мало Конаре.

Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината.

 

 30.Разрешение за изработване на ПУП-Изменение на ПРЗ за УПИ ІІ-Фурна в кв. 19 по плана на с. Звъничево.

Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината.

 

31. Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ 78570.1.11 в местност Чорбови градини в землището на с. Црънча.

Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината.

 

32. Одобряване на проект на ПУП-Изменение на план за регулация за квартали 170, 171, 172 и 169 по плана на с. Мало Конаре.

Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината.

 

 33.Одобряване на ПУП-ПП за пътен достъп до ПИ 53335.906.1 в местност Орешака, землище с. Огняново.

Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината.

 

 34.Одобряване на ПУП-ПП за трасе на водопровод ПИ 20362.27.244 и ПИ 20362.27.479 в местност Пътеката, землище с. Дебръщица.

Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината.

 

35. Одобряване на ПУП-ПП за трасе на напорна канализация от с. Добровница до гр. Пазарджик.

Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината.

 

 36.Одобряване на ПУП-ПП за трасе на кабелна линия СН от ЖР стълб в ПИ 48444.11.1 в местност Грахорлива дъмга, землище с. Мирянци до ПИ 55155.24.108 и 55155.24.67 в местност Баждар дъмга, землище гр. Пазарджик.

Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината.

 

37.Анализ за постъпилите жалби, молби и сигнали при обществения посредник на община Пазарджик за периода от 01.05.2021 г. до 31.08.2021 г.

 

38.Питания.

 

 

 

 

 

 

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

петък 24 септември 2021 - 10:07:20